Martina a Andrej

V mnohých mestách na Slovensku žijú baháji. Snažia sa uplatňovať princípy bahájskej viery vo svojom každodennom živote. Inak tomu nie je ani s Martinou a Andrejom Donovalovcami z Banskej Bystrice. A práve ich sme požiadali o krátky rozhovor.donov4

Povedzte na úvod niečo o sebe…

Martina: Obaja pochádzame z Banskej Bystrice, máme 25 rokov. Manžel obchoduje a ja som momentálne už štvrtý rok na materskej dovolenke, teraz s naším druhým dieťatkom – dcérkou Martou. Starší syn Adamko chodí do škôlky.

Ako dlho ste už baháji?

Andrej: S bahájskou vierou sme sa prvýkrát stretli v roku 1993 a manželke sa hneď veľmi zapáčila a zanedlho sa stala bahájkou. Ja som sa po dôkladnom preskúmaní viery pripojil k spoločenstvu o rok neskôr.

Prečo ste prijali bahájsku vieru?

Martina: Lebo hovorí o jednote Boha a Jeho Poslov, a teda uznáva božský pôvod všetkých náboženstiev. Andrej bol vychovávaný ku kresťanstvu a ja ateisticky. Obaja sme v jej učení našli pokrok. Pochopili sme sled a nadväznosť náboženstiev a ich vyústenie do jednej viery, ktorá spája ľudí na celom svete.

Andrej: V bahájskej viere preto neexistujú žiadne predsudky, či už by sa týkali vierovyznania, farby pleti, spoločenskej triedy, či vzdelania. Myšlienka, že takéto predsudky pramenia z nedostatku vedomostí o tých druhých a z tradícií minulosti, nás veľmi zaujala. Potešilo nás, že ako baháj nesmiete odmietať určitú skupinu ľudí, ba naopak, učíte sa prejavovať každému lásku a dokázať ju tiež prijímať. Učenie bahájskej viery o duši a duchovnej podstate človeka je pre človeka tejto doby jasné a uspokojujúce. A navyše hovorí, že každý človek na svete je schopný ho pochopiť, a preto v našej viere neexistujú vodcovia, ktorí by mali autoritu, vyššie postavenie ako ostatní alebo by lepšie chápali vieru.

Ako sa zmenil váš život, odkedy ste baháji?

Martina: V prvom rade sme začali prehodnocovať svoj život a postoje a snažíme sa o to doteraz. To, čo sa v spoločnosti považuje za „normálne”, nemusí byť vždy dobré a prospešné. Snažíme sa byť otvorení pre nové poznávanie a upierať svoje myšlienky stále vyššie, na vznešené a dôstojné ciele. Začali sme si uvedomovať, že hľadanie chýb v druhých a kritizovanie všetkého naokolo nemôže nikdy nikomu pomôcť a že tak nemôžeme byť šťastní.

Andrej: V ľuďoch sa snažíme nachádzať dobré vlastnosti a uvedomovať si, že každý sme v živote zažili niečo iné, že sme mali rôzne príležitosti a vychádzame z rozličných prostredí a že to vôbec nevadí, dokonca sa tak navzájom môžete obohacovať a lepšie chápať. Priateľstvo je pre nás osobne najvzácnejšia hodnota. Tiež vieme, že každý moment, ktorý v živote máme, môžeme využiť na tento cieľ, kdekoľvek sme a čokoľvek robíme.

Je ťažké žiť podľa bahájskych zásad?

Andrej: Úprimne povedané, áno, je to ťažké. Bahájske učenie je určitým spôsobom revolúciou v správaní človeka v tom dobrom slova zmysle. Ale je to zároveň krásne, lebo ťažkosti, ktoré z toho vyplývajú, sa snažíme brať ako podnet, ako sa stať lepším človekom a pochopiť lepšie zmysel svojho života. Nemali by sme to robiť kvôli odmenám alebo trestom a ani nás nikto nekontroluje, ale chceme to tak robiť, lebo sme presvedčení, že tieto zásady sú prejavom vznešenosti človeka a pomáhajú nám svoj život viesť bezpečne a dôstojne. Veríme, že život je stvorený na to, aby sa prejavila láska a vzájomná podpora, a nie aby si ľudia ubližovali a ponižovali sa, pretože človek určite nie je zvieraťom a je schopný rešpektovať pravidlá, ak rozumie, k čomu vedú.

Čo by ste odkázali svojim spoluobčanom?

Martina: Bahájska viera nie je niečo cudzie, exotické a neprirodzené, čo k nám prišlo zbúrať všetky dobré tradície, ktoré sme počas histórie nadobudli. Práve naopak, posilňuje a oživuje ich. Učenie našej viery sa neuveriteľne rýchlo šíri po celom svete, pretože je určené a ľahko prístupné pre každého človeka na tejto Zemi. Podľa L. N. Tolstého je to najčistejšia forma náboženstva a ľudia pochádzajúci z rôznych náboženských, národných či kultúrnych pozadí, ktorí sa s ním zoznamujú, si to uvedomujú. Slováci majú vyvinutý silný zmysel pre spravodlivosť, sú citliví a vnímaví voči duchovným hodnotám, a preto by mali preskúmať toto učenie, aby sa sami presvedčili, že ich samotných i našu krajinu rozhodne obohatí a pomôže jej napredovaniu.