Ministerstvo kultúry zaregistrovalo Bahájske spoločenstvo v SR

Bahájske spoločenstvo v SR sa 19. apríla 2007 stalo registrovaným náboženským spoločenstvom po tom, čo Ministerstvo kultúry SR schválilo jeho žiadosť, ku ktorej vo februári 2007 priložilo viac ako 28.000 podpisov osôb s trvalým pobytom na Slovensku. Stalo sa tak ešte za účinnosti pôvodného zákona o registrácii, ktorý je v platnosti do začiatku mája. Bahájske spoločenstvo vo svojej žiadosti už vopred uviedlo, že nebude požadovať finančné dotácie od štátu, na ktoré by ho registrácia oprávňovala, pretože svoje aktivity financuje výlučne z vlastných zdrojov tvorených dobrovoľnými príspevkami svojich členov.

„Naša registrácia daňových poplatníkov nič nestojí, pretože nebudeme čerpať žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,“ povedala Jitka Spillerová, hovorkyňa Bahájskeho spoločenstva v SR, „avšak umožní nám efektívnejšie pomáhať a slúžiť všetkým občanom Slovenska a zabezpečiť väčšiu dostupnosť našich programov pre deti i dospelých.“ Registráciou cirkvi či náboženského spoločenstva im štát garantuje právne postavenie a možnosti pôsobenia aj vo verejnom živote.

Bahájske spoločenstvo v procese registrácie splnilo všetky zákonné náležitosti. Ministerstvo kultúry pri registrovaní nových subjektov skúma, či je založenie a činnosť cirkví a náboženských spoločenstiev v súlade so zákonmi, s ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, so zásadami ľudskosti a znášanlivosti, alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov. Učenie bahájskej viery jej veriacim priamo stanovuje povinnosť dodržiavať zákony krajiny, v ktorej žijú.

Bahájske spoločenstvo okrem šírenia vysoko aktuálnych princípov úcty ku všetkým náboženstvám a oceňovania rozmanitosti rozličných kultúr zdarma ponúka verejnosti program pre morálnu výchovu detí a mládeže, študijné kurzy pre dospelých a duchovné stretnutia pre ľudí každého vierovyznania: „Chceme vytvárať priestor, aby sa ľudia mohli v každodennom zhone zastaviť a zamyslieť sa nad nadčasovými pravdami, ktoré učia všetky svetové náboženstvá, a nad tým, ako ich môžu uplatňovať vo svojom živote,“ objasňuje Spillerová.

Bahájska viera, ktorá je druhým územne najrozšírenejším náboženstvom na svete, sa tak zaradila medzi sedemnásť doposiaľ registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. „Radi by sme sa poďakovali tisícom tých, ktorí našu snahu o registráciu podporili. Cítili sme veľkú podporu verejnosti. Rovnako by sme chceli oceniť prístup Ministerstva kultúry a spoluprácu s pracovníkmi Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví,“ uzavrela Spillerová.

Ako nezávislé svetové náboženstvo má bahájska viera už viac ako 160 rokov, pričom jej zakladateľ, Bahá’u’lláh, zdôrazňoval existenciu jedného Boha spoločného pre všetky náboženstvá, zaangažovanosť pri riešení problémov súčasnej doby a potrebu celosvetového zjednotenia ako podmienky pre trvalý mier na zemi.

Bahájska viera má na území bývalej ČSR tradíciu už od začiatku 20. storočia, keď začínali vznikať prvé bahájske spoločenstvá. Pretože v bahájskej viere nie sú kňazi ani duchovní, činnosť Bahájskeho spoločenstva v SR, rovnako ako v ostatných krajinách sveta, bude riadiť volený deväťčlenný orgán s názvom Národná duchovná rada bahájov SR so sídlom v Bratislave.