Stupňuje sa prenasledovanie bahájov v Iráne

Kampaň iránskej vlády zameraná na vyhladenie 300-tisícového bahájskeho spoločenstva v Iráne pokračuje zatýkaním, konfiškáciou majetku, zatváraním firiem, dlhým a odstrašujúcimi vypočúvaniami, domovými raziami, odopieraním práva na vzdelanie a zamestnanie, zastrašovaním detí v školách a inými formami prenasledovania.

Od začiatku minulého roku boli baháji zatknutí, zadržiavaní, vypočúvaní alebo podrobení domovým prehliadkam vo viac ako dvadsiatich mestách po celom Iráne.
Zastrašovanie bahájov pri pohreboch a znesväcovanie cintorínov sú jasnými znakmi toho, že prenasledovanie sa odohráva výlučne na náboženskom podklade a nie je výsledkom akejkoľvek hrozby, ktorú by baháji predstavovali, ako to niekedy vládni predstavitelia tvrdia. Za posledný rok boli bahájske cintoríny v šiestich veľkých mestách buď zničené, zrovnané so zemou alebo nejakým spôsobom bol bahájskemu spoločenstvu k nemu znemožnený prístup. Príkladom môže byť baháj, ktorý zomrel 15. februára a ani po desiatich dňoch mu ešte stále nebol vydaný úmrtný list.

Pre bahájskych študentov zostávajú do veľkej miery neprístupné univerzity a iné inštitúcie vyššieho vzdelávania. V posledných rokoch, tí, ktorým sa podarilo na univerzity dostať, boli zo štúdia vylúčení počas prvého roku. V neobvyklom prípade jednej z univerzít v Teherán boli dvaja baháji schopní absolvovať osem semestrov, ale vo februári tohto roku, boli taktiež vylúčení. Správy o ďalších vylúčených pochádzajú aj zo šiestich ďalších miest. Neustále sa objavujú správy o tom, že sa žiaci nemôžu prihlásiť na strednú, či dokonca základnú školu. V Teheráne nedávno ôsmačka vyhrala dôležitú súťaž, ktorá jej automaticky umožňovala prijatie na školu pre nadané deti, ale jej neprijatie bolo zdôvodnené jej náboženskou príslušnosťou k bahájskej viere.

Vo viacerých mestách pokračovali razie a väčšinou prebiehali podľa tohto vzoru: agenti ministerstva vnútra vykonali domovú prehliadku a skonfiškovali počítače, mobilné telefóny, knihy a iné materiály a obyvateľov odviedli do väzenia. Vládne zložky vytvárajú tlak aj na moslimských občanov, aby bahájov diskriminovali a prenasledovali.

Uväznenie je odôvodňované vykonštruovanými obvineniami. Jedna bahájka zo Semnanu bola odsúdená na tri a pol roka za „členstvo v protivládnych skupinách spolčených s bahájmi“.
Obzvlášť výrazné je ekonomické prenasledovanie, pre ktoré sa baháji nemôžu zamestnať alebo začať podnikať. Boli zaznamenané mnohé prípady obchodov, ktoré dlhodobo vlastnili baháji, pričom pod hrozbou zatknutia boli prinútení, aby odovzdali živnostenské listy. Prevádzkovateľke jednej piatich optík, ktoré vlastnili baháji z Nazarabadu pred tým, než boli pred rokom zo strany úradov zatvorené, sa podarilo získať rozhodnutie súdu, ktoré jej dovoľovalo obchod znovu otvoriť, ale ministerstvo vnútra je v tom bráni. Nedávno boli z donútia zatvorené optiky v Chomejne a Rafsandžáne.

Prehľad typov prenasledovania bahájov v Iráne:

 • Prenasledovanie bahájov je rozsiahle a zahŕňa množstvo prípadov, v ktorých sa udiali všetky nasledovné body:
 • Zatýkanie a zadržiavanie vo väzení v rozsahu niekoľkých dní, mesiacov či rokov. V prípade prepustenia je často požadované zaplatenie vysokej kaucie.
 • Priame zastrašovanie a vypočúvanie zo strany úradov, niekedy za použitia vysoko intenzívneho svetla a telesných trestov.
 • Razie v domovoch a firmách, pričom boli väčšinou skonfiškované bahájskej knihy a iné veci.
 • Vylučovanie detí zo škôl a ich zastrašovanie.
 • Zákaz štúdia na vysokých školách.
 • Súdne procesy, počas ktorých sú baháji obviňovaní z propagandy proti vláde „ku prospechu bahájskeho vyznania“.
 • Monitorovanie bankových účtov, pohybu a aktivít bahájov, čo zahŕňa aj oficiálne vypočúvanie bahájov a požadovanie informácií o ich živote, konaní, susedoch a podobne.
 • Odopretie vydať živnostenské listy či ich konfiškácia.
 • Odopieranie pracovných príležitostí vo všeobecnosti.
 • Odopieranie dedičských práv bahájom.
 • Fyzické napadnutie a úsilie vyštvať bahájov z miest a dedín.
 • Znesväcovanie a ničenie bahájskych cintorínov a zastrašovanie v súvislosti s právom na pochovanie.
 • Rozširovanie deinformácií o bahájov a podnecovanie k nenávisti voči bahájov, a to i v oficiálnych masmédiách.
 • Vyhnanie z bahájov z ich firiem, čo zahŕňa aj bahájskych lekárov z ich ambulancií a kliník.
 • Zastrašovanie moslimov, ktorí sú s bahájmi v kontakte.
 • Snaha úradov, aby prinútili bahájov, aby donášali na iných bahájov.
 • Výhražné telefonáty a listy určené bahájom.
 • Nepriznávanie dôchodkov.
 • Zneprístupnenie tlačiarní a kopírovacích služieb pre bahájsku literatúru.
 • Konfiškácia majetku.