Svetový deň náboženstiev 2011 na Slovensku

Jedným z veľmi sľubných príspevkov k medzináboženskému dialógu na Slovensku je aj tradícia osláv Svetového dňa náboženstiev, ktorá sa u nás rozvíja približne od roku 2004 z iniciatívy Bahájskeho spoločenstva v SR. Tak ako sa toto každoročne usporadúvané podujatie postupne zakoreňuje v povedomí predstaviteľov jednotlivých svetových náboženstiev v slovenskom prostredí, stáva sa čoraz aktívnejšou a presvedčivejšou ich účasť a prezentácia ich predstáv o zbližovaní duchovných cieľov, ich schopnosť nachádzať a jasne pomenúvať podstatné spoločné prvky rôznych náboženských systémov. Kým v prvých rokoch konania sa členovia iných náboženstiev zúčastňovali oficiálneho programu iba ako diváci a poslucháči, teraz sa rok za rokom stávajú stále viac aktívne vystupujúcimi, oslovujúcimi publikum každý sebe vlastným, srdečným spôsobom.

Podľa tradície sa Svetový deň náboženstiev pripomína vždy tretiu januárovú nedeľu, a to pôvodne od roku 1950 – ustanovením Národnej duchovnej rady bahájov v USA z decembra 1949. Od tých čias sa ušľachtilá tradícia rozšírila do celého sveta a pomáha nastoľovať medzi veriacimi rôznych vyznaní nielen vzájomnú toleranciu, ale najmä povedomie spoločnej podstaty všetkých náboženstiev a potreby vzájomného spoznávania sa a oceňovania svojich hodnôt i osobitostí.

O ideovej blízkosti ideálov rozličných náboženských učení výrečne prevrávajú aj tieto citáty, ktoré odzneli na úvod tohtoročného stretnutia:

„Nečiň iným, to, čo by tebe spôsobovalo bolesť, ak by tak činili iní.“
Hinduizmus

„… keďže i samotná príroda je dobrá, nečiňte ostatným, čo nie je dobré pre vás.“
Zoroastriánizmus

„Čo sa protiví vám, nečiňte svojmu blížnemu. To je celý zákon; všetko ostatné je komentár.“
Judaizmus

„Vravte také slová, ktoré nezraňujú ani vás, ani iných. Také slová sú vskutku dobré.“
Budhizmus

„Čiňte druhým len to, čo by ste chceli, aby oni činili vám.“
Kresťanstvo

„Nikto z vás nebude veriacim, kým si nebude želať pre svojho brata to, čo si želá pre seba.“
Islam

„Požehnaný je ten, kto uprednostní svojho brata pred sebou.“
Bahájska viera

Na tohtoročnej oslave, ktorá sa konala 16. januára 2011 v bratislavskom Pálffyho paláci, vystúpili so svojimi príspevkami predstavitelia šiestich svetových náboženstiev: hinduizmu, judaizmu, budhizmu, kresťanstva, islamu a bahájskej viery. Ich vystúpenia – rečnícke, spevácke, hudobné – sa napospol vyznačovali duchom porozumenia voči ostatným a snahou o smerovanie k zbližovaniu cieľov a k láskavej spolupráci, oceňujúcej spoločné prvky aj rozmanitosť, ktorá je zdrojom pestrosti prejavov a výzvou k harmónii.