Bahájske zákony

Jedným z hlavných dôvodov, pre príchod Bahá´u´lláha je pozitívna premena životov ľudí, ktorí sa rozhodnú, že Ho budú nasledovať. Dôvodom pre takéto rozhodnutie je radosť z toho, že vyvrcholil prorocký cyklus a naplnili sa prísľuby všetkých vekov, pričom nadišla doba, ktorej mohlo byť odhalené poznanie, po ktorom ľudia odnepamäti túžili. Bahájska viera učí, že všetky náboženstvá zjavil jeden a ten istý Boh a že sa v nich nachádzajú „večné zásady, ktoré podnecujú a podopierajú náboženstvá, ktoré mu predchádzali.“

Z toho okrem iného vyplýva, že v bahájskej viere sa nachádzajú na jednej strane rovnaké zákony ako v predošlých veľkých náboženstvách – predovšetkým je súčasťou morálneho kódexu bahájskej viery Desatoro ako aj odveké duchovné vlastnosti ako láskavosť, odpúšťanie, spravodlivosť, milosrdenstvo a pod. Toto sú večné témy, ktoré sa nachádzajú na rozličných miestach v bahájskych spisoch.

Na druhej strane sa v bahájskom učení nachádzajú zákony, ktoré sú určené pre potreby dnešnej doby, a tie možno nájsť predovšetkým v Bahá´u´lláhovej knihe, ktorej sa pripisuje výnimočná dôležitosť Kitáb-i-aqdas – Najsvätejšej knihe – označovanej za „Chartu budúcej celosvetovej civilizácie“.

Zákony pre život jednotlivca

V tejto knihe okrem zákonov pre spoločnosť nájdeme aj zákony týkajúce sa života jednotlivca, ktoré majú za účel umožniť jeho duchovný rozvoj ako aj fungovanie spoločnosti. V bahájskej viere sa pri týchto zákonoch kladie veľký dôraz na vyspelosť jednotlivca, ktorý ich má dodržiavať z lásky k Bahá´u´lláhovi. Dôležitý je motív a duch dodržiavania zákonov a to, že sa človek každodenne snaží o zlepšenie. Principiálne sú duchovné zákony bahájskej viery podobné duchovným zákonom predchádzajúcich náboženstiev, v mnohých prípadoch sú totožné, v iných sa líšia svojou formou.

Duchovné zákony

Tie sú prvoradé a týkajú sa rozvoja duchovnosti jednotlivca. Je zodpovednosťou každého človeka, aby ich dodržiaval, ale ich dodržiavanie je ponechané výlučne na svedomí jednotlivca:

 1. Modlitba ako jeden z hlavných prostriedkov pre rozhovor s Bohom. Pre bahájov je výsadou, že Bahá´u´lláh zjavil rozsiahle množstvo modlitieb pre rozličné príležitosti ako aj tri modlitby na každodenné použitie, z ktorých si veriaci môže vybrať jednu či viac a ktoré každý deň človeku pripomínajú zmysel jeho života – poznávať a uctievať Boha. Pri modlitbe je zároveň dôležité, aby človek premýšľal, rozjímal a uvádzal do praxe to, k čomu ho modlitba inšpirovala.
 2. Každoročný pôst ako vynikajúci spôsob ako sa väčšmi sústrediť na to, čo je v živote podstatné.
 3. Služba a pomoc ostatným ľuďom a snaha o zlepšenie sveta. Podelenie sa s ostatnými o poznanie, ktoré sme mali možnosť získať.
 4. Štedrosť a rozdelenie sa o prevyšujúce prostriedky tak, aby sa zmenšilo utrpenie chudobných.
 5. Dôraz na vzdelanie a múdrosť, pričom jedným zo spôsobov je každodenné čítanie Svätého písma ráno a večer.
 6. Snaha o zlepšenie svojej povahy a správania, získavanie dobrých vlastností.
 7. Bahá´u´lláh odhalil ľudstvu tzv. Najväčšie meno, ktoré sa spomína v náboženských knihách minulosti. Ľudia oddávna túžili poznať, aké je Najväčšie meno Boha. Bahá´u´lláh určuje, že toto meno sa má spomínať každodenne 95-krát.
 8. Nevyhnutnosť toho, aby sa každý zaoberal výkonom povolania či remesla, ktoré ak je vykonávané v duchu úslužnosti, považuje sa za uctievanie.

Zákony týkajúce sa osobného stavu

Medzi tieto patrí:

 1. Monogamné manželstvo, ktorého účelom je okrem iného vychovávať budúcu generáciu, pričom Bahá´u´lláh ako prvý Posol Boží výslovne povoľuje manželstvo medzi ľuďmi rozličných vierovyznaní. Vzhľadom na tento výslovný účel manželstva nie sú možné zväzky medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, a to aj napriek tomu, že sú v ostatných aspektoch rovnoprávni s ostatnými ľuďmi. Pre nich rovnako ako pre ostatných ľudí, ktorí sa nenachádzajú v manželskom zväzku, platí pohlavná zdržanlivosť. Je stanovený spôsob pre uzavretie manželstva.
 2. Bahá´u´lláh povoľuje rozvod a určuje rok trpezlivosti, počas ktorého sa manželia snažia o znovuobnovenie vzájomnej náklonnosti.
 3. Potreba napísať závet a rozdeliť svoj majetok podľa vlastného uváženia. Pre prípad, že sa tak nestane je stanovený spôsob dedenia zo zákona.
 4. Stanovený obrad pre pohreb.
 5. Pre narodenie dieťaťa nie je stanovený žiaden obrad, pretože dieťa sa v 15 rokoch stáva dospelým a zodpovedným za svoj duchovný život, a ak chce, môže si vybrať náboženstvo podľa vlastného svedomia.

Praktické zákony pre život a nabádania

 1. Nový kalendár, sväté dni a slávnosti
 2. Poslušnosť voči vláde krajiny, v ktorej veriaci žijú
 3. Povinné vzdelávanie detí
 4. Stanovenie jednotného celosvetového jazyka a písma, aby sa svet mohol zjednotiť a uľahčila sa komunikácia.
 5. Nabádanie priateliť sa s nasledovníkmi všetkých náboženstiev
 6. Nabádanie ctiť si rodičov
 7. Nabádanie neželať iným to, čo neželáme sebe
 8. Nabádanie vyznávať svoje hriechy jedine Bohu
 9. Nabádanie odlíšiť sa od ostatných prostredníctvom dobrých skutkov
 10. Rozvoj dobrých vlastností ako čistotnosť a kultivovanosť, pravdovravnosť a dôveryhodnosť, vernosť, bohabojnosť, poctivosť, spravodlivosť a čestnosť, citlivosť a múdrosť, zdvorilosť a pohostinnosť, vytrvalosť a odpútanosť, rozvaha.
 11. Starostlivosť o zdravie a výživu, pričom nie je stanovený žiadny konkrétny spôsob stravovania.

Zákazy

 1. nebyť pokrytecký
 2. nebyť pyšný
 3. nebyť fanatický
 4. neuprednostňovať seba pred svojim blížnym
 5. neprieť sa so svojim blížnym
 6. nenariekať v nešťastí
 7. nenahnevať svojho blížneho
 8. obchod s otrokmi
 9. askéza
 10. mnohoženstvo
 11. opojné nápoje, ópium, drogy, hazardné hry
 12. podpaľačstvo
 13. cudzoložstvo
 14. vražda
 15. krádež
 16. krutosť voči zvieratám
 17. nactiutŕhanie, ohováranie
 18. nosenie zbraní, pokiaľ to nie je nevyhnutné
 19. vstup do domu bez povolenia majiteľa
 20. bitie alebo zraňovanie ostatných
 21. rozbroje a sváry