Budúcnosť sveta

Bahájska viera je najmladšie svetové náboženstvo, ktoré je nezávislé od ostatných náboženstiev, aj keď má s nimi viacero spoločných čŕt, hlavne v duchovnej zložke náboženstva.

Náboženské učenie obsahuje dve neoddeliteľné zložky. Jednou je duchovné učenie, ktoré je nemenné a ktoré je vo svojej podstate spoločné pre všetky náboženstvá. Sem patrí učenie o jedinosti Boha, láske k blížnemu, láske k Bohu, dôležitosti modlitby a zbožnosti, morálnom zmysle pozemského života atď.

Druhú zložku predstavuje učenie spoločenské. Spoločenské učenie sa zaoberá vzťahom jednotlivca a spoločnosti a vzťahom medzi jednotlivcami. Pretože poslovia boží toto učenie vždy prispôsobovali potrebám doby, v ktorej žili, jednotlivé náboženstvá sa od seba líšia práve spoločenským učením.

Dôležitou súčasťou bahájskej viery je teda spolu s duchovným učením i spoločenské učenie. Ide o zásady a princípy, ktoré majú za úlohu napomôcť rozvoju spoločnosti a zlepšiť tak život každého jednotlivca. Bahá’u’lláhove „spoločenské zákony sú pozmenené tak, aby vyhovovali nadchádzajúcej dobe, a sú určené na to, aby ľudstvo priviedli k svetovej civilizácii, ktorej nádheru si teraz sotva dokážeme predstaviť“.

Bahájske učenie hovorí, že v súčasnosti vo svete prebiehajú dva paralelné procesy. Prvý proces je procesom deštruktívnym, ktorý sa vo väčšine náboženstiev označuje ako „čas konca” a ktorý sa prejavuje úpadkom morálky, zemetraseniami, povodňami, vojnami, nepokojmi atď. K tomu pristupujú mnohé problémy globálneho charakteru – problémy v oblasti ekonomiky a ekológie. Bahájska viera učí, že ľudstvo ako celok postupne prechádzalo rozličnými etapami vývoja, ktoré možno prirovnať k vývoju jedinca. Inými slovami ľudstvo postupne prešlo obdobím detstva a v súčasnosti dovršuje búrlivé obdobie dospievania. Preto má, podobne ako každý dospievajúci človek, toľko problémov.

Oproti tomuto deštruktívnemu procesu stojí tvorivý proces, ktorý sa začal príchodom Bahá’u’lláha a vďaka ktorému sa na zemi postupne buduje mier a jednota, čiže tzv. Kráľovstvo Božie. Pohľad bahájskej viery do budúcnosti je teda optimistický. V blízkej budúcnosti bude ustanovený svetový mier. Ľudstvo sa začne zjednocovať a bude postupne pracovať na odstránení rozmanitých problémov, ktoré ho v súčasnosti sužujú. Na to, aby sa táto predstava mohla uskutočniť, prináša bahájska viera okrem duchovných zásad i mnohé praktické zásady pre spoločnosť a pre budúcnosť sveta.