Citáty o kresťanstve z bahájskych spisov

Božský pôvod kresťanstva je bezpodmienečne uznaný

Čo sa týka kresťanstva, treba bez váhania a rozhodne povedať, že jeho božský pôvod sa bezpodmienečne uznáva, že postavenie Ježiša Krista ako Syna a Jeho božskosť sa otvorene potvrdzuje, že božská inšpirácia Evanjelia sa plne doznáva, že sa vyznáva skutočnosť tajomstva nepoškvrnenosti Panny Márie a prvoradosť Petra, princa apoštolov, sa podporuje a obraňuje. Zakladateľa kresťanstva Bahá’u’lláh označuje za „Ducha božieho”, vyhlasuje Ho za toho, ktorý „sa objavil z dychu Ducha svätého” a dokonca Ho vyzdvihuje ako „Podstatu Ducha”. Jeho matka sa popisuje ako „zahalená a nesmrteľná, tá krásnej tváre” a postavenie jej Syna sa oslavuje ako „postavenie, ktoré je povznesené nad predstavy všetkých, ktorí prebývajú na zemi”, kým Peter sa uznáva za toho, ktorého „ústam” dal Boh „vyriecť záhady múdrosti a prehovoru”.
(Shoghi Effendi, The Promised Day is Come, str. 109-110)

Najväčšie cnosti ľudstva

„Základným princípom Kristovho náboženstva … sú najväčšie cnosti ľudstva.”
„Och, keby tak všetci boli skutočnými kresťanmi! Ľahko je nazývať sa kresťanom, ale byť pravým kresťanom je ťažké. Dnes (v roku 1910) je asi päťsto miliónov kresťanov, ale skutočný kresťan je veľmi vzácny: je to tá duša, z ktorej prívetivého zjavu žiari krása Krista a ktorý preukazuje cnosti Kráľovstva. Toto je veľmi dôležité, pretože byť kresťanom znamená stelesňovať každú cnosť, ktorá existuje.”
(‘Abdu’l-Bahá, Some Aswered Questions, str. 47)

 

Postavenie Krista

Bahájska viera oslavuje Krista

„Vrav, toto je Ten, ktorý oslavuje Syna a pozdvihuje Jeho vec.”
(Bahá’u’lláh, Tablets of Bahá’u’lláh, str. 12)

„Postavenie Krista je postavením úplnej dokonalosti. Jeho božské cnosti svietili na všetky veriace duše ako slnce a požehnanie svetla žiarilo a ožarovalo skutočnosť ľudí.”
(‘Abdu’l-Bahá, Some Answered Questions, 121)

„Kristus je stredobodom Ducha svätého. Narodil sa z Ducha svätého. Vychoval ho Duch svätý. Je potomkom Ducha svätého…”
(‘Abdu’l-Bahá, Some Answered Questions, 118)

 

Kristove slová nemožno nikdy meniť

„A čokoľvek vyšlo z Jeho (Kristových) nepoškvrnených, pravdovravných, dôveryhodných úst, nemožno nikdy zmeniť.”
(Bahá’u’lláh, Lawh-i-Aqdas, Tablets of Bahá´u´lláh, str. 14)

„Vo výrokoch Toho, kto je Duchom (Ježiš), sú skryté nespočetné významy. Hovoril o všetkom, ale keďže nenašiel nikoho, kto by mal počujúce ucho či vidiace oko, rozhodol sa väčšinu týchto vecí skryť. Ako On sám hovorí: ´Ale teraz by ste ich neuniesli.´ ”
(Bahá’u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf, str. 148)

Kristus sa za nás obetoval

„Je pravdou, že On (Kristus) sa za nás obetoval… Povstal, aby vyhlásil Svoje posolstvo, pretrpel všetko utrpenie a ťažkosti od ľudí a nakoniec ponúkol Svoj život ako obeť, aby osvietil ľudstvo – prelial krv, aby viedol svet alebo ľudstvo. Prijal každé nešťastie a trápenie, aby viedol ľudí k pravde.”
(‘Abdu’l-Bahá, Promulgation of Universal Peace, str. 450)

„Ježiš Kristus dal za jednotu ľudstva na kríži Svoj život… Jeho meno, milované a zbožňované jeho pár učeníkmi, teraz vyvoláva úctu kráľov a národov sveta. Jeho moc je večná, jeho zvrchovanosť potrvá navždy… Vďaka Jeho smrti a učeniu sme vstúpili do Jeho Kráľovstva.”
(‘Abdu’l-Bahá, Promulgation of Universal Peace, str. 5)

Všetci musíme nasledovať Kristov príklad

„Musíte nasledovať príklad a ísť v šľapajach Ježiša Krista. Čítajte Evanjeliá. Ježiš Kristus bol sama milosť, sama láska… Musíme nasledovať Jeho príklad.”
(‘Abdu’l-Bahá, Promulgation of Universal Peace, str. 42)

Svätá Biblia

Svätá Biblia je božsky inšpirovaná

„Tiež sme počuli niekoľko ľahkomyseľných na Zemi tvrdiť, že pravý text nebeských Evanjelií neexistuje medzi kresťanmi, ale že vystúpil na nebesia. Ako žalostne sa mýlia! Ako nevedomí sú si toho, že takéto tvrdenie predstavuje najväčšiu neprávosť a krutosť voči štedrej a láskavej Prozreteľnosti! Ako by Boh mohol po tom, čo sa Dennica krásy Ježiša stratila zo zraku Jeho ľudu a vystúpila do štvrtého neba, dať, aby Jeho svätá Kniha, Jeho najväčšie svedectvo medzi Jeho tvormi taktiež zmizlo?”
(Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Iqán, str. 89)

Ohľadne Biblie Bahá´u´lláh hovorí:

„Premýšľajte! Slová samotných veršov výrečne dokazujú tú skutočnosť, že sú od Boha.”
(Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Iqán, str. 84)

„Táto kniha je Svätou Knihou Boha, nebeskej inšpirácie. Je to Biblia Spasenia, vznešené Evanjeliá. Je to záhada Kráľovstva a jeho svetlo. Je to božské požehnanie, znamenie vedenia Boha.”
(‘Abdu’l-Bahá v H. M. Balyuzi, ´Abdu´l-Bahá, str. 145)

„Nádherné melódie Evanjelií”
(‘Abdu’l-Bahá, The Secret of Divine Civilization, str. 36)

„Pozrite sa na Evanjeliá Pána Krista a všimnite si, aké sú nádherné! Ale dokonca i dnes ľudia nechápu ich nesmiernu krásu a nesprávne vysvetľujú ich slová múdrosti.”
(‘Abdu’l-Bahá, Paris Talks, str. 48)

„Počúvajte melódie Evanjelií sluchom nestrannosti.”
(Bahá’u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf, str. 143)

Ľudstvo bude vždy potrebovať duchovný rozvoj spomínaný v Biblii

„Bez ohľadu na to, ako ľudstvo v materiálnej civilizácii pokročí, bude i tak potrebovať duchovný rozvoj spomínaný v Evanjeliách.”
(‘Abdu’l-Bahá, Promulgation of Universal Peace, str. 205)