Otvorený list iránskej vláde

Vyše 80 slovenských pedagógov a vedcov poslalo iránskej vláde otvorený list, v ktorom ju žiadajú o ukončenie prenasledovania bahájov

Spolu až 84 slovenských akademikov a vysokoškolských pedagógov podpísalo otvorený list, v ktorom požiadali iránsku vládu o ukončenie prenasledovania ich kolegov a študentov, patriacich k najväčšej náboženskej menšine v krajine – bahájskemu spoločenstvu. Medzi signatármi listu, ktorý jeho iniciátori zverejnili v pondelok na tlačovej konferencii, sú poprední slovenskí odborníci z rôznych oblastí vedy, ako napríklad prof. Pavel Traubner, prof. Miron Zelina, prof. Miroslav Kusý, prof. Libor Ebringer či prof. Ivan Kraus. Svoj podpis pod otvorený list pridali aj bývalá predsedníčka vlády prof. Iveta Radičová a bývalý minister školstva prof. Ján Pišút. Na príprave textu otvoreného listu pomáhal prezident Inštitútu pre verejné otázky PhDr. Gregorij Mesežnikov.

Členovia Slovenskej akadémie vied a učitelia prostredníctvom otvoreného listu „vyjadrili svoje znepokojenie nad zaobchádzaním s bahájskymi študentmi a pedagógmi v Iráne, ktorí sú režimom trestaní za snahu o vzdelávanie“. Iránska vláda totiž ostatných vyše 30 rokov systematicky odopiera právo na vzdelanie viac ako 300-tisícovej skupine obyvateľsva krajiny iba na základe ich príslušnosti k bahájskemu spoločenstvu. Tamojšie univerzity majú zakázané prijímať študentov, ktorí v prihláške uvedú príslušnosť k bahájskej viere, a to bez ohľadu na ich predošlé študijné výsledky. Majú taktiež povinnosť vylúčiť každého študenta, o ktorom sa túto skutočnosť dozvedia neskôr.

Ako odpoveď na dlhodobé odopieranie práva na vzdelanie bol v roku 1987 iránskymi bahájmi založený Bahájsky inštitút pre vyššie vzdelávanie (BIHE) s cieľom zabezpečiť bahájom prístup k vyššiemu vzdelaniu v mnohých vedných odboroch. Vedenie a niektorí členovia učiteľského zboru BIHE však boli v máji 2011 zatknutí počas razií vo viac ako 30 domoch, pričom iránske úrady vyhlásili túto vzdelávaciu inštitúciu za ilegálnu. Takýto postup je podľa slovenských akademikov a vysokoškolských pedagógov „v rozpore s Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ako aj so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ktorú Organizácia Spojených národov prijala v roku 1948“. Signatári preto naliehajú na vládu v Teheráne, aby „prepustila učiteľov a členov vedenia BIHE z väzenia,“ a aby poskytla bahájskym študentom spomínaného inštitútu rovnaké právo na vzdelanie, aké poskytujú oni každému študentovi a učiteľovi na ich inštitúciách „bez ohľadu na tradície, náboženstvo či krajinu pôvodu“.

Na pondelňajšiu tlačovú konferenciu, ktorú moderoval novinár a fotograf Andrej Bán, vystúpili predstavitelia organizátorov Venus Jahanpour a Jozef Rojík z Kancelárie pre styk z verejnosťou Bahájskeho spoločenstva v SR. Prišli tiež traja signatári, aby túto iniciatívu podporili osobne. Oficiálny hosť PhDr. Grigorij Mesežnikov povedal, že on sám ako otec siedmich detí, medzi ktorými sú aj vysokoškolskí študenti, považuje za neprípustné, aby akákoľvek vláda upierala právo celej skupine obyvateľstva iba na základe jej príslušnosti k nejakému náboženstvu. Vyjadril tiež svoju vieru v možnosť zmeny v Iráne, tak ako napríklad v Barme dlhé roky väznená opozičná prodemokratická líderka Aun Schan Su Ťij mohla nedávno konečne opustiť krajinu bez strachu, že by jej tamojšie úrady nedovolili vrátiť sa späť. Práve to je príklad dopadu húževnatej činnosti zahraničných mimovládnych organizácií na život v totalitárnych zriadeniach. Na tlačovú konferenciu prišli tiež prof. Libor Ebringer a prof. Ivan Kraus. Posledný spomínaný sa sám prihovoril médiám so slovami, že podobný režim, aj keď nie taký prísny ako v Iráne, Slovensko zažilo „za komunizmu“, keď, aj keď on sám mohol študovať a neskôr učiť na vysokej škole, pociťoval podobný tlak neustále. Ako vysvetlil, práve preto, že to „zažíval každý deň“ a „dobre to pozná“, neváhal teraz podpísať tento otvorený list.
Jitka Spillerová za Bahájske spoločensvo v Slovenskej Republike pri príležitosti zverejnenia otvoreného listu uviedla: „Členovia bahájskeho spoločenstva na Slovensku sa tešia z úrovne podpory, ktorej sa im v posledných rokoch dostávalo zo strany slovenskej vlády, zo strany Zahraničného výboru NR SR a dnes aj zo strany akademikov, vedcov a vysokoškolských pedagógov. Svojím podpisom otvoreného listu odkázali iránskej vláde, že nemôže skryť nespravodlivosti, ktoré pácha voči tamojším bahájskym a ďalším intelektuálom, a to ani pred verejnosťou tak veľmi geograficky vzdialenou.“
V závere otvoreného listu sa nachádza výzva signatárov na úplné sprístupnenie vzdelania iránskym bahájom: „Žiadame vás, aby ste odstránili všetky existujúce prekážky v prístupe ku vzdelaniu, ktoré diskriminujú študentov bahajského vierovyznania v Iráne.“ Odkazy podobné tomuto adresovali iránskej vláde v minulosti aj akademici v zahraničí, ale napríklad tiež laureáti Nobelovej ceny mieru arcibiskup Desmond M. Tutu a José Ramos-Horta, prezident Východného Timoru.

Text otvoreného listu a jeho signatári:

Vaša Excelencia,

obraciame sa na Vás ako členovia významných vzdelávacích a výskumných inštitúcií, akademickej obce, aby sme vyjadrili svoje znepokojenie nad zaobchádzaním s bahájskymi študentmi a pedagógmi v Iráne, ktorí sú režimom trestaní za snahu o vzdelávanie. Sme presvedčení o tom, že právo na vzdelanie je základným ľudským právom. Nesúhlasíme preto s tým, že iránska vláda odopiera bahájskym študentom možnosť študovať na vysokých školách.

Našu výzvu podnietila správa o tom, že vedenie a členovia učiteľského zboru Bahájskeho inštitútu pre vyššie vzdelávanie (BIHE) boli v máji 2011 zatknutí počas razií vo viac ako 30 domoch a že vzdelávaciu inštitúciu BIHE vyhlásili iránske úrady za ilegálnu. Počas posledných troch desaťročí sa opakovane objavovali správy o tom, že príslušníci bahájskej viery nemôžu byť prijatí na žiadne štúdium vysokoškolského či univerzitného typu. Oficiálny postoj vlády dokumentuje list iránskeho ministerstva pre vedu, výskum a technológie z roku 2009 adresovaný 81 štátnym univerzitám a vysokým školám, ako aj tzv. Golpayganiho memorandum z roku 1991 schválené najvyšším vodcom Sajjidom Alím Chameneím. Každý z týchto dokumentov nariaďuje školám vylúčenie z iránskeho vysokoškolského systému všetkých študentov, o ktorých zistia, že sú baháji.

Vzdelávacia inštitúcia BIHE bola založená v roku 1987 s cieľom zabezpečiť prístup k vyššiemu vzdelaniu pre bahájov, ktorým bolo vzdelanie odopierané na základe ich vierovyznania. Zatknutie členov vedenia a učiteľského zboru fakúlt BIHE, ako aj upieranie možnosti vzdelávať sa celým generáciám bahájov čisto na základe náboženskej príslušnosti je v rozpore s Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ako aj so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ktorú Organizácia Spojených národov prijala v roku 1948. To aj napriek tomu, že Irán je signatárskou krajinou oboch týchto dokumentov.

Naliehame preto na Vašu vládu, aby prepustila učiteľov a členov vedenia BIHE z väzenia. Žiadame tiež, aby Vaša vláda poskytla bahájskym študentom spomínaného inštitútu v Iráne rovnaké právo na vzdelanie, aké poskytujeme my každému študentovi a učiteľovi na našich inštitúciách bez ohľadu na tradície, náboženstvo či krajinu pôvodu. Žiadame Vás, aby ste odstránili všetky existujúce prekážky v prístupe ku vzdelaniu, ktoré diskriminujú študentov bahajského vierovyznania v Iráne.

Mgr. Martina Antošová, PhD. – Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK;

PhDr. Zoran Ardamica, PhD. – Katedra hungaristiky, Fakulta humanitných vied UMB;

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. – Ústav patologickej anatómie LFUK, Lekárska fakulta UK;

doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie, Fakulta športu PU;

Ing. Miroslav Beblavý, PhD. – Ústav verejnej politiky a ekonómie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK;

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. – Fakulta informatiky a informačných technológií STU;

PhDr. Lenka Bohunická, CSc. – Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK;

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. – rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, bývalý rektor UPJŠ, člen vedeckej rady Matematického ústavu SAV;

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. – vedúca Katedry genetiky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ;

PhDr. Vladimír Dančišin, PhD. – Inštitút politológie, Filozofická fakulta PU;

doc. PhDr. Irina Dudinská, CSc. – Riaditeľka Inštitútu politológie, Filozofická fakulta PU;

prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., emeritný profesor – Prírodovedecká fakulta UK;

Dr. h. c., prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD. – Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov PU;

PhDr. Andrej Findor, PhD. – Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK;

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. – Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UKF;

Mgr. Vladimír Gašparík – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK;

Ing. Janka Grofčíková – tajomníčka Katedry financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta UMB;

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. – dekan Filozofickej fakulty UPJŠ;

PhDr. Dagmar Horná, PhD. – Katedra UNESCO pre výchovu k ľudským právam, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK;

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc. – Oddelenie diskretnej matematiky, Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ;

doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD – vedúci Ústavu politických vied, Fakulta masmédií Рaneurópskej vysokej školy;

prof. RNDr. Robert Ištok, PhD. – Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta humanitných a prírodných vied PU;

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. – dekan Fakulty práva Рaneurópskej vysokej školy;

RNDr. Štefan Karolčík, PhD – Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK;

doc. PhDr. Peter Kopecký, PhD. – Katedra translatológie, Filozofická fakulta UKF;

doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD. – Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied PU;

doc. PhDr. Dagmar Košťálová, PhD. – Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta UK;

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. – Katedra politológie, Filozofická fakulta UPJŠ;

prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc. – Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta UK;

RNDr.Adela Kravčáková, PhD. – Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ;

prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK;

prof. PhDr. Miroslav Kusý, PhD. – bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, pracovník Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK;

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. – Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ;

MUDr. Ladislav Macho, DrSc. – Ústav experimentálnej endokrinológie SAV;

prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. – vedúca Katedry knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK;

prof. Ing. Viera Marková, PhD. – prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, Ekonomická fakulta UMB;

PhDr. Grigorij Mesežnikov – prezident Inštitútu pre verejné otázky, Bratislava;

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. – Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK;

prof. PhDr. František Mihina, CSc. – Inštitút filozofie a etiky, Filozofická fakulta PU; bývalý rektor Prešovskej univerzity v Prešove;

doc. RNDr. Pavel Michal, CSc. – Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie, Fakulta prírodných vied UMB;

doc. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. – Katedra logopédie, Pedagogická fakulta UK;

PaedDr. Monika Miňová, PhD. – Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta PU;

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. – Katedra ošetrovateľstva, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF;

Mgr. Barbora Mochňacká, PhD. – Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta PU;

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. – prvá prodekanka pre zahraničné vzťahy a legislatívu, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK;

Dr. h. c., prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. – Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied UMB;

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc. – Vedúca Katedry etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UK

doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. – Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta PU;

MUDr. Peter Osuský, CSc. – poslanec NR SR, bývalý prorektor Univerzity Komenského;

PaedDr. Helena Pataiová, PhD. – Katedra elementaristiky, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF;

PhDr. Peter Pavúk, PhD. – Katedra archeológie, Filozofická fakulta UK;

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. – Katedra prírodovedných a technických disciplín, Pedagogická fakulta PU;

PhDr. Ľubor Pilárik – prodekan pre vzdelávaciu činnosť, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF;

prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. – Katedra základov a didaktickej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, bývalý minister školstva;

doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD. – Katedra maďarského jazyka a literatúry, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF;

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. – Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta UK; bývalá predsedníčka vlády SR;

prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc., emeritný profesor – Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta PU;

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. – Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ;

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. – riaditeľ Ústavu romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF;

prof. Ing. Ján Rudy, PhD. – Katedra manažmentu, Fakulta managementu UK;

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. – Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK;

MUDr. Elena Sapáková, CSc. – Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK;

prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. – Oddelenie subjadrovej fyziky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK;

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie, UPJŠ;

prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. – Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta PU;

prof. Volodymyr Starosta, DrSc. – Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta UPJŠ;

PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc. – Katedra archeológie, Filozofická fakulta UK, Archeologický ústav SAV;

Mgr. Pavol Sucharek, PhD. – Inštitút filozofie a etiky, Filozofická fakulta PU;

doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD. – Inštitút filozofie a etiky, Filozofická fakulta PU;

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. – Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB;

prof. PhDr. Štefan Švec, CSc., emeritný profesor – Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta UK;

doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. – prodekan pre vedu a výskum, Fakulta masmédií Рaneurópskej vysokej školy;

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. – vedúci Ústavu patologickej fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK;

doc. PhDr. Eva Tkáčiková CSc. – Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta UCM;

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. – vedúci Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF;

prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD. – I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava;

doc. Ing. Peter Urban, PhD. – vedúci Katedry biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB;

Ing. Andrea Vadkertiová – Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta prírodných vied UCM;

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. – Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB;

Mgr. Anna Vašutová, PhD. – Katedra matematickej edukácie, Pedagogická fakulta PU;

Mgr. Milada Walková – Katedra jazykov TUKE;

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. – Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta UK;

Dr. h. c., prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., emeritný profesor – Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta UK;

prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. – vedúci Katedry areálových kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF.