Svetový deň náboženstiev

Tretia nedeľa v januári  je Svetovým dňom náboženstiev. Tento deň nám má pripomenúť potrebu náboženskej znášanlivosti a tolerancie. A to nielen tolerancie v rámci kresťanských cirkví, ale aj tolerancie v omnoho širšom zmysle slova. Tolerancie medzi jednotlivými svetovými náboženstvami, ku ktorým okrem kresťanstva patrí aj judaizmus, islam, budhizmus, bahájska viera a mnohé ďalšie.

Z čoho by mala táto tolerancia prameniť?

Po prvé si je potrebné uvedomiť, že všetky spomínané náboženstvá sú náboženstvami monoteistickými. To znamená, že všetky učia vieru v jediného Boha, ktorý je pre všetky z nich spoločný, i keď Ho nazývajú rozličnými menami. Už len samotná táto viera v rovnakého Boha by mala byť pre stúpencov jednotlivých náboženstiev dôvodom k vzájomnému priateľstvu.

Po druhé, treba vidieť i vzťah jednotlivých náboženstiev v inom svetle. A síce naučiť sa chápať jednotlivé náboženstvá nie ako navzájom sa vylučujúce či protichodné učenia, ktoré si konkurujú a bojujú o to, ktoré je správnejšie, ale ako učenia, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktoré postupne ľudstvu odhaľujú rozličné duchovné pravdy. Či neučia všetky náboženstvá, že máme milovať svojho blížneho? Či neučia všetky náboženstvá, že máme druhým robiť to, čo chceme, aby oni robili nám? Či neučia všetky náboženstvá, že máme pomáhať ostatným ľuďom? Toto sú pravdy, z ktorých sa môže poučiť každý človek bez ohľadu na svoje vierovyznanie. Keď sa vrátime, k týmto základom každého náboženstva, zistíme, ako veľa majú spoločného. Skúsme sa naučiť dívať na to, čo nás spája, a nie čo nás rozdeľuje.

A ďalej, všetky náboženstvá od kresťanstva cez islam až po bahájsku vieru predstavujú rozličné cesty, akými sa ľudia snažia nájsť vo svojom živote šťastie a lásku, spôsoby, akými hľadajú zmysel života. Skúsme prijať to, že každý má právo slobodne hľadať lásku prostredníctvom zakladateľov rôznych náboženstiev, či už prostredníctvom Ježiša Krista, Mohameda alebo Bahá’u’lláha. Náboženská pravda, tak ako všetko v živote, je totiž nie absolútna, ale relatívna. Pre rôznych ľudí v rôznych dobách a na rôznych miestach môže predstavovať rôzne veci.

Keď si budeme teraz v nedeľu pripomínať Svetový deň náboženstiev, snažme sa o toleranciu a pamätajme na slová Bahá’u’lláha, zakladateľa bahájskej viery:

„Náboženstvo by malo zjednocovať všetky srdcia a malo by spôsobiť, že vojny a rozpory zmiznú z tváre zeme. Malo by podnecovať duchovnosť a prinášať do každého srdca život a svetlo.“