Fungovanie spoločenstva

Fungovanie a činnosť spoločenstva

Činnosť spoločenstva riadia na základe spoločnej konzultácie volené orgány. Každý jednotlivec má možnosť prispievať svojimi návrhmi k činnosti spoločenstva. Tá sa sústreďuje na zlepšenie života jednotlivcov a spoločnosti bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Na aktivitách bahájskeho spoločenstva sa preto môžu zúčastniť ľudia každého vierovyznania. Ide v prvom rade o aktivity, ktoré majú za úlohu skvalitniť duchovný život ľudí, a to prostredníctvom spoločného štúdia spisov a zamýšľania sa nad tým, ako posvätné spisy uplatňovať v praxi, spoločných duchovných stretnutí pri modlitbe a čítaní z posvätných spisov (čo môže zahŕňať aj spisy rozličných svetových náboženstiev) a duchovného vzdelávania detí smerujúceho k osvojeniu si základných duchovných návykov, kladných vlastnosti, zručností pre vzájomnú spoluprácu a vedenie k morálnemu správaniu. Zduchovnenie života jednotlivcov sa potom odráža v snahe o riešenie problémov spoločnosti. Tieto sa často nepovažujú za doménu náboženstva, ale Bahá’u’lláh hovorí o tom, že všetky majú v skutočnosti duchovnú podstatu, a preto si vyžadujú duchovné riešenie.

Každé spoločenstvo ďalej organizuje aj ďalšie podujatia, ktoré zodpovedajú záujmu a predstavám členov spoločenstva. Na Slovensku sa napríklad baháji pravidelne stretávajú na tzv. letných a zimných školách, ktorých programom sú prednášky, semináre, umelecké a voľnočasové aktivity súvisiace s bahájskym učením.

Individuálna duchovná aktivita

Bahá’u’lláh hovorí o nevyhnutnosti rozvoja duchovných schopností človeka a tento rozvoj je zodpovednosťou každého jednotlivca. Smerodajné sú v tomto smere posvätné spisy bahájskej viery, nie inštitúcie. Inštitúciám taktiež nie je dané právo žiadnym spôsobom veriacich pri vykonávaní duchovných povinností kontrolovať, pretože jednotlivci sú v tomto smere zodpovední jedine voči Bohu. Bahá’u’lláhove spisy poskytujú návod na duchovný rozvoj, ktorý zahŕňa každodennú modlitbu, rozjímanie o posvätných spisoch a svojich skutkoch, každoročný pôst, konanie dobrých skutkov a snahu o rozvoj duchovných vlastností, zlepšovanie okolitého sveta, službu všetkým ľuďom a pomoc pri rozvoji civilizácie. Za súčasť duchovných aktivít sa považuje i práca vykonávaná v duchu služby. Veľký význam sa pripisuje vzdelaniu a nadobúdaniu užitočných vedomostí a oboznamovaniu ľudí s Bahá’u’lláhovým posolstvom.

Prečo si myslíme, že sa každý môže zúčastniť našich podujatí?

Baháji vo svojich spoločenstvách na celom svete organizujú rozličné podujatia, ako napríklad detskú školu pre deti každého veku, študijné skupinky, kde účastníci spoločne skúmajú rozličné aspekty učenia bahájskej viery a modlitebné stretnutia. Na všetkých týchto podujatiach sa zúčastňujú ľudia bez ohľadu na svetonázor či vyznanie, pretože baháji sú presvedčení, že ľudí nemáme rozdeľovať na bahájov a neveriacich. Každý jeden človek totiž skúma pravdu spôsobom jeho vlastným a pri tom nie je podstatné, za čo sa v tomto procese skúmania považuje. Všetci sa môžeme učiť od seba navzájom, môžeme sa tešiť z prítomnosti rozmanitých účastníkov, z rôznosti názorov a pohľadov na vec – sme presvedčení, že to môže byť obohacujúce tak pre tých, ktorí sú členmi bahájskeho spoločenstva dlho alebo krátko, ako aj pre tých, ktorí sa za členov nepovažujú. V našom spoločenstve ste vítaní, aj keď sa bahájmi nikdy neplánujete stať. Budeme radi, keď nás prídete obohatiť svojím jedinečným spôsobom myslenia, svojimi poznatkami a objavmi na ceste toho, aby sa z nás všetkých stávali lepší ľudia a aby sme spolu vytvárali krajší svet.

  • Chceme spolu s vami rozvíjať ľudské vzťahy, radosti z priateľstva a z toho, že spolu trávime čas zmysluplnou činnosťou a rozhovorom.
  • Chceme, aby sa na detskej škole mohli deti smiať a hrať sa a aby boli vedené k dobrému správaniu a záujmu o druhých.
  • Chceme, aby sme spolu študovali výroky z bahájskych spisov o duchovnosti, živote po smrti, pomoci ostatným ľuďom a vytvárali tak lepší svet.
  • Chceme, aby sme sa mohli spoločne modliť a čítať si citáty z rozličných Svätých kníh, pretože veríme, že Boh je jeden – že je spoločný pre nás všetkých, či už sme kresťania, baháji alebo židia. Na naše modlitebné stretnutia si môžete priniesť text svojej obľúbenej modlitby alebo výrok, ktorý pre vás niečo znamená.
  • Bahájske učenie tiež hovorí o tom, že nikdy nevieme posúdiť, v akom štádiu duchovného vývoja sa my či iný človek nachádza, a to nezávisle od duchovného presvedčenia. Takéto posudzovanie prináleží výlučne Bohu. Preto musíme využiť stretnutie s každým človekom na to, aby sme sa dozvedeli niečo nové a podnetné.