Zmysel života

Každé náboženstvo sa snaží ľuďom poskytnúť odpoveď na otázku, aký je zmysel života. V bahájskej viere je týchto odpovedí niekoľko. Prvou je, že človek by sa mal snažiť poznať, milovať a uctievať Boha, rozvíjať svoje duchovné a duševné schopnosti prostredníctvom modlitby, rozjímania a prehlbovania svojich znalostí o Božom učení.

Duchovný rozvoj jednotlivca však v žiadnom prípade nevylučuje záujem o dianie v spoločnosti. Preto druhou odpoveďou je to, že by sa mal snažiť, aby pomohol rozvoju spoločnosti a civilizácie, aby sa zasadil o odstránenie utrpenia ľudí, aby svoje schopnosti využil pre dobro celého ľudstva, aby podporoval jednotu ľudstva.

V záujme toho Bahá’u’lláh prináša mnoho spoločenských zásad, ktoré majú napomôcť vyriešenie problémov, ktorým ľudstvo čelí. Treťou odpoveďou je úloha jednotlivca získavať a zdokonaľovať svoje dobré vlastnosti. Inými slovami, ide o rozvoj duše s tým cieľom, aby sa pripravila na život po smrti. S týmto je spojená aj štvrtá odpoveď na otázku, čo je zmyslom života: je ním aj služba a pomoc ostatným ľuďom.