Nemenná viera Božia

Keď baháji hovoria, že náboženstvá tvoria jeden celok, nemyslia tým, že rozličné vierovyznania a organizácie sú rovnaké. Všetci poslovia Boží postupne odhaľovali náboženské pravdy. Veľké svetové náboženstvá sú vyjadrením jedného postupne odkrývaného Božieho plánu, „nemennej viery Božej, večnej v minulosti, večnej v budúcnosti“.

Táto predstava ďaleko presahuje myšlienku „tolerancie“ iných vierovyznaní alebo akýsi synkretizmus náboženských myšlienok. Baháji si nielen ctia a vážia všetkých zakladateľov veľkých svetových náboženstiev a uznávajú ich prínos k pokroku ľudstva, ale sú aj presvedčení, že všetky predchádzajúce náboženstvá nachádzajú v Bahá’u’lláhovom príchode naplnenie.

V bahájskych spisoch sa píše, že bahájska viera „nekompromisne potvrdzuje večné pravdy“ predchádzajúcich náboženstiev a „rozhodne a absolútne uznáva božský pôvod ich pôvodcov…“. Bahájska viera však musí byť zároveň „uvítaná ako prísľub a zvrchovaná sláva minulých vekov a stáročí, ako vrchol všetkých zriadení minulosti“.

Baháji židovského pôvodu si preto ctia Mojžiša za to, že zjavil Desať prikázaní a oceňujú príspevok židovstva ku všeobecnému pochopeniu ľudstva o dôležitosti poslušnosti voči morálnym zákonom. V Bahá’u’lláhovi vidia príchod „Pána zástupov“, ktorý prišiel podľa Izaiášovho proroctva „s desaťtisícom svätých“ a ktorý má viesť národy k tomu, aby „si z mečov ukovali radlá“.

Baháji buddhistického pôvodu si ctia Buddhu a vážia si Jeho učenie o odpútanosti, meditácii a pokoji, ktoré významným spôsobom obohatili svetovú civilizáciu. Sú presvedčení, že Bahá’u’lláh napĺňa prísľub o príchode „Buddhu zvaného Maitreya, Buddhu celosvetového bratstva“, ktorý podľa buddhistických tradícií prinesie mier a osvietenie pre celé ľudstvo.

Čo sa týka bahájov hinduistického pôvodu, jednoznačne je uznaný príspevok hinduizmu k ľudskému chápaniu Boha ako všetko prenikajúcej Najvyššej Podstaty a k porozumeniu duchovnej povahy ľudskej skutočnosti. Bahá’u’lláh je pre nich najnovšou inkarnáciou Krišnu, „Desiatym Avatarom“ a „Najväčším Duchom“, ktorý sa vracia „v každom veku“, „vždy, keď dobro zoslabne,“ aby „nastolil spravodlivosť“ tak, ako to sľubuje Bhagavad-gítá.

Čo sa týka bahájov kresťanského pôvodu, Kristovo učenie o láske, dobročinnosti a odpustení, a príklad Jeho života a Jeho obeť sa po kladajú za neoceniteľné Božie dary ľudstvu. Bahá’u’lláha považujú za naplnenie Kristovho prísľubu o tom, že opäť príde „v sláve Svojho Otca“, a o tom, že zhromaždí všetkých ľudí, aby boli ako „jedno stádo s jedným pastierom“.

Čo sa týka bahájov moslimského pôvodu, oceňuje sa to, že Mohamedovo učenie o vzdelávaní, podriadení sa Božej vôli a jedinosti Boha významne formovalo rozvoj ľudskej spoločnosti. Bahá’u’lláh pre nich predstavuje naplnenie prísľubu Koránu o príchode „Božieho Dňa“ a „Veľkom Oznámení“, keď „Boh“ zostúpi „zahalený oblakmi“. Baháji tiež veria, že duchovné vedenie, ktoré poskytujú ostatné náboženstvá, medzi nimi napríklad džinizmus, sikhizmus, zoroastrizmus a náboženstvá domorodých kmeňov v Afrike, v Amerike a v Ázii rovnako slúžilo na vzdelávanie ľudstva o jeho Stvoriteľovi a na to, aby naučilo ľudí, ako čo najlepšie viesť svoj život.