Systém celosvetovej správy

popis.11Bahájske spoločenstvá spravujú svoje záležitosti prostredníctvom jedinečného správneho systému, podporujúceho nový spôsob kolektívneho rozhodovania,ktorého rámec stanovil Bahá’u’lláh.

Kľúčová otázka, zásad­ná pre väč­šinu dynamických hnutí, kon­fliktov a inštitúcií za posledných sto rokov znie: Ako bude ľudstvo spravovať svoje záležitosti a akým spôsobom môže čo najväčší počet ľudí dosiahnuť šťastie a blahobyt?

Pred začiatkom 20. storočia bol širo­kým spektrom ľudí odmietnutý despo­tizmus a 1. svetová vojna úplne odstránila jeho naj­zásadnejšie príklady. Druhá sveto­vá voj­­na vyriešila problém fašizmu a vied­la ku skon­čeniu kolonializmu. V nedávnej mi­­nulosti bol úplne zdiskreditovaný komunizmus, najambicióznejší spomedzi rozlič­ných ekonomických systémov a poli­tických ideológií.

Na začiatku nového tisícročia sa vytvo­ril konsenzus, že najlepší systém vlády pred­stavuje taká forma vlády ľudu, ktorá zahŕňa slobodné voľby, zaručí slobodu prejavu jed­notlivca a hlboký zmysel pre zodpovednosť za spoločné dobro.

Ideálny vzor tohto systému sa často oz­na­čuje ako „demokracia“. Hoci demokracia jasne vedie pred inými doteraz vyskúšaný­mi systémami, jej dnešná podoba má tak­tiež svoje problémy.

Systém viacerých politických strán v Zá­padnom svete napriek svojmu úspechu stá­le viac ukazuje svoje nedostatky. Korupcia, očierňovanie, negatívna predvolebná kam­paň, kupovanie hlasov a obmedzený výber kandidátov viedli v  mnohých krajinách k ne­záujmu voličov v takom rozsahu, že to ohrozilo celý systém.

Nové pokusy s  demokraciou v  kraji­nách Východu ohrozuje množstvo problé­mov a síl, medzi ktoré patria nedostatok skúseností so samosprávou, stáročia trva­júce etnické napätie, rôzniace sa kultúrne očakávania a neustále nezhody týkajúce sa otázky ľudských práv.

Rastúci počet ľudí na celom svete­ v sú­časnosti stratil vieru vo vedúcich pred­staviteľov, začal byť cynický k  vlastnému vládnemu systému a odmieta svoju občian­sku zodpovednosť. Následné sklamanie vážne ohrozuje schopnosť ľudstva dosiah­nuť celkový spoločenský pokrok, blahobyt pre všetkých ľudí a zabezpečenie rozsiah­leho prospechu.

Alternatívu k týmto trendom môžeme nájsť v  skúsenosti bahájskeho spoločen­stva. Baháji ustanovili podľa zásad a naria­dení uvedených v Bahá’u’lláhových spi­soch je­dinečný systém vlastnej celosv­etovej sprá­­vy, ktorý chráni osobnú slobodu, zaisťu­je vý­sadné práva spoločenstva ako celku a pod­poruje jedinečnú rovnováhu medzi ini­ciatívou jednotlivca a spoločným dobrom.

Tento systém využíva jedinečnú kom­bináciu slobodne volených rád a po­mocnú inštitúciu menovaných porad­cov a  je v  mnohých smeroch oveľa „demokratic­kejší“ ako metódy, ktoré využíva väčšina parlamentov či iných systémov pomerné­ho zastúpenia. Ale keďže využíva jedinečné postupy a zásady, zabraňuje manipulácii, rozdro­bovaniu sa na rôzne skupiny a stra­níckym problémom, ktoré sa stali nevhod­nými črtami iných systémov vládnutia na celom svete.

Napríklad bahájsky volebný systém fun­gujúci na všetkých úrovniach — miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej —vylučuje akékoľvek formy volebnej agitácie alebo kandidatúry. I tak však každému jed­nému voličovi umožňuje tú najširšiu mož­nosť výberu kandidátov.

Výnimočný je tiež proces rozhodovania, ktorý využívajú všetky inštitúcie bahájske­ho spoločenstva. Je známy pod pojmom„konzultácia“ a predstavuje nekonfliktnú metódu, ktorej cieľom je vytvoriť jedno­tné smerovanie tým, že prijíma a  podporuje slobodné vyjadrenie názorov a usiluje sa o zhodu na základe stanovených zásad.