Posolstvo Svetového domu spravodlivosti prí príležitosti 200. výročia Bahá´u´lláhovho narodenia

SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Všetkým, ktorí oslavujú Slávu Božiu

Drahomilovaní priatelia,
zastávame túto blahodarnú pravdu: že Boh vždy pamätal na národy zeme. Nepoznateľná skutočnosť v každom období dejín otvorila svetu brány milosti tým, že zoslala Vyslanca s úlohou morálne a duchovne podnecovať ľudí k vzájomnej spolupráci a napredovaniu. Mnoho mien týchto veľkých Svetiel ľudstva sa nedochovalo. Niektoré však žiaria v análoch minulosti ako tí, ktorí mali prevratné myšlienky, sprístupňovali studnicu poznania a inšpirovali k zrodu civilizácií a Ich mená sú aj naďalej uctievané a chválené. Každý jeden z týchto duchovných a spoločenských Vizionárov, tieto Nepoškvrnené zrkadlá cnosti, priniesli učenie a pravdu pre naliehavé potreby daného veku. Keď svet dnes stojí pred svojimi najťaživejšími úlohami, tvrdíme, že Bahá’u’lláh, ktorý sa narodil pred dvesto rokmi, je presne takouto Postavou, dokonca Tým, ktorého učenie prinesie dlho sľubovaný vek, keď celé ľudstvo bude žiť spoločne v mieri a jednote.

Ľudia, ktorí Bahá’u’lláha poznali, Ho už od Jeho ranej mladosti pokladali za Nositeľa pečate predurčenia. Bol požehnaný svätým charakterom a nevídanou múdrosťou a zdalo sa, že sa ho dotklo svetlo nebeskej priazne. Napriek tomu bol prinútený prestáť štyridsať rokov utrpenia, ktoré zahŕňalo postupné vyhnanstvá a uväznenia na príkaz dvoch despotických panovníkov, kampane na potupenie Jeho mena a odsúdenie Jeho nasledovníkov, násilie páchané na Jeho osobe, hanebné pokusy usmrtiť Ho – a to všetko z bezhraničnej lásky k ľudstvu niesol ochotne, žiarivo a znášanlivo, so súcitom k Svojim mučiteľom. Dokonca ani vyvlastnenie celého Jeho svetského majetku Ho neznepokojilo. Pozorovateľ by sa mohol čudovať, prečo bol niekto, kto prechovával takú dokonalú lásku k iným ľuďom, terčom toľkej nenávisti, keď ináč bol predmetom všeobecnej chvály a obdivu, preslávený Svojou dobročinnosťou a veľkomyseľnosťou, a nároku na akúkoľvek politickú moc sa vzdal. Pre tých, ktorí poznajú vzorec objavujúci sa v dejinách, je dôvod Jeho súženia, samozrejme, nepochybný. Príchod prorockej Postavy na svet vždy vyvolal prudký odpor zo strany tých, ktorí držali v rukách moc. Svetlo pravdy však nemožno zahasiť. A preto v živote týchto vznešených Bytostí človek nachádza obetu, hrdinstvo a skutky dokladajúce príklad Ich slov. To isté je možné jasne vidieť v každej etape Bahá’u’lláhovho života. Jeho hlas napriek všetkému utrpeniu nikdy neutíchol a Jeho slová si uchovali svoju hnaciu moc – slová vyslovované hlasom vnuknutia, ktorý pomenúva choroby sveta a predpisuje liek; slová nesúce váhu spravodlivosti a varujúce kráľov a panovníkov pred silami, ktoré ich nakoniec zmätú z ich trónov; slová zanechávajúce dušu povznesenú, plnú bázne a premenenú, rozhodnutú oslobodiť sa z tŕnia a húštiny sebectva; slová, ktoré sú jasné, pútavé a dôrazné: „Táto vec nie je odo Mňa, ale od Boha.“ Človeku sa pri premýšľaní nad takýmto životom vnuká otázka: Ak toto nie je od Boha, čo iné by potom od Neho mohlo byť?

Dokonalí Učitelia, ktorí v histórii priniesli svetlo svetu, zanechali za sebou dedičstvo posvätných slov. V slovách, ktoré z Bahá’u’lláhovho pera prúdili ako rieka, sa nachádzajú dary nesmierneho rozsahu a vznešenej povahy. Človek, ktorý sa stretne s Jeho zjavením, nezriedka reaguje najprv na neobyčajne krásne modlitby, ktoré uspokojujú túžbu duše po patričnom uctievaní svojho Stvoriteľa. V hĺbke oceánu Jeho slov objavujeme zákony a morálne požiadavky na oslobodenie ľudského ducha spod útlaku svetských inštinktov, nehodných jeho predurčenia. Možno tu nájsť aj trvalé ideály, vo svetle ktorých môžu rodičia vychovávať deti nie podľa vlastného obrazu, ale s oveľa vznešenejšími ašpiráciami. Rovnako sa tam nachádzajú vysvetlenia toho, ako ruka Boha pôsobila v histórii ľudstva na jeho kľukatej ceste cez etapy kmeňa a národa smerom k vyšším formám jednoty. Rozličné náboženstvá sveta sa ukazujú byť vyjadreniami jedinej základnej pravdy, ktorá ich spája v spoločnom pôvode a v spoločnom cieli: meniť vnútorný život a vonkajšie podmienky ľudstva. Bahá’u’lláhovo učenie potvrdzuje vznešenosť ľudského ducha. Spoločnosť, ktorú predvída, je tejto vznešenosti hodná a zakladá sa na zásadách, ktoré ju chránia a posilňujú. Jednotu ľudskej rodiny kladie do jadra kolektívneho života. Jednoznačne potvrdzuje rovnoprávnosť mužov a žien. Uzmieruje na prvý pohľad protichodné sily našej doby – vedu a náboženstvo, jednotu a rozmanitosť, slobodu a poriadok, práva jednotlivca a spoločenskú zodpovednosť. A medzi Jeho najväčšie dary patrí spravodlivosť viditeľná v inštitúciách, ktorých záujmom je pokrok a rozvoj všetkých národov. Ako sám povedal, „zo stránok Božej svätej knihy sme vymazali všetko, čo bolo medzi deťmi ľudí príčinou sporov, zlovôle a rozbrojov“ a zároveň „sme stanovili základné predpoklady súladu, porozumenia, úplnej a trvalej jednoty“. Nie je na mieste položiť si otázku, čo by bolo primeranou odozvou na takéto dary?

„Každý hľadajúci má povinnosť snažiť sa a usilovať sa, aby dospel k brehom tohto oceánu,“ tvrdí Bahá’u’lláh. Duchovné učenie, ktoré Poslovia v priebehu vekov priniesli, našlo svoje vyjadrenie v náboženských systémoch, do ktorých však postupom času prenikli rôzne kultúrne aspekty a ľudia ich zaťažili dogmami, ktoré si vytvorili. Ale pri pohľade za ne začne byť zrejmé, že pôvodné učenia predstavujú zdroj univerzálnych hodnôt, prostredníctvom ktorých rozličné národy našli spoločnú vec a vďaka ktorým sa utváralo morálne vedomie ľudstva. V dnešnej spoločnosti náboženstvo výrazne stráca na dobrej povesti a je to pochopiteľné. Ak sú v mene náboženstva šírené nenávisť a nepokoje, je lepšie byť bez neho. Avšak pravé náboženstvo možno poznať podľa jeho plodov – jeho schopnosti inšpirovať, premieňať, zjednocovať, posilňovať mier a blahobyt. Je v súlade s racionálnym myslením. Je zásadné pre spoločenský pokrok. Bahá’u’lláhova viera v jednotlivcovi a spoločnosti zušľachťuje disciplínu konať vo svetle retrospektívy a týmto spôsobom postupne vzrastá porozumenie efektívnych spôsobov zlepšovania spoločnosti. Bahá’u’lláh zakázal pokusy o spoločenskú zmenu politickými intrigami, poburovaním, ohováraním konkrétnych skupín alebo otvoreným konfliktom, pretože tie len vytvárajú nekončiace cykly nepokojov a trvalé riešenia sú stále v nedohľadne. Zasadzuje sa za veľmi rozdielne nástroje. Nabáda k dobrým skutkom, láskavým slovám a rýdzemu charakteru. Ukladá službu druhým a činnosť v duchu spolupráce. Každého príslušníka ľudského rodu zvoláva k úlohe vytvárať svetovú civilizáciu založenú na božskom učení. Keď sa zamýšľame nad šírkou Jeho vízie, nie je na mieste otázka, na akom základe, ak nie na tomto, by ľudstvo malo reálne stavať svoju nádej do budúcnosti?

Ľudia v každej krajine, ktorých oslovilo Bahá’u’lláhovo posolstvo a sú zasvätení Jeho vízii, sa systematicky učia o tom, ako Jeho učenie uplatňovať v praxi. Zástupy mládeže si čoraz väčšmi začínajú uvedomovať svoju duchovnú identitu a svoju energiu smerujú k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Ľudia s odlišným pohľadom na svet zisťujú, ako môžu konzultáciou a kolektívnym hľadaním riešení nahradiť spory a vnucovanie autority. Duše každej rasy, náboženskej, národnostnej a triednej príslušnosti sa zjednocujú okolo predstavy o ľudstve ako jednom národe a o zemi ako jednej krajine. Mnohí ľudia, ktorí dlho trpeli, vyjadrujú svoje myšlienky a stávajú sa protagonistami vlastného rozvoja, sú vynaliezaví a nezdolní. Z dedín, susedstiev, miest a veľkomiest povstávajú inštitúcie, spoločenstvá a jednotlivci, ktorí sa zasvätili spoločnej práci na zjednotenom a prosperujúcom svete, ktorý si skutočne zaslúži pomenovanie kráľovstvo Božie na zemi. Mnoho z tých, ktorí sú zapojení do tejto snahy, pri dvojstom výročí Bahá’u’lláhovho príchodu oslovujú ľudí vo svojom okolí s jednoduchým pozvaním: chopiť sa príležitosti a zistiť, kto Bahá’u’lláh bol a koho predstavuje, a vyskúšať účinnosť lieku, ktorý predpísal. Jeho príchod ponúka istý dôkaz toho, že ľudský rod, ohrozovaný početnými ťažkosťami, neupadol do zabudnutia. Je takým prekvapením, že Boh odpovedal na modlitby toľkých ľudí dobrej vôle po celom svete, ktorí tak dlho prosili Boha o odpoveď na svoje problémy, ktoré ich obklopujú v spoločnej domovine?

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]