Svetový mier OLD

Bahá’u’lláh prináša pre všetkých ľudí posolstvo mieru, pričom vraví, že celosvetový „mier je nielen možný, ale aj nevyhnutný”. Z bahájskych spisov je ďalej zrejmé, že tento mier bude ustanovený v dvoch etapách. Najprv to bude tzv. Menší mier, ktorý znamená ukončenie všetkých vojen a ktorý už nie je ďaleko. A potom tzv. Väčší mier, ktorý bude predstavovať skutočný duchovný súlad všetkých ľudí. Bude to obdobie, ktoré je niekedy označované aj ako tzv. Zlatý vek ľudstva či Kráľovstvo Božie na Zemi. Väčší mier nastane až v ďalekej budúcnosti.

Na udržanie Menšieho mieru Bahá’u’lláh predpokladá vytvorenie medzinárodného tribunálu, ktorý by spĺňal funkciu súdu. Jeho úlohou bude urovnať všetky konflikty tak, aby sa vojne zabránilo.

Základ spravodlivej a mierovej spoločnosti môže byť položený len vtedy, ak sa odstránia príčiny vojen, akými sú:

  • rasizmus, ktorý „brzdí rozvoj nesmierneho potenciálu jeho obetí, ničí agresorov a hatí pokrok ľudstva…“
  • extrémy bohatstva a chudoby, ktoré možno odstrániť prostredníctvom duchovných princípov
  • „bezuzdný nacionalizmus, ktorý sa na rozdiel od rozumného a oprávneného vlastenectva musí podriadiť širším záujmom v prospech lásky k ľudstvu ako celku“
  • náboženské spory, ktoré boli zdrojom mnohých konfliktov a vojen
  • nerovnoprávnosť žien, pretože emancipácia žien „je jedným z najdôležitejších … predpokladov mieru“
  • nevedomosť a nedostatočné vzdelanie, čo je príčinou mnohých predsudkov a nedorozumení
  • nedostatok komunikácie, ktorý možno vyriešiť „prijatím jedného svetového pomocného jazyka“