História bahájskej viery na Slovensku OLD

Prvé správy o predchodcovi bahájskej viery, Bábovi, sa na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska objavili v novinách už krátko po jej vzniku v roku 1852. Od roku 1907 vznikali na území bývalej ČSR prvé spoločenstvá. Bahá’u’lláhov nástupca, ‘Abdu’lBahá, počas cesty po Európe navštívil v roku 1913 Budapešť i neďalekú Viedeň, kde už v tej dobe žili baháji.

V roku 1928 navštívila Piešťany a Vysoké Tatry významná americká esperantistka a novinárka Martha Root. V tom čase sa stretla aj s prezidentom Masarykom a neskôr s prezidentom Benešom. T. G. Masaryk na jej posolstvo o bahájskej viere reagoval kladne: „Pokračujte v tom, co děláte, rozširujte tyto zásady humanity a nečekejte na diplomaty. Samotní diplomaté nemohou přinést mír, ale je to veliká věc, že lidé na vlivných místech začínají mluvit o těchto univerzálních mírových principech. Jděte s těmito principy mezi diplomaty, do univerzit, vysokých škol a dalších škol, a také o nich pište. Světový mír mohou přinést jen a jen lidé.“ Prezident Beneš sa vyjadril nasledovne: „Bahájská víra je jednou z velikých morálních a společenských sil na celém dnešním světě. Jsem více přesvědčen než kdy jindy, že s rostoucími morálními a politickými krizemi ve světě, musíme mít větší mezi národní koordinaci. Hnutí jako bahájská víra, které razí cestu pro univerzální mírové uspořádání, je nutností.“

Bahájske spoločenstvá mohli na Slovensku vznikať až po páde komunizmu, pričom už v januári roku 1991 bola zvolená prvá miestna duchovná rada v Bratislave. Nasledovali ďalšie v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Trenčíne. Rovnako bola v roku 1991 zvolená aj národná duchovná rada Československa. Samostatná Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike bola slávnostne zvolená v roku 1998 a v ro ku 2007 bola bahájska viera na Slovensku oficiálne zaregistrovaná ako náboženská spoločnosť, pričom sa bahájske spoločenstvo v súlade so svojimi princípmi vzdalo nároku na finančné dotácie od štátu.

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, okrem šírenia vysoko aktuálnych princípov úcty ku všetkým náboženstvám a oceňovania rozmanitosti rozličných kultúr, zdarma ponúka verejnosti program pre morálnu výchovu detí a mládeže, študijné kurzy pre dospelých a duchovné stretnutia pre ľudí každého vierovyznania. Chce vytvárať priestor, aby sa ľudia mohli v každodennom zhone zastaviť a zamyslieť sa nad nadčasovými pravdami, ktoré učia všetky svetové náboženstvá, a nad tým, ako ich môžu uplatňovať vo svojom živote. Na podujatiach bahájskeho spoločenstva, ktoré majú za cieľ zlepšiť život ľudí a slúžiť veci bratstva a mieru, sú vítaní všetci záujemcovia.