Organizácia a vedenie

Bahájske spoločenstvo

Bahájska Viera je nezávislé svetové náboženstvo s jedinečným administratívnym poriadkom. Baháji sú nasledovníci Bahá’u’lláha. Bahájske spoločenstvo spája jednotlivca v kolektívnej snahe o rozvoj neustále napredujúcej civilizácie.

Ústrednou témou Viery je presvedčenie, že ľudstvo je jednou ľudskou rodinou, a že nadišiel čas pre jeho zjednotenie v jednej mierumilovnej globálnej spoločnosti. Spoločenstvo nemá kňazský stav a jednotlivci sú zodpovední za svoj ​​vlastný duchovný rozvoj. Vedenie v administratívnych záležitostiach spoločenstva (narodenia, svadobné obrady, pohreby) poskytujú miestne alebo národné rady.

Celosvetové spoločenstvo veriacich uznáva Svetový dom spravodlivosti ako najvyšší orgán, ktorý poskytuje legislatívu pre zákony tak, ako bolo oficiálne navrhnuté Bahá’u’lláhom v Najsvätejšej Knihe (Kitáb-i-Aqdas).

Bahájska správa

Základy Bahájskej správy, ktoré položil Bahá’u’lláh v Najsvätejšej Knihe, ďalej vysvetľoval ‘Abdu’l-Bahá a do praktickej roviny zaviedol Shoghi Efendi. Bahá’u’lláh vyzval svojich nasledovníkov, aby postavili demokraticky volené správne orgány na miestnej, národnej a svetovej úrovni.
V každom meste i dedine, kde žije deväť a viac bahájov, je raz za rok zvolená Miestna duchovná rada, ktorá spravuje záležitosti miestneho spoločenstva. Voľby prebiehajú na duchovnom základe bez predvolebnej kampane a nominácií. V každej krajine je v rovnakom duchu raz za rok zvolená Národná duchovná rada, ktorá spravuje záležitosti národného spoločenstva.

Hlavou bahájskej viery je Svetový dom spravodlivosti, deväťčlenný správny orgán, ktorý je raz za päť rokov volený členmi všetkých národných Bahájskych správnych orgánov (Národných duchovných rád). Jeho sídlo je v Haife, v Izraeli. Členstvo v týchto volených inštitúciách neznamená, že by v bahájskom spoločenstve získali určitý významný status. Títo jednotlivci sa zúčastňujú práce v inštitúciách v duchu služby a lásky k Bohu. Baháji by mali tieto orgány podporovať svojimi modlitbami a nasledovať ich vedenie a v prípade, že čelia ťažkostiam alebo problémom, môžu ich požiadať o radu.