VoľbyOLD

Mnohé črty ba­­háj­skych volieb sú identické na regionálnej, národnej aj me­dzi­národnej úrovni.

Miestne duchovné rady sú každoroč­ne volené tajným hlasovaním. V apríli savšetci dospelí baháji v spoločenstve stretnú na voľbách. Tí, ktorí nemôžu prísť o­sobne, môžu hlasovací lístok doručiť i­ným spô­sobom. Po modlitbách a rozjímaní si kaž­dý dospelý zvolí mená devia­tich veriacich, ktorí podľa neho najlepšie spĺňajú predpo­klady na správu záležitostí spoločenstva.

Schopnosti, ktoré by mali títo jednot­livci mať, sú jasne uvedené v  bahájskych spisoch. Voliči by mali zvážiť „mená len tých, v ktorých sa najlepšie snúbia nevy­hnutné vlastnosti nepochybnej oddanos­ti a nesebeckého zanietenia, bystrej mysle,uznávaných schopností a zrelej skúsenosti“.

Jedným z najnezvyčajnejších aspektovtohto spôsobu volieb je to, že neexistuje hlasovací lístok s predtlačenými menami alebo akýkoľvek spôsob nominácie kandi­dátov. V bahájskom spoločenstve môže byťkaždý dospelý baháj zvolený do miestnejduchovnej rady.

Na zvolenie do duchovnej rady nie je potrebné získať väčšinový počet hla­sov. Zvolení sú deviati jednotlivci, ktorí získa­li najvyšší počet hlasov. Keďže všetci do­spelí v spoločenstve môžu byť zvolení do duchovnej rady, každý má možnosť voliť podľa svojho svedomia s úplnou slobodou výberu. V žiadnom inom systéme nema­jú jednotlivci pri voľbách takú veľkú slo­bodu.

Hoci sa tento systém vymyká politic­kým konvenciám, v  praxi je neobyčajne efektívny. Bahájske spisy odporúčajú vo­liť schopných, zrelých, skúsených a pokor­ných jednotlivcov, a nie jednoducho tých, ktorí sú dostatočne odvážni a ambiciózni na to, aby sa uchádzali o túto pozíciu. Pre­to sa v bahájskom volebnom systéme kla­die hlavný dôraz na výber takých zástupcov spoločenstva, ktorí prejavujú vlastnosti ako nesebeckosť, intelektuálne schopnosti, mo­rálnu integritu a múdrosť.

Národná duchovná rada sa podobne ako miestna du­chovná rada, volí každoročne podľa rovnakých zá­kladných volebných postupov: nie sú po­volené nominácie, je zakázaná predvo­leb­ná kampaň, volí sa tajným hlasovaním, zdôrazňuje sa morálna povaha a praktické schopnosti a zvolení sú tí muži a ženy, ktorí získali najviac hlasov.

Volebný postup na národnej úrovni je však predsa len v  niečom odlišný. Zatiaľčo miestnu radu volia všetci dospelí členo­via spoločenstva, národnú duchovnú raduvolia delegáti zvolení na „oblastných“ kon­ventoch. Na oblastných konventoch môžu hlasovať všetci dospelí baháji, čím jednot­livec zostáva v dostatočne úzkom spojení s národným správnym orgánom.

Pri výbere členov národnej duchovnej­ rady môžu delegáti hlasovať za kto­ré­ho­koľvek dospelého bahája, ktorý žije v danej krajine, čím sa opäť chráni sloboda výbe­ru, ktorá je základom bahájskeho volebné­ho systému.

Voľby do Svetového domu spravodlivosti sa konajú podobným spôso­bom ako voľby do miestnych a národných du­chovných rád — bez nominácií a bez pred­volebnej kampane sú zvolení tí deviati členovia, ktorí dostanú najviac hlasov. Ako pri miestnych a národných voľbách, aj v tomto prípade sa od voličov očakáva, že budú voliť iba osoby s  preukázanými schopnosťami a  duchovnými vlastnosťa­mi.

Celý volebný proces je hlbokým vyjad­rením demokratických ideálov. Hoci je Svetový dom spravodlivosti medzinárod­nou inštitúciou, i  tak je prekvapivo blíz­ky jednotlivým veriacim. Voľby Svetového domu spravodlivosti sú od miestnej úrovne vzdialené iba na tri kroky: každý dospelý baháj sa môže voliť na „oblastnom“ kon­vente, delegáti z oblastného konventu volia členov národnej duchovnej rady a členovia národných duchovných rád na celom svete volia Svetový dom spravodlivosti. Ten bol po prvýkrát zvolený v roku 1963.