Duchovné koncepty

Bahá’u’lláh učil, že v skutočnosti existuje len jeden Boh, jeden rovnaký Stvoriteľ, ktorého uznávajú všetky veľké náboženstvá sveta. Jeho podstata je pre nás ľudí nepochopiteľná.

Boh

Boh nás ale nenecháva bez vedenia a posiela nám svojich Poslov, ktorí nám zjavujú Jeho vôľu.

Medzi predstaviteľov týchto výnimočných Božích poslov, ktorí k nám z času na čas prichádzajú, poskytujú nám vedenie a napĺňajú nás energiou pre materiálny i duchovný rozvoj patrí Zoroaster, Budha, Krišna, Mojžiš, Ježiš, Mohamed a teraz tiež Báb a Bahá’u’lláh.

Všetci prinášajú učenie s všeobecne platnými ľudskými hodnotami a sú impulzom pre nový rozvoj civilizácie.

Prejavy Božie

Bahá’u’lláh odkazuje k poslom ako k “prejavom” Božím. Ich postavenie je vo svete stvorení jedinečné a unikátne. Majú dvojakú prirodzenosť, ako ľudskú, tak nebeskú, ale nie sú samotným Bohom.

Pre vysvetlenie tohto konceptu obrazne užíva analógiu zrkadlá, ktoré dokonale odráža slnko. Ak vyleštené zrkadlo nastavíme smerom k slnku, uvidíme jeho dokonalý obraz v zrkadle.

“Tieto posvätné Zrkadlá … sú všetci do jedného pozemskými zástancami Toho, ktorý jest stredom vesmíru, jeho podstatou a konečným zmyslom. Od Neho prichádza ich poznanie a sila, od Neho získavajú Svoju zvrchovanosť. Krása ich tvárí iba zrkadlí Jeho podobu a ich zjavenie je len znamením Jeho nesmrteľnej slávy. “

Bahá’u’lláh

 

Postupné Zjavovanie

Aj keď je celé ľudstvo nesmierne rozmanité, všetky veľké náboženstvá pochádzajú z rovnakého zdroja za sebou nasledujúcich kapitol jednej Viery Božej. Bahá’u’lláh túto skutočnosť opisuje ako “nemennú Vieru Božiu” a Bahájske sväté texty odkazujú k tomuto následnému zjaveniu od Boha ako k “postupnému zjavovaniu”.

Všetky veľké náboženstvá tak nasledujú jedno po druhom v za sebou nasledujúcich etapách neustáleho zjavovania jednej Viery.

“Pred Bohom svedčím, že každý jeden z týchto Prejavov bol zoslaný riadením Vôle Božej a z Božieho Zámeru, že každý jeden z nich bol nositeľom zvláštneho Poslania, a že každému jednému z nich bola zverená božsky zjavená Kniha.”

Bahá’u’lláh

 

Základné princípy

Princíp jednoty ľudstva je ústredným bodom, ktorý charakterizuje Bahá’u’lláhove učenie. Bahá’u’lláh učil, že ľudstvo je po dlhom a turbulentnom období dospievania na prahu dospelosti, kedy bude možné ustanoviť globálnu a spravodlivú spoločnosť.

Na splnenie tejto úlohy Bahájska Viera predpisuje zákony osobnej morálky a správania, tak ako aj sociálne zákony a princípy, aby mohla byť jednota ľudstva ustanovená.

Baháji veria, že:

 • Zmyslom života je poznať Boha a uctievať ho, získavať cnostnú povahu, zasadzovať sa o jednotu ľudstva a prispievať k neustále sa rozvíjajúcej civilizácii.
 • Ľudstvo bolo stvorené jedným Bohom a je súčasťou jednej ľudskej rodiny.
 • Práca, ktorá je vykonaná v duchu služby, je formou uctievania.

Baháji sa snažia uplatňovať:

 • Nezávislé hľadanie pravdy.
 • Dennú modlitbu a komunikáciu s Bohom.
 • Život zasvätený službe ľudstvu.
 • Priateľstvo s nasledovníkmi všetkých náboženstiev.
 • Vysoké morálne princípy akými sú dôveryhodnosť, čistota a čestnosť.
 • Vyhýbanie sa materializmu, straníckemu systému politických strán, alkoholu, drogám a hazardu.

Medzi sociálne princípy patria:

 • Odstránenie predsudkov.
 • Rovnoprávnosť mužov a žien.
 • Duchovné riešenie ekonomických problémov.
 • Odstránenie extrémov chudoby a bohatstva.
 • Ustanovenia svetového spoločenstva národov.
 • Rozpoznanie skutočnosti, že všetky náboženstvá majú rovnakú podstatu a jednotný cieľ.
 • Harmónia vedy a náboženstva ako dvoch doplňujúcich sa systémov poznania.
 • Prijatie pomocného svetového jazyka, univerzálneho písma, meny a systému mier a váh.
 • Zaistenie vzdelania pre všetkých.