Jednota náboženstiev OLD

Zlaté pravidlo

Vďaka bahájskemu konceptu postupného zjavovania náboženskej pravdy ľudstvu vnímajú baháji všetky tieto svetové náboženstvá ako rôzne kapitoly jednej a tej istej knihy, ktoré postupne vzdelávajú ľudstvo a odhaľujú mu stále viac a viac poznania. Náboženstvo má byť spojovateľom, nie príčinou sporov. Každé náboženstvo má duchovnú podstatu, ktorá je im všetkým spoločná (napr. učenie o nesebeckosti, láske k blížnemu, pomoci druhým a pod.).

Rozdiely medzi náboženstvami sú spôsobované odstupom času a tým, že ľudia si pôvodné učenie jednotlivých zakladateľov rozlične vysvetľovali. Tiež sa líšia v spoločenskom učení, ktoré zakladatelia náboženstiev vždy prispôsobovali danej dobe, aby ľudstvu umožnili prekonať problémy, s ktorými v danom období zápasilo. Z týchto citátov je možné si uvedomiť, ako blízko k sebe jednotlivé náboženstvá majú.

Bahájska viera a judaizmus

Bahájska viera vidí v Mojžišovi Božieho posla, ktorý ľudstvu priniesol tie najzákladnejšie duchovné zásady v podobe Desiatich prikázaní, ktoré sú dodnes základom morálky ľudstva. Pre židov je Bahá’u’lláh Pán zástupov, ktorý napĺňa mnohé proroctvá Tóry, proroctvá Daniela, Izajáša a ďalších, ktoré sa týkajú Kráľovstva na zemi, v ktorom zavládne mier a spravodlivosť a v ktorom už nebudú vojny.

Bahájska viera a hinduizmus

Bahájska viera si nesmierne váži posolstvo Krišnu ako posolstvo lásky. Bahá’u’lláh je pre hinduistov príchodom prisľúbeného Desiateho Avatara, Božskej bytosti, ktorá na zemi ustanoví spravodlivosť a uvedie Zlatý vek, v ktorom sa duchovne zmení celé ľudstvo a zavládne mier a morálka.

Bahájska viera a budhizmus

Bahájska viera uznáva Budhu ako osvieteného Božieho posla, ktorý sa svojím duchovným učením snažil ľuďom pomôcť, aby dosiahli šťastie vďaka cnostiam. Baháji sú presvedčení, že Budha bol zvrchovanou Bytosťou, nezrodenou a nestvorenou. Pre budhistov Bahá’u’lláh predstavuje príchod Piateho Budhu, ktorý prináša vek celosvetového bratstva a vyšší spôsob života.

Bahájska viera a kresťanstvo

Bahájska viera uznáva božský pôvod kresťanstva, postavenie Ježiša Krista ako Syna Božieho a božskú inšpiráciu Biblie. Bahájska viera napĺňa posolstvo Biblie a jej proroctvá tým, že Bahá’u’lláh tvrdí, že je Druhým príchodom Ježiša Krista a že prišiel, aby na Zemi vybudoval Kráľovstvo Božie. Bahá’u’lláh sa vo Svojich spisoch opakovane zaoberá kresťanskými otázkami a Ježiš Kristus je v nich často oslavovaný.

Bahájska viera a islam

Bahájska viera uznáva Korán ako Svätú knihu a Mohameda ako Božieho Posla. Potvrdzuje nesmierny význam islamu, pretože islam okrem podnetného duchovného učenia priniesol aj koncept novodobého národa, zrušil triedne rozdiely medzi moslimami, dal podnet k vzniku mnohých vedných odborov, vyhlásil, že všetci ľudia sú si pred Stvoriteľom rovní a poskytol ľuďom zákonník, ktorý bol schopný vývoja v súlade s pokrokom materiálnej civilizácie. Bahá’u’lláh napĺňa proroctvá islamu o príchode prisľúbeného Qá´ima.