Modlitba a meditácia OLD

Zmyslom bahájskeho života je poznať a milovať Boha a duchovne sa rozvíjať. Modlitba a meditácia sú hlavnými prostriedkami duchovného rozvoja.

Bahá’u’lláh zjavil stovky modlitieb. Patria medzi ne modlitby na všeobecné použitie, ako modlitby za uzdravenie, za duchovný rast, za pomoc v ťažkostiach, za manželstvo, za život spoločenstva a za samotné ľudstvo.

Bahá’u’lláh tiež stanovil pre Svojich nasledovníkov, aby si každý deň vybrali a odriekali jednu spomedzi troch „povinných“ modlitieb. Najkratšia z týchto modli tieb má iba tri vety a vypovedá mnoho o vzťahu medzi Bohom a ľudstvom. Znie takto:

„Dosvedčujem, ó môj Bože, že si ma stvoril, aby som Ťa poznal a uctieval Ťa. V tomto okamihu dotvrdzujem svo ju bezmocnosť a Tvoju moc, svoju chudobnosť a Tvoje bohatstvo. Niet iného Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.“

Pojem „povinný“, ktorý sa používa v sú vislosti s týmito modlitbami, vyjadruje bahájske presvedčenie, že ľudia majú voči Bohu určité duchovné povinnosti. Bahá’u’lláh vyzýval Svojich nasledovníkov, aby si každý deň vyhradili určitý čas na meditáciu. Konkrétne nás nabáda najmä k tomu, aby sme sa na konci dňa zamysleli nad svojimi skutkami a nad ich hodnotou. Bahá’u’lláh bližšie neurčil spôsob, akým by sa malo meditovať  napríklad či v sede s prekríženými nohami alebo v spojení so špeciálnymi dychovými cvičeniami. Každý človek si môže vybrať svoj vlastný spôsob meditácie.