Náboženské obrady OLD

Bahá’u’lláh priniesol učenie o odstránení nepotrebných, prázdnych rituálov, obradov či dogiem. Prvoradé je úprimné individuálne vyjadrenie viery. Bahájska viera nemá obrad, s ktorým sa spájalo narodenie dieťaťa či prijatie viery. Členstvo v bahájskom spoločenstve je podmienené výhradne vierou v Bahá’u’lláha a v učenie bahájskej viery.

Sobáš sa uskutočňuje za prítomnosti dvoch svedkov a pozostáva z vyslovenia sobášneho verša, ktorý zjavil Bahá’u’lláh. Zvyšok sobáša, príp. hostina, je ponechaná na snúbencoch. Podobne aj rodičia môžu osláviť príchod dieťaťa podľa vlastných predstáv.

Pri pohrebe sa odrieka modlitba za zosnulého a ďalej pohreb prebieha podľa želania zosnulého, príp. pozostalých.

Členom spoločenstva sa odporúča zúčastňovať na tzv. slávnostiach 19 dní, ktoré sa konajú na začiatku každého bahájskeho mesiaca. Raz za devätnásť dní sa miestne spoločenstvo stretáva pri pravidelnom duchovnom stretnutí, ktoré však znamená oveľa viac.

Slávnosti devätnástich dní sa zúčastňujú dospelí aj deti. Slávnosť podporuje a posilňuje jednotnosť miestneho bahájskeho spoločenstva. Hoci sa jej program prispôsobuje širokému spektru kultúrnych a spoločenských potrieb, slávnosť vždy pozostáva z troch častí: duchovnej časti, administratívnej konzultácie a spoločenskej časti. Slávnosť v sebe spá ja náboženské uctievanie, správu záleži tostí spoločenstva, do ktorej sú zahrnutí všetci, a spoločenské vyžitie. Slovo „slávnosť“ môže vyvolávať dojem, že sa pri tejto príležitosti po dáva veľa jedla, ale nemusí to tak byť. Hoci sa jedlo a nápoje zvyčajne po dávajú, samotný názov podujatia má spoločenstvu pripomínať, aby sa teši lo z „duchovnej slávnosti“ skladajúcej sa z uctievania Boha, zo spoločenského styku a z jednoty. Bahá’u’lláh zdôraz ňoval dôležitosť stretávania sa každých devätnásť dní na začiatku každého ba hájskeho mesiaca, „aby ste spájali srdcia“, i keby sa nepodávalo nič viac než voda. Počas duchovného programu sa na hlas čítajú úryvky z bahájskych spisov. Po ňom nasleduje všeobecná rozprava, počas ktorej sa môže každý veriaci vyjadriť k záležitostiam spoločenstva, čo robí zo slávnosti „priestor pre demokraciu na tej najnižšej úrovni spoločnosti“. Slávnosť sa končí spoločenským stretnutím.