Harmónia vedy a náboženstva OLD

V Ba há’u’lláhovom učení o vede sa ako aj v iných oblastiach nachádza téma jednoty. Jeho spisy predstavujú vedu a náboženstvo ako dva najmocnejšie prostriedky pre napredovanie civilizácie, ktoré majú rozdielny, avšak harmonický prístup k ponímaniu reality. Oba tieto prístupy sú vo svojej podstate kompatibilné a vzájomne sa posilňujú.

Vedecké metódy sú pre ľudstvo nástrojom na to, aby porozumelo hmotnej stránke sveta. Dokážu popísať zloženie atómového jadra alebo molekulárnu štruktúru DNA. Sú kľúčom k objaveniu a využitiu nových technológií. Veda nás však pri využívaní týchto poznatkov nedokáže smerovať. Túto pravdu potvrdili ukrutnosti vedy a techniky v minulom storočí, čoho najhrozivejším príkladom boli atómová bomba a zbrane hromadného ničenia.

Baháji sú presvedčení, že ľudstvo môže iba v Božom zjavení nájsť sústavu hodnôt, ktorá zasadzuje takéto výdobytky do správnej perspektívy. Náboženstvo odpovedá na otázky ohľadne morálky, zmyslu ľudského života a nášho vzťahu s Bohom, ku ktorým veda nemá prístup.Baháji však zároveň veria, že každé náboženstvo, ktoré odmieta moderné vedecké pravdy, sa vystavuje riziku, že skĺzne do fanatizmu. Ľudská spoločnosť môže s is totou napredovať iba vtedy, ak uzná súlad a komplementárnosť vedy a náboženstva.

Bahá’u’lláhove spisy rozhodne podporujú nezávislé skúmanie sveta, či už v oblasti vedy alebo náboženstva. Bahá’u’lláh povedal, že každý jednotlivec by sa mal usilovať o to, aby sa oslobodil od predsudkov, predpojatosti a slepej poslušnosti voči tradíciám či tradičným autoritám. Najdôležitejším prostriedkom na objavovanie pravdy je konzultácia.

Na podporu jednoty Bahá’u’lláh tiež vyzval k prijatiu celosvetového pomocného jazyka. „Blíži sa deň, keď všetky národy sveta prijmú jeden celosvetový jazyk a jedno spoločné písmo,“ napísal. „Keď sa tak stane, potom nech pôjdete do ktoréhokoľ vek mesta, bude to, ako keby ste vstupovali do vlastného domova.“ Pojem „pomocný“ je dôležitý, pretože Bahá’u’lláhovým zámerom nie je vytvoriť kultúrnu uniformitu. Naopak, bahájska viera si cení kultúrnu rôznorodosť a podporuje ju.

Tieto zásady predstavovali pred sto rokmi, keď ich Bahá’u’lláh po prvýkrát vyslovil, najradikálnejší program spoločenskej zmeny, aký bol kedy predložený. A nie lenže prežili plynutie času. Sú čoraz viac propagované a uznávané, čo samo o sebe potvrdzuje správnosť predstáv, ktoré ich vytvorili.

Bahá’u’lláhove morálne zásady pre jednotlivca a Jeho predstava o manželskom a rodinnom živote  zodpovedajú skutočným potrebám modernej spoločnosti. Tak ako spoločenské zásady, rovnako aj Bahá’u’lláhove zákony o morálnom správaní jednotlivcov a o rodinnej štruktúre posilňujú jednotu a blahobyt celej spoločnosti. „Tí, ktorých Boh obdaril chápaním, razom uznajú, že zásady, ktoré Boh ustanovil, vytvárajú najlepší prostriedok pre zachovanie poriadku na svete a bezpečie jeho národov,“ napísal Bahá’u’lláh.

Toto pochopenie Bahá’u’lláhom stanvených noriem pre sociálnu spravodlivosť a správanie jednotlivcov predstavuje celistvý a osobitý prístup k zdanlivo neriešiteľným problémom ľudstva v súčasnosti a je dôvodom pre optimizmus svetového bahájskeho spoločenstva. Baháji sú pevne presvedčení, že odpovede na otázky týkajúce sa hrozby ničenia životného prostredia, zhubného vplyvu rasizmu alebo rozpadu rodín, sú k dispozícii v Bahá’u’lláhových spisoch. Sú odhodlaní umožniť svetu, aby sa s nimi oboznámil.