Manželstvo a rodina OLD

V bahájskom ponímaní predstavuje rodina základnú jednotku spoločnosti. Pokiaľ nie je tento najdôležitejší stavebný kameň zdravý a zjednotený, ani samotná spoločnosť nemôže byť zdravá a zjednotená. Monogamné manželstvo muža a ženy je základom rodinného života.

Bahá’u’lláh hovorí, že manželstvo je „pevnosťou blahobytu a spásy“. Bahájske spisy ďalej uvádzajú, že manželia by sa mali snažiť stať „láskyplnými spoločníkmi a sú druhmi a byť zajedno nateraz i na večnosť…“

Baháji pokladajú prípravu na manželský zväzok za zásadný prvok pre zaistenie šťastného manželstva. V rámci tejto prípravy je nevyhnutné, aby rodičia súhlasili s výberom partnera. Neznamená to však, že partnerov do bahájskeho manželstva vyberajú rodičia. Jednotlivci navrhujú manželstvo osobe, ktorú si sami vyberú. Keď si však už partnera vyberú, rodičia majú právo aj povinnosť starostlivo zvážiť, či budú s uzavretím manželstva súhlasiť alebo nie, a tak svojho potomka smerujú pri jednom z najdôležitejších rozhodnutí v živote.

Baháji sú presvedčení, že táto podmienka pomáha zachovávať jednotu v manželstve a tiež v širšom rodinnom kruhu. Podobne ako predchádzajúci Poslovia Boží, aj Bahá’u’lláh učí Svojich nasledovníkov, aby si ctili rodičov. Získanie súhlasu rodičov so sobášom zdôrazňuje význam puta medzi dieťaťom a rodičom. Taktiež pomáha vytvárať pre novomanželov podpornú sieť rodičov.

Jednoduchý sľub a obrad

Po získaní rodičovského súhlasu sa koná sobáš vyžadujúci si len veľmi jednoduchý obrad. V prítomnosti dvoch svedkov, schválených miestnou duchovnou radou, pár pred nesie nasledujúci verš: „My, všetci, vskutku, budeme verní Božej vôli.“ Pre bahájov tento jednoduchý sľub, ktorým sa zaväzujú žiť podľa vôle Božej, zahŕňa všetky záväzky spojené s manželstvom, vrátane sľubu milovať, ctiť a vážiť si a starať sa jeden o druhého bez ohľadu na materiálne bohatstvo alebo zdravie, všetko spoločne zdieľať a navzájom si slúžiť.

Okrem splnenia týchto jednoduchých podmienok si baháji môžu pripraviť svadobnú oslavu podľa vlastných predstáv. Bahájske svadby môžu byť od malých po veľké, čo zahŕňa akékoľvek druhy hudby, tanca, jedla a zábavy v závislosti od osobného vkusu, možností rodiny a kultúrnych tradícií.

Manželský sľub sa v bahájskej viere považuje za posvätný. Od partnerov sa očakáva, že si budú navzájom bezvýhradne verní.

Avšak dôraz, ktorý bahájska viera kladie na rovnoprávnosť žien a mužov, a význam konzultácie ako prostriedku na riešenie problémov znamená, že manželské úlohy v bahájskom manželstve nie sú tradičnými úlohami. Ženám je dovolené, aby sa venovali práci, a od mužov sa očakáva, že sa budú podieľať na domácich povinnostiach a na výchove detí.

Bahájske učenie tiež podporuje rasovo zmiešané manželstvá, čím zdôrazňuje zá kladnú jednotu ľudského rodu.

Rozvod je povolený, ale neodporúčaný

Bahájske manželstvo je možné rozviesť, ale manželia sú od takéhoto kroku veľmi odradzovaní. Ak sa baháji rozhodnú rozviesť, musia žiť minimálne rok oddelene a usilovať sa o zmierenie. Ak si manželia aj po tomto roku prajú rozvod, uskutoční sa v závislosti na podmienkach občianskeho práva. Na „rok trpezlivosti“, ako ho baháji nazývajú, dohliadajú miestne duchovné rady.

Základným zmyslom bahájskeho manželstva — popri fyzickom, intelektuálnom a duchovnom spolužití — sú deti. Bahá ji považujú výchovu detí nielen za zdroj nesmiernej radosti a za odmenu, ale aj za posvätnú povinnosť. „Vstupujte do manželstva, ó ľudia,“ nabáda Bahá’u’lláh, „aby ste mohli na svet priviesť toho, kto Ma bude spomínať medzi Mojimi služobníkmi. Takýto príkaz vám dávam, na pomoc sebe samým sa ho pevne držte!“

Aj keď Bahá’u’lláhovo učenie jasne sta novuje úplnú rovnoprávnosť mužov a žien, výslovne tiež uznáva dané telesné aj emocionálne rozdiely medzi mužskou a ženskou povahou. Baháji si preto myslia, že matka zohráva mimoriadnu úlohu pri výchove dieťaťa najmä v prvých pár rokoch života, keď sa formujú základné hodnoty a charakter každého človeka.

Keďže baháji veria, že duša vzniká v okamihu počatia, rodičia sa počas tehotenstva modlia za ešte nenarodené dieťa. Výchova vo všeobecnosti, a bahájska výchova obzvlášť, má pre bahájske rodiny prvoradý význam. Od najútlejšieho veku pestujú v deťoch návyk modliť sa a rozjímať a podporujú nadobúdanie intelektuálneho aj duchovného poznania.