Prispievanie do fondu OLD

Otázka peňazí – alebo ako baháji získavajú finančné prostriedky

Bahá’u’lláh zakázal prijímať aké­koľvek prostriedky z vonkajších zdrojov, ktoré by sa použili len na bahájske účely. Preto sa činnosť ba­háj­skych inštitúcií financuje výlučne z prís­pevkov registrovaných členov ba­hájskeho spoločenstva. Baháji sú povzbudzovaní k  tomu, aby­ pravidelne prispievali do miest­nych a národných bahájskych fondov. O fi­nančných prostriedkoch na miest­nej a národnej úrovni sa zvyčajne kon­zultuje na každej slávnosti devätnástich dní. Všetky príspevky do týchto fondov sú dobrovoľné a tajné.