Rovnoprávnosť mužov a žien OLD

Po prvýkrát v histórii zakladateľ veľkého svetového náboženstva výslovne vyhlásil, že ženy a muži sú si rovní. V bahájskych spisoch sa taktiež píše:

  • Dievčatá by mali byť uprednostnené pred chlapcami, keď sú príležitosti a zdroje na vzdelanie obmedzené.
  • V bahájskom manželstve nemá ani muž, ani žena dominantný hlas.
  • Akékoľvek zdanlivé rozdiely medzi schopnosťami žien a mužov sú jedi ne dôsledkom nedostatku možností vzdelania pre ženy.

Reakciou bahájskych spoločenstiev z celého sveta na tieto zásady je úsilie podporovať a posilňovať ženy v mnohých oblastiach, snaha skvalitniť vzdelávanie žien, zakladanie výborov na podporu rovnoprávnosti alebo jednoducho vytvárať priestor pre diskusiu o úlohe žien v živote spoločnosti. Aj keď tempo úspešnosti v jednotlivých krajinách a regiónoch ovplyvňujú historické faktory a miestne tradície, jedným z významných štatistických údajov zaznamenávajúcich stupeň pokroku, je vysoké percento žien (v porovnaní s podobnými inštitúciami v danej krajine), zvolených do národných bahájskych zastupiteľských orgánov.

Hoci môžu muži aj ženy slúžiť vo volených a menovaných inštitúciách bahájskej viery na všetkých úrovniach, členmi Sveto vého domu spravodlivosti, medzinárodného správneho orgánu bahájskej viery, smú byť len muži. Túto podmienku stanovil samotný Bahá’u’lláh, a preto ju nemožno zmeniť. K tomuto aspektu bahájskeho zákona neposkytol žiadne vysvetlenie. Z toho vyplýva, že jednotliví baháji síce môžu o dôvodoch špekulovať, ale oficiálne zdôvodnenie neexistuje. Zostáva to jednoducho záležitosťou viery.