Služba ľudstvu OLD

Rozvíjanie schopností pre službu ľudstvu

Relatívne novou črtou bahájske­ho spoločenstva je rozvoj siete­ ná­rodných a regionálnych vzde­lávacích inštitútov, ktoré majú za­ cieľ zvyšovať schopnosť bahájskeho spo­lo­čenstva slúžiť ľudstvu ako takému.

Tieto inštitúty vo všeobecnosti po­užívajú spôsob diaľkového vzdelávania prostredníctvom tútorov pôsobiacich na miestnej úrovni, ktorých úlohou je po­máhať členom bahájskeho spo­ločenstva a ostatným záujemcom osvojiť si vedo­mosti a zručnosti, potrebné na podporu rozvoja mierovej a prosperujúcej sveto­vej civilizácie opisovanej v bahájskych spisoch.
Za posledné roky sme tiež boli svedkami prudkého nárastu ďalších ba­háj­skych organizácií a združení, ktoré sa venujú určitým oblastiam záujmu v rám­ci bahájskeho spoločenstva. Sú medzi nimi profesijné združenia, akými sú European Bahá’í Business Forum (Európske baháj­ske podnikateľské fórum) a Bahá’í Justice Society (Bahájske združenie pre spravod­livosť), akademic­ké skupiny ako napríklad Association for Bahá’í Studies (Združe­nie pre štúdium bahájskeho učenia) a je­ho rôzne pobočky na celom svete, ale aj bahájmi podporované mimovládne organizácie zamerané na sociálno-ekonomic­ký rozvoj, napríklad Health for Humanity (Zdravie pre ľudstvo) alebo International Environmental Forum (Medzinárodné en­vironmentálne fórum). Niektoré spomedzi týchto organizácií sú podporované národ­nými duchovnými radami, iné riadia a spra­vujú združenia jednotlivých bahájov.