Ženy a muži z pohľadu bahájskej viery

Bahájska viera, ako prvá zo svetových náboženstiev, hovorí o rovnoprávnosti mužov a žien. Táto rovnoprávnosť zahŕňa rovnaké možnosti vzdelania pre mužov i pre ženy, účasť žien na náboženskom i politickom živote atď., ale neznamená to, že by muži a ženy mali rovnaké úlohy. Sú oblasti, v ktorých je jeden z nich nezastupiteľný. Pri ženách je… Pokračovať v čítaní

Neoddeliteľné zložky učenia každého náboženstva

Podľa bahájskej viery obsahuje učenie každého náboženstva dve neoddeliteľné zložky. Jednou je duchovné učenie, ktoré je nemenné a ktoré je vo svojej podstate spoločné pre všetky náboženstvá. Sem patrí učenie o jedinosti Boha, láske k Bohu, láske k blížnemu, dôležitosti modlitby, zbožnosti a rozvíjania duchovnosti, morálnom zmysle pozemského života atď. Druhú zložku predstavuje učenie spoločenské…. Pokračovať v čítaní

Zmysel života

Každé náboženstvo sa snaží ľuďom poskytnúť odpoveď na otázku, aký je zmysel života. V bahájskej viere je týchto odpovedí niekoľko. Prvou je, že človek by sa mal snažiť poznať, milovať a uctievať Boha, rozvíjať svoje duchovné a duševné schopnosti prostredníctvom modlitby, rozjímania a prehlbovania svojich znalostí o Božom učení. Duchovný rozvoj jednotlivca však v žiadnom… Pokračovať v čítaní