Detské hodiny old

Rozvoj morálnych schopností detí má zásadný význam. Nielen pre ich vlastné budúce šťastie, ale aj pre službu a pokrok celej spoločnosti. Rodičia všade okolo hľadajú spôsoby, ako svojim deťom poskytnúť druh vzdelania, ktoré by poskytlo základy pre ich vznešený charakter a úspešný život.

Duchovné a morálne vzdelanie

zs5_8Poskytovanie duchovného vzdelania deťom bolo vždy silným elementom kultúry bahájskeho spoločenstva. Jednotlivci i spoločenstvá ponúkajú duchovné a morálne vzdelanie, ktoré podporuje a vyživuje srdce a myseľ detí a dopĺňa vzdelanie, ktoré dostanú v škole.

Otvorené všetkým

Detské hodiny sú otvorené všetkým deťom a často sú organizované v spolupráci s ich rodičmi. Ako zdroj využívajú učenie bahájskej Viery a snažia sa v deťoch prebúdzať lásku k Bohu a rešpekt ku všetkým náboženstvám sveta.

Rozvíjajú v deťoch vlastnosti ako sú láska, priateľstvo, láskavosť, spravodlivosť, odvaha, trpezlivosť, radosť a štedrosť a ich praktickú aplikáciu v živote. Súčasťou programu je učenie sa citátov, príbehov, umelecké activity, hudba a hry. Všetky spomínané aspekty napomáhajú rozvíjať cnosti.

Vítané sú všetky deti, všetkých vierovyznaní, žiadne z detí sa nezúčastňuje bez súhlasu svojich rodičov.

Časté otázky rodičov

Budú sa deti učiť o Bohu a modliť sa?
Áno, budú sa učiť, že Boh je „nepoznateľná podstata všetkých vecí“, stvoriteľ materiálneho aj duchovného sveta, vďaka ktorému existuje aj človek a dokáže si uvedomovať zmysel svojho života a chápať súvislosti okolo seba. Deti si vypestujú lásku k Bohu, ako k zdroju života, dobra, lásky a porozumenia. Modlitba na začiatku každej hodiny vytvára duchovnú atmosféru a posilňuje porozumenie.

Nesnažíte sa prevrátiť deti na vašu vieru?
Hoci je tento program inšpirovaný bahájskym učením, slúži na slobodné skúmanie pravdy a nesnaží sa o prevrátenie detí na vieru. Vyhýba sa fanatizmu a dogmám. Aj deti z bahájskych rodín sa musia sami rozhodnúť o prijatí bahájskej viery.

Prečo baháji ponúkajú tento program všetkým deťom?
Baháji sa snažia vytvoriť jednotu ľudstva a mier, ktoré by podporovali rôznorodosť a súlad všetkých ľudí a národov. Veria, že existuje jeden Boh, že všetky náboženstvá pochádzajú od Neho a že všetky predsudky, ktoré sa týkajú náboženstva, rasy, pohlavia, triedy či národnosti, sú prekážkami mieru. Bahájske učenie podporuje rozvoj dobrých vlastností a zručností ako aj vzdelávanie detí, aby každý človek mohol spoznávať pravdu a oslobodiť sa od slepého napodobňovania správania z minulosti či súčasnosti.

Kto sú učitelia?
Učitelia sú dobrovoľníci, v našom prípade mladí nadšení ľudia a rodičia. Sú to väčšinou baháji; absolvovali 30-hodinové školenie, kde sa učili o vlastnostiach dobrého učiteľa, prvkoch každej hodiny a takisto o tom, ako efektívne zvládnuť skupinu detí. Skúsenosti naberajú postupne za pomoci skúsenejších učiteľov. Podporuje ich Slovenský vzdelávací inštitút, ktorý im umožňuje ďalšie vzdelávanie prostredníctvom víkendových kurzov a zabezpečuje kvalitu ich vyučovania.

Bližšie informácie o detskej škole, ako aj možnosti zapojiť sa, získate na e-mailove adrese email hidden; JavaScript is required alebo v lokálnych bahájskych centrách.