Skupiny juniorskej mládeže

Program duchovného obohatenia juniorskej mládeže je otvorený mladým ľuďom ve veku 11 až 14 rokov a pomáha im prejsť zásadným obdobím ich životov.

Ako zapojiť mladých ľudí do spoločenskej zmeny?

Toto obdobie života je určované zmyslom pre spravodlivosť, túžbou o poznanie sveta a o prispievanie k jeho zlepšeniu.

Program napomáha formovaniu silnej morálnej identity jednotlivca. Rozvojom duchovných vlastností (cností), intelektuálnych schopností a schopnosti slúžiť spoločnosti, umožňuje účastníkom, aby vzali aktivitu do svojich vlastných rúk a stali sa pozitívnou silou, ktorá mení svet. Program sa vyznačuje participatívnym spôsobom učenia, kedy sa všetci učia jeden od druhého.

Skupinky sú zapojené do aktivít, akými sú umenie, diskusia, dráma, kooperatívne hry, štúdium literatúry, rozprávanie príbehov a komunitné služby ostatným.

Program pre juniorskú mládež nazerá na témy z bahájskej perspektívy, ale nie je formálnym náboženským vzdelávaním. Je otvorený všetkým a vyžaduje schválenie rodičov. Skupinky sa stretávajú pravidelne a nedostávajú žiadne písomné domáce úlohy.

“Zatiaľ, čo svetové trendy vykresľujú túto vekovú skupinu ako problematickú, stratenú v mukách búrlivých fyzických i citových zmien, neschopnú reagovať a sebazničujúcu, bahájske spoločenstvo … v juniorskej mládeži naopak vidí nesebeckosť, prenikavý zmysel pre spravodlivosť, dychtivosť dozvedať sa o svete a túžbu prispievať k budovaniu lepšieho sveta. ”

Svetový dom spravodlivosti