Bahájske spoločenstvo

v SR
tel.: 02-20766056 Bahájske centrum
0944-076 713

Kontakt pre médiá: 0910-975 104
 
www.bahai.sk
info@bahai.sk

 

Bahájske spoločenstvo v SR

je registrované náboženstvo Ministerstvom kultúry SR


Prečítajte si článok!

Bahájska viera očami evanjelického teológa

 

Medzináboženský dialóg

 

Prezentácia o živote Bahá´u´lláha


Správy zo sveta (SJ) 

Voľby Svetového domu spravodlivosti (AJ)


Píšu o nás

Článok z časopisu .týždeň - reportáž Andreja Bána

 

Článok v TV OKO o Russovi Garciovi a o Omidovi Djalilim

 

Článok o bahájskom spoločenstve v Košiciach v Korzári

 

Článok o bahájskej viere v časopise .týždeň


Aktuality

Znepokojenie nad situáciou bahájov v Iráne zdieľa aj EU


Odporúčané články

1. Zažeňte stres a načerpajte energiu!

2. Spoločné štúdium mení životy ľudí


Zaujímavosti

1. Ako krok po kroku môže každý nájsť Boha

2. 10 dôvodov na to, aby ste sa zaujímali o bahájsku vieru

3. Najohromujúcejší titulok

5. Bahájsky pohľad na hriech

6. Ako sa v bahájskej viere napĺňajú proroctvá Biblie?

Kto sme?Čo je to bahájska viera?

 


 

Toto je tá nemenná viera Božia, večná v minulosti, večná v budúcnosti.“

Bahá’u’lláh


Trávime svoje životy tým, že sa snažíme odhaliť tajomstvo vesmíru. Žil však istý turecký väzeň, Bahá´u´lláh, ktorý mal k nemu kľúč. Bahá´u´lláhovo učenie nás obdarúva najvyššou a najčistejšou formou náboženského učenia.“

Lev Nikolajevič Tolstoj


Byť bahájom jednoducho znamená milovať celý svet, milovať ľudstvo a usilovať sa mu slúžiť, pracovať pre svetový mier a svetové bratstvo.“

´Abdu´l-Bahá


Video o živote Bahá´u´lláha, zakladateľa bahájskej viery (angl.)

Video z miest spojených so životom Bahá´u´lláha v Izraeli

Video z miesta spojených so životom Bahá´u´lláha v Turecku

Video z miest spojených so životom Bába

Video o bahájskych chrámoch

Video o Svetovom centre bahájskej viery v izraelskej Haife

Video o bahájskych záhradách v Haife - nezávislý film (angl.)

Video: Úvod do bahájskej viery (angl.)

Video: Pieseň o dievčati Mone, ktorá sa stala obeťou iránskeho režimu vo veku 16 rokov (angl.)

Bahájska viera [angl. The Bahá´í Faith] je rovnako ako kresťanstvo, židovstvo a islam nezávislé svetové náboženstvo. Je zároveň i územne druhým najrozšírenejším a vôbec najmladším náboženstvom na Zemi. Jeho dejiny sa začali v roku 1844 a v súčasnosti má vyše 155 rokov. Viac ako 6 miliónov nasledovníkov bahájskej viery pochádza zo všetkých krajín sveta, a teda i zo Slovenska, kde je bahájska viera registrovaným náboženským spoločenstvom. Baháji sú príslušníkmi 2 100 rozličných národov, etnických skupín a kmeňov. Najvyšší správny orgán bahájskej viery i jej sväté miesta sa nachádzajú v Izraeli. Jej zakladateľom je Bahá´u´lláh.

Bahájsky dom uctievania v Indii je najnavštevovanejšou pamätihodnosťou v Indii.
Bahájsky dom uctievania v Indii

Baháji veria v jedného všemohúceho Boha, ktorý je spoločný pre všetky ostatné náboženstvá. Veria v nesmrteľnosť duše a v život po smrti. Majú vlastné sväté spisy, modlitby a kalendár.

Bahájske učenie ďalej kladie veľký dôraz na posilňovanie rodinných pút, mravné hodnoty, vysoký morálny štandard veriacich ako i na poslušnosť voči vláde krajiny, v ktorej baháji žijú. Hlavné zásady bahájskeho spoločenského učenia veriacim poskytujú optimistickú predstavu do budúcnosti, vďaka ktorej sa usilujú jednotlivo i kolektívne prispieť k rozvoju a pokroku vlastnej krajiny i ľudskej civilizácie ako takej. Medzi takéto zásady patrí snaha o ustanovenie trvalého celosvetového mieru a o odstránenie všetkých predsudkov, ktoré ľudí rozdeľujú, myšlienka rovnocennosti všetkých rás a národností a potreba jednoty ľudstva, náboženská tolerancia a vytváranie porozumenia medzi príslušníkmi všetkých náboženstiev a cirkví, predstava, že náboženské učenie musí byť v súlade s vedou a že podstata všetkých náboženstiev je rovnaká, pretože jednotlivé náboženstvá boli ľudstvu postupne zjavované jedným Bohom a rovnoprávnosť mužov a žien. Toto sú ideály, ktoré sa baháji snažia šíriť a uplatňovať v každodennom živote.

Baháji veria, že Boh ľudstvu postupne odhaľuje náboženskú pravdu prostredníctvom zakladateľov jednotlivých náboženstiev, ktorí sa nazývajú „poslovia Boží“ (patrí medzi nich napríklad Mojžiš, Ježiš Kristus, Mohamed a Bahá’u’lláh). Baháji všetky tieto náboženstvá a ich zakladateľov prijímajú, pretože veria, že Boh v priebehu dejín zjavoval náboženstvá v rôznych dobách na rôznych miestach na to, aby poskytol všetkým ľuďom na svete duchovné vedenie.

Bahá’u’lláh o sebe tvrdí, že je ďalším poslom Božím, že napĺňa proroctvá Biblie ako i mnohých ďalších svätých kníh a že je Prisľúbeným všetkých predchádzajúcich náboženstiev. Všetkým ľuďom na svete prináša najnovšie zjavenie od Boha a najaktuálnejšie učenie na riešenie osobných i svetových problémov. Jeho spisy obsahujú logické vysvetlenia otázok, ktoré ľudí trápili po celé veky, ako i zásady, vďaka ktorým sa každodenný život ľudí môže zmeniť k lepšiemu. Hlásajú, že nadišiel čas, aby ľudstvo zanechalo všetky spory týkajúce sa rozdielov v rase, národnosti či vierovyznaní a zjednotilo sa, pretože naša „zem je len jediná krajina, ktorú obýva ľudstvo“. Ľudia, ktorí v Bahá’u’lláha veria, žijú medzi nami, zaujímajú sa o zlepšenie sveta, svojho vlastného života, snažia sa pomáhať ostatným a sú vďační, že vďaka Bahá’u’lláhovmu učeniu majú riešenie na rozmanité problémy dnešnej doby. Vedia, že život na tejto zemi je prípravou na ďalší duchovný rozvoj v mnohých Božích svetoch a radi sa s vami podelia o to, ako možno svoje duchovné schopnosti čo najviac rozvinúť. Prečítajte si ich príbehy! Ich cesta skúmania sa možno podobá vašej. Aj vy sa môžete stať súčasťou tejto radostnej a uspokojivej skúsenosti a vidieť, ako vám Bahá’u’lláhovo učenie bude pomáhať vo vašom duchovnom raste a rozvíjaní vzťahu s Bohom i ostatnými ľuďmi okolo vás. Využite možnosť preskúmať túto celosvetovú vieru, pozrite sa na Bahá’u’lláhov inšpirujúci život, nechajte sa nadchnúť krásou bahájskeho svetového centra a príďte medzi nás!

Fakty o bahájskej viere:

Vznik: 1844

Zakladateľ: Bahá’u’lláh (1817 – 1892) (v preklade: „Sláva Božia“)

Sväté písmo: Bahá’u’lláhove spisy

Svetové centrum: Haifa, Izrael

Symbol: deväťcípa hviezda

Status: nezávislé svetové náboženstvo podobne ako kresťanstvo, židovstvo či islam

Zaradenie: monoteistické (viera v jedného Boha)

Nasledovníci: vo viac ako 190 krajinách sveta

Organizácia: volené orgány (neexistujú kňazi)

Postavenie pri OSN: Konzultatívny štatút pri ECOSOC a UNICEF, pomoc pri činnosti WHO a UNIFEM

Poslanie: zlepšovanie stavu sveta, napĺňanie zmyslu života a vytváranie porozumenia medzi všetkými ľuďmi

Postoj k iným náboženstvám: považujú ich za súčasť „postupného zjavovania“ prispôsobovaného potrebám danej doby, preto si ctia všetkých zakladateľov svetových náboženstiev ako Mojžiš, Buddha či Ježiš

Posmrtný život: nesmrteľná duša približujúca sa k Bohu

Čo znamená byť bahájom?: „Byť bahájom jednoducho znamená milovať celý svet, milovať ľudstvo a usilovať sa mu slúžiť, pracovať pre celosvetový mier a celosvetové bratstvo.“

 

 

Bahájske spoločenstvo na Slovensku

 
Choďte s týmito princípmi medzi diplomatov, na univerzity a do škôl, do náboženských spoločností a tiež o nich píšte. Svetový mier môžu priniesť len a len ľudia."

T. G. Masaryk


Bahájske učenie je jedným z veľkých nástrojov na konečné víťazstvo ducha a humanity."

Eduard Beneš


Bahá´u´lláh založil náboženstvo univerzalistických a kozmopolitických tendencií... [ktoré] predstavuje pokrokové úsilie o univerzálne náboženstvo, základ ktorého je v mravnosti, základ ktorej je v láske... V celku možno jeho učenie ... charakterizovať ako veľkorysú syntézu moralisticko-mystického zamerania, ku ktorej prispeli všetky náboženstvá ľudstva, a ktoré smeruje a zahrňuje v sebe vedecko-racionalistické tendencie s mystickými. [Ide o] pokrokové hnutie nábožensko-sociálnych reforiem, zdôrazňujúce nie literu, ale ducha..."

prof. Rudolf Macúch

 


 

Na územie bývalého Československa sa bahájska viera dostala už v 20-tych rokoch nášho storočia a o jeho učení bol informovaný i vtedajší prezident a predseda vlády. Postupne sa vytvorilo bahájske spoločenstvo, ktoré však muselo svoju činnosť po vojne prerušiť a obnovilo ju až po roku 1989. V súčasnosti má Slovenská republika vlastný správny orgán - Národnú duchovnú radu bahájov Slovenskej republiky. Bahájska viera je na Slovensku registrovaným náboženským spoločenstvom. Bahájske spoločenstvá sa nachádzajú v niekoľkých mestách na Slovensku, ako napríklad v Bratislave, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach, pričom baháji žijú aj v niekoľkých ďalších mestách. Do slovenčiny bolo doposiaľ preložených niekoľko kníh pojednávajúcich o bahájskej viere a rovnako aj niektoré z Bahá´u´lláhových spisov.

Pôsobenie a učenie bahájskej viery kladne oceňujú religionisti i významné osobnosti SR ako napríklad bývalý prezident SR Michal Kováč, Peter Michalica či evanjelický kňaz, teológ a univerzitný profesor Rudolf Macúch, ktorý sa vyjadril, že "Bahá´u´lláh založil náboženstvo univerzalistických a kozmopolitických tendencií... [ktoré] predstavuje pokrokové úsilie o univerzálne náboženstvo, základ ktorého je v mravnosti, základ ktorej je v láske... V celku možno jeho učenie ... charakterizovať ako veľkorysú syntézu moralisticko-mystického zamerania, ku ktorej prispeli všetky náboženstvá ľudstva, a ktoré smeruje a zahrňuje v sebe vedecko-racionalistické tendencie s mystickými. [Ide o] pokrokové hnutie nábožensko-sociálnych reforiem, zdôrazňujúce nie literu, ale ducha..." Čítajte ďalej...

Počas osláv Ridvánu bola zvolená Národná duchovná rada SR

Počas osláv jedného z najväčších sviatkov v bahájskej viere sviatku Ridván (21. 4. - 1. 5.) bola rovnako ako vo všetkých krajinách sveta zvolená Národná duchovná rada bahájov SR. Tento administratívny orgán spravujúci organizačné záležitosti bahájskeho spoločenstva je volený každý rok počas Ridvánu spomedzi všetkých bahájov tajným hlasovaním a má deväť členov. Na fotografii sú členovia tohtoročnej národnej duchovnej rady:

 

 

Svetové bahájske spoločenstvo

   


Svätyňa Bába spolu s terasami, ktoré k nej vedú.Všetci baháji spolu tvoria Medzinárodné bahájske spoločenstvo. Na svete je viac ako 6 miliónov bahájov, ktorí žijú asi na 116.000 miestach v 188 nezávislých krajinách a 45 závislých územiach. Vďaka tomu je bahájska viera podľa Encyklopédie Britannica druhé územne najrozšírenejšie náboženstvo na Zemi po kresťanstve. Baháji pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev, majú rôznu farbu pleti, hovoria rôznymi jazykmi, majú rôzny náboženský pôvod… Ale zjednocuje ich spoločné presvedčenie a spoločná predstava do budúcnosti. Medzinárodné bahájske spoločenstvo je pravdepodobne najrozmanitejším organizovaným a najzjednotenejším spoločenstvom na svete.

Štruktúra spoločenstva - bahájska správa

Bahájska viera nemá kňazov ani duchovných. Namiesto toho Bahá´u´lláh ustanovil volené orgány, ktoré sa starajú o život spoločenstva. Ich úlohou je výlučne správa spoločenstva. Nemajú právomoc na to, aby vysvetľovali význam bahájskych spisov. Tieto orgány existujú na úrovni miestnej - miestne duchovné rady, národnej - národné duchovné rady a medzinárodnej - Svetový dom spravodlivosti. Skladajú sa vždy z deviatich členov, ktorí sú volení zo všetkých členov bahájskeho spoločenstva starších ako 21 rokov. Miestna duchovná rada je ustanovená v každom meste, kde je prinajmenšom deväť bahájov. Bahájske voľby sa uskutočňujú bez akýchkoľvek predvolebných zápasov či kandidatúr, vládne počas nich zbožná a pokojná atmosféra, pričom je snaha zvoliť tých, ktorí majú potrebné duchovné vlastnosti a schopnosti na vykonávanie príslušného úradu.

 


 


Rozšírenie nezávislých svetových náboženstiev
(Čísla predstavujú počet krajín, v ktorých je náboženstvo ustanovené.)Na začiatok stránky    


Viac informácií o bahájskej viere vám radi poskytneme na adrese: info@bahai.sk
© 1998 - 2012
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike. Pokiaľ nie je uvedené inak, texty z www.bahai.sk môžu byť použité bez predchádzajúceho súhlasu.
Podmienkou pre ich použitie je však uvedenie citovaného zdroja a vety, že učenie bahájskej viery sa nemusí zhodovať s názormi a myšlienkami média, ktoré náš článok preberá.
Zároveň budeme vďační, ak nás o tejto skutočnosti upovedomíte.
Dátum posledných zmien: 28.10.2014