Duchovné stupne

V bahájskych spisoch sa slovo „duch“ používa vo význame, ktorý poukazuje na určité schopnosti, vyskytujúce sa v rozličných úrovniach existencie, a na potenciál týchto schopností.

Schopnosť rásť alebo „rastlinný duch“, sa objavuje v rastlinnej ríši a prejavuje sa ďalej aj na vyšších úrovniach existencie. No nech už strom dokáže akokoľvek dokonale rásť, nikdy neporozumie schopnosti zmyslového vnímania, ktorá sa prejavuje v živočíšnej ríši.

Zviera vidí, počuje, má čuch, chuť a vníma pocity. Ako však poznamenal ‘Abdu’l-Bahá, zviera je „zajatcom vo svete prírody a neuvedomuje si skutočnosti, ktoré v prírode existujú a ktoré ju presahujú. Nie je obdarené duchovnou vnímavosťou, je ochudobnené o čaro vedomia, nie je si vedomé existencie Božieho sveta a nedokáže sa vymaniť spod zákonov prírody.“ 1

„Ľudskému duchu“ je vlastná schopnosť získavať poznanie o viditeľných a neviditeľných veciach. „Zo známych skutočností – to znamená z vecí, ktoré sú známe a viditeľné – objavuje nepoznané,“ 2 povedal ‘Abdu’l-Bahá. Pokrok ľudstva v duchovnom a materiálnom poznaní – ktoré zahŕňa napríklad také oblasti, akými sú vedecký pokrok, rozvoj spravodlivých systémov správy spoločnosti, technologické inovácie, či rozkvet vhodných umeleckých snáh, a tak sa dá pokračovať ďalej – možno pokladať za vyjadrenie schopnosti ľudského ducha.

Aby ľudské bytosti mohli poznávať duchovnú skutočnosť, musí im v tom pomáhať duch viery. ‘Abdu’l-Bahá vysvetľuje, že „duch viery“ pochádza z „Kráľovstva“ a že „ľudský duch, pokiaľ mu nepomáha duch viery, nespozná duchovné tajomstvá a nebeskú skutočnosť. Rovnako ako zrkadlo, hoci je čisté, vyleštené a jasné, stále potrebuje svetlo. Pokiaľ sa v ňom neodrazí lúč slnka, nedokáže odhaliť nebeské tajomstvá.“ 3 V inom úryvku opisuje ducha viery ako „silu, ktorá pretvára pozemského človeka na nebeského a nedokonalého človeka na dokonalého.“ 4

Nekonečná božská sila, ktorá osvetľuje všetok život, je Duch Svätý, prostredník medzi Bohom a Jeho stvorením. Prejavy Božie čelili obrovskému odporu bez toho, aby im ktokoľvek pomáhal, bez akejkoľvek svetskej moci, no i tak sa vďaka moci Ducha Svätého stali výnimočnými Vzdelávateľmi ľudstva. ‘Abdu’l-Bahá vysvetľuje, že zakaždým, keď sa vďaka sile Ducha Svätého objaví Prejav Boží, „svet sa obnoví a započne sa nový cyklus. Telo človeka získava nový odev. Podobá sa to jari. Vždy, keď nastane jar, svet prechádza z jedného stavu do druhého. Príchodom jari čierna zem zazelená a polia a divá príroda zakvitnú a začnú rásť rozličné druhy bylín. Stromy ožijú novým životom, objaví sa nové ovocie a započne sa nový cyklus.“ 5

  1. ‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace 

  2. ‘Abdu’l-Bahá, Odpovědi na některé otázky, str. 144 

  3. ‘Abdu’l-Bahá, Odpovědi na některé otázky, str. 208–209 

  4. ‘Abdu’l-Bahá, Odpovědi na některé otázky, str. 144 

  5. ‘Abdu’l-Bahá, Odpovědi na některé otázky, str. 145