Čo baháji robia

„Pohár poznania preteká. Blahoslavení sú tí, ktorí pijú po dúškoch! Fontána života prýšti. Blahoslavení sú tí, ktorí sa napijú!“ ‘Abdu’l-Bahá

Čoraz viac ľudí objavuje pôsobivú predstavu o lepšom svete v učení Bahá’u’lláha, ktorý v 19. storočí priniesol svetu bahájsku vieru. Vďaka tomuto učeniu mnoho ľudí pochopilo potrebu jednoty ľudstva, rovnoprávnosti mužov a žien, odstránenia predsudkov či súladu medzi vedou a náboženstvom a snaží sa žiť podľa bahájskych princípov vo svojom osobnom a pracovnom živote. Ďalší zašli ďalej a rozhodli sa pripojiť k bahájskemu spoločenstvu a angažovať sa v jeho aktivitách, ktorými sa usiluje priamo prispievať k uskutočňovaniu Bahá’u’lláhovej ohromujúcej predstavy o dospievaní ľudstva.

Baháji pochádzajú z najrozmanitejších prostredí a národov. Majú spoločný cieľ – slúžiť ľudstvu a zušľachťovať svoj vnútorný život podľa Bahá’u’lláhovho učenia. Spoločenstvo, do ktorého patria, je spoločenstvo činov a postoja učenia sa, oslobodené od akéhokoľvek pocitu nadradenosti alebo tvrdenia, že jedine ono chápe pravdu. Je to spoločenstvo, ktoré sa snaží priniesť vieru v svetlú budúcnosť ľudstva, podporovať zmysluplné úsilie a oslavovať snahy všetkých ľudí na svete, ktorí sa zasadzujú za jednotu a snažia sa zmierniť ľudské utrpenie.

„Bahá’u’lláh načrtol kruh jednoty, vytvoril plán na zjednotenie všetkých národov a na to, aby ich zhromaždil v úkryte stanu celosvetovej jednoty. Toto je dielo Božej štedrosti. Musíme sa usilovať srdcom i dušou, pokým sa jednota medzi nami nestane skutočnosťou. Počas našej práce nám bude daná sila.“ ‘Abdu’l-Bahá

Táto časť webovej stránky opisuje rozličné spôsoby, akými baháji – individuálne, kolektívne a prostredníctvom svojich inštitúcií – odpovedajú na Bahá’u’lláhovo zjavenie od počiatkov viery v Perzii a na Strednom východe až po činnosť celosvetového bahájskeho spoločenstva v súčasnosti.