INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, so sídlom: Sládkovičova 860/11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 37 929 437, registrácia: Register cirkví a náboženských spoločností, registrový úrad: Ministerstvo kultúry SR, registračné číslo: MK-1488/2007-12/6083 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na tomto mieste zverejňuje informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ku ktorým dochádza v súvislosti s činnosťou Prevádzkovateľa ako cirkevnej organizácie.

Táto informácia je systematicky členená na niekoľko samostatných častí, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov v nasledujúcich špecifických prípadoch:

 1. Spracúvanie údajov pri návšteve portálu www.bahai.sk. Pri návšteve nášho portálu si Vaše zariadenie a náš server nevyhnutne vymieňajú niektoré informácie, napríklad informáciu o IP adrese, použitom prehliadači a pod.

  Náš portál ďalej používa cookies, t. j. malé súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom zariadení a pri prezeraní stránky sa zasielajú na náš portál. Náš portál používa len tzv. nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na to, aby portál správne fungoval. Na základe týchto cookies Vás nedokážeme identifikovať, preto nejde o osobný údaj. Na ukladanie týchto cookies sa Váš súhlas nevyžaduje.

  Podrobné poučenie o spracúvaní údajov pri návšteve nášho portálu je uvedené nižšie .

 2. Spracúvanie údajov veriacich, resp. členov a volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov Bahájskeho spoločenstva a osôb, ktoré sú v pravidelnom kontakte s Bahájskym spoločenstvom. Prevádzkovateľ ako cirkevná organizácia v súlade so svojimi vnútornými predpismi vedie zoznam svojich veriacich resp. členov a volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov a vedie rôzne záznamy a inú dokumentáciu v súvislosti so svojou činnosťou. Pri tom dochádza k spracúvaniu osobných údajov veriacich resp. členov a volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov a prípadne aj iných osôb, s ktorými je Prevádzkovateľ resp. Bahájske spoločenstvo v kontakte v súvislosti s cieľmi a činnosťou Prevádzkovateľa a Bahájskeho spoločenstva. Pri tom dochádza spravidla aj k spracúvaniu osobného údaja o náboženskom vyznaní dotknutej osoby. Základným účelom spracúvania osobných údajov je činnosťou Prevádzkovateľa vykonávanou vo verejnom záujme umožniť realizáciu ústavného práva na slobodu náboženského vyznania a viery, na slobodné prejavovanie náboženstva alebo viery a práva cirkví a náboženských spoločností spravovať si samy svoje záležitosti.

  Podrobné poučenie o spracúvaní údajov veriacich resp. členov, volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov a osôb, ktoré sú v pravidelnom kontakte s Bahájskym spoločenstvom je uvedené nižšie.

 3. Spracúvanie údajov pri komunikácii prostredníctvom emailu, telefonicky a pod. Dotknuté osoby nás môžu kontaktovať rôznymi spôsobmi. Pri tomto kontakte dochádza k spracúvaniu osobných údajov uvedených pri vzájomnej komunikácii. Účelom je vybavenie Vášho dopytu.

  Podrobné poučenie o spracúvaní údajov v tomto prípade je uvedené nižšie.

POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA PORTÁLI www.bahai.sk

(ďalej len „Poučenie“)

 1. Koho sa Poučenie týka?

  Toto poučenie sa Vás týka, ak ste návštevníkom nášho portálu: www.bahai.sk.

  Ak ste naším veriacim resp. členom alebo voleným alebo menovaným predstaviteľom inštitúcií a výborovalebo osobou, ktorá je s nami v súvislosti s našou činnosťou v pravidelnom kontakte, týka sa Vás aj poučenie o spracúvaní osobných údajov veriacich resp. členov a volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov a osoby, ktoré sú s nami v pravidelnom kontakte.

  Ak nás kontaktujete niektorou z dostupných možností, týka sa Vás aj poučenie o spracúvaní údajov pri komunikácii.

 2. Kto Poučenie poskytuje?

  Poučenie poskytuje Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, so sídlom: Sládkovičova 860/11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 37 929 437, registrácia: Register cirkví a náboženských spoločností, registrový úrad: Ministerstvo kultúry SR, registračné číslo: MK-1488/2007-12/6083 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Bahájske spoločenstvo“).

  Prevádzkovateľ a orgány ním zriaďované sú súčasťou Bahájskeho správneho poriadku, t. j. celosvetového systému inštitúcií, ktoré spravujú záležitosti Medzinárodného bahájskeho spoločenstva (Bahá’í International Community).

 3. Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

  So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať:

  • písomne na adrese:

   Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
   Sládkovičova 860/11
   811 06 Bratislava

  • emailom na adrese: privacy@bahai.sk
  • telefonicky na čísle: +421 951 002 853
 4. Aké osobné údaje a iné údaje o Vás zbierame a na aký účel?

  • Technické údaje potrebné na správne fungovanie a zobrazenie jednotlivých stránok v rámci portálu.

   Tieto údaje sa spracúvajú na pozadí systému a na nič iné ako na prevádzku stránky ich nepoužívame. Zjednodušene povedané, náš a váš počítač si medzi sebou musia vymeniť nejaké údaje (napr. IP adresu, typ prehliadača, atď.), aby spolu vedeli správne komunikovať, keď si prehliadate náš portál. Právnym základom spracúvania je požiadavka na funkčnosť portálu (plnenie zmluvy – poskytovanie služby informačnej spoločnosti a oprávnený záujem). K týmto údajom nemáme prístup, neukladáme ich a nevieme ich použiť na Vašu identifikáciu. Z nášho pohľadu tak nejde o osobné údaje, ale to nič nemení na tom, že k ich spracúvaniu pristupujeme zodpovedne, s rešpektom a v zmysle príslušných právnych predpisov.

  • Súbory cookies.

   Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, mobile alebo inom zariadení. Naše spoločenstvo Vás prostredníctvom ukladaných a používaných cookies nevie identifikovať takže z nášho pohľadu nejde o osobné údaje. K používaniu cookies pristupujeme zodpovedne, s rešpektom a v zmysle príslušných právnych predpisov.

   Pri návšteve nášho portálu sa do Vášho zariadenia ukladajú a používajú sa len tzv. nevyhnutné cookies, t. j. také, ktoré sú potrebné na to, aby náš portál správne fungoval. Tieto cookies sa ukladajú najdlhšie po dobu 1 rok. Na ukladanie a používanie týchto cookies sa pre ich nevyhnutnú povahu nevyžaduje Váš súhlas.

   Prostredníctvom nášho portálu sa na Vaše zariadenia neukladajú a náš portál ani nevyužíva analytické, štatistické, marketingové ani iné druhy cookies.

   Cookies uložené vo Vašom zariadení môžete prehliadať alebo zmazať v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Ukladanie cookies môžete v nastaveniach Vášho prehliadača zakázať. Ak zakážete ukladanie cookies, môže to spôsobiť, že náš portál nemusí fungovať správne.

 5. Kto má k údajom, ktoré spracúvame, prístup?

  Osobné údaje v zmysle predchádzajúceho bodu máme k dispozícii my a nami poverení zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní našimi pokynmi a povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

  Vaše údaje sú spracúvané tiež na počítačoch (serveroch) nášho zmluvného poskytovateľa webhostingu. Tento poskytovateľ je zo zákona ale aj zmluvne viazaný mlčanlivosťou o Vašich údajoch.

  Cookies sa spravidla ukladajú vo Vašom zariadení, prostredníctvom ktorého prehliadate náš portál. Tieto cookies neposkytujeme tretím stranám.

  Nemôžeme tiež vylúčiť, že v súlade s príslušnými predpismi si od nás v rámci kontrolnej činnosti alebo vyšetrovania údaje, ktoré spracúvame, vyžiadajú súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné úrady.

  Vaše údaje nezverejňujeme.

  Vaše údaje neplánujeme, s nižšie uvedenou výnimkou, zasielať do tretích krajín mimo EÚ. Ak tak robia naši sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov (napr. poskytovateľ služieb webhostingu), robia tak výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi a požiadavkami.

  Prevádzkovateľ je súčasťou Medzinárodného bahájskeho spoločenstva (Bahá’í International Community) a Bahájskeho správneho poriadku. Orgány a inštitúcie Prevádzkovateľa na účel dosahovania svojich cieľov komunikujú a spolupracujú s orgánmi a inštitúciami Medzinárodného bahájskeho spoločenstva a Bahájskeho správneho poriadku a s bahájskymi spoločenstvami a súčasťami Bahájskeho správneho poriadku v jednotlivých krajinách. V rámci tejto spolupráce môže dochádzať aj k prenosu resp. spoločnému spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, vrátane prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ.

  K prenosom dochádza predovšetkým do centier Bahájskeho správneho poriadku v Izraeli a v Spojených štátoch amerických.

  V prípade Izraela existuje tzv. rozhodnutie Komisie o primeranosti, v zmysle ktorého je ochrana osobných údajov v Izraeli ekvivalentná ochrane osobných údajov v EÚ a nie je preto potrebné prijímať osobitné opatrenia a záruky.

  V prípade prenosov do Spojených štátov amerických alebo do iných tretích krajín, pre ktoré neexistuje rozhodnutie o primeranosti, Prevádzkovateľ a ostatné súčasti Bahájskeho správneho poriadku vo svete dodržiavajú tzv. Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín vydané Komisiou, ktoré sú dostupné tu.

 6. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

  Vaše údaje, ktoré používame v súvislosti s Vašou návštevou stránky spravidla spracúvame len kým nezavriete prehliadač, resp. kartu s našou stránkou.

  Cookies, ktoré používame na zabezpečenie funkčnosti nášho portálu sa na Vašom zariadení ukladajú po dobu 1 rok.

 7. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

  Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3 vyššie . O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

  Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

  Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

  Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

  Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorí ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

  Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, na čas kým sa ich správnosť overí, ak je spracúvanie nezákonné ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania, ak namietate spracúvanie, do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

  Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

  Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk/uoou/.

  Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV VERIACICH RESP. ČLENOV A VOLENÝCH ALEBO MENOVANÝCH PREDSTAVITEĽOV INŠTITÚCIÍ A VÝBOROV BAHÁJSKEHO SPOLOČENSTVA A OSÔB, KTORÉ SÚ S NÍM V PRAVIDELNOM KONTAKTE

(ďalej len „Poučenie“)

 1. Koho sa Poučenie týka?

  Toto poučenie sa Vás týka, ak:

  • ste veriacim (bývalým veriacim) resp. členom (bývalým členom) Bahájskeho spoločenstva, pričom za člena Bahájskeho spoločenstva sa považujú deti veriacich (aj bývalých) resp. členov (aj bývalých) Bahájskeho spoločenstva
  • chcete sa stať veriacim resp. členom Bahájskeho spoločenstva
  • ste voleným alebo menovaným predstaviteľom inštitúcií a výborov Bahájskeho spoločenstva
  • ste v pravidelnom kontakte s Bahájskym spoločenstvom v súvislosti s jeho cieľmi, t. j. napríklad sa zúčastňujete aktivít a programov organizovaných Bahájskym spoločenstvom, pracujete pre Bahájske spoločenstvo, poskytujete Bahájskemu spoločenstvu služby a pod.

  Ak ste návštevníkom nášho portálu www.bahai.sk, týka sa Vás aj poučenie o spracúvaní osobných údajov návštevníkov portálu.

  Ak nás kontaktujete niektorou z dostupných možností, týka sa Vás aj poučenie o spracúvaní údajov pri komunikácii.

 2. Kto Poučenie poskytuje?

  Poučenie poskytuje Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, so sídlom: Sládkovičova 860/11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 37 929 437, registrácia: Register cirkví a náboženských spoločností, registrový úrad: Ministerstvo kultúry SR, registračné číslo: MK-1488/2007-12/6083 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Bahájske spoločenstvo“).

  Prevádzkovateľ a orgány ním zriaďované sú súčasťou Bahájskeho správneho poriadku, t. j. celosvetového systému inštitúcií, ktoré spravujú záležitosti Medzinárodného bahájskeho spoločenstva (Bahá’í International Community).

 3. Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

  So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať:

  • písomne na adrese:

   Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
   Sládkovičova 860/11
   811 06 Bratislava

  • emailom na adrese: privacy@bahai.sk
  • telefonicky na čísle: +421 951 002 853
 4. Aké osobné údaje a iné údaje o Vás zbierame a na aký účel?

  O našich veriacich (aj bývalých) resp. členoch (aj bývalých), o volených alebo menovaných predstaviteľoch inštitúcií a výborov (aj bývalých) a o tých, ktorí sa chcú stať veriacimi resp. členmi spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov, a to najmä:

  • Identifikačné údaje, najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu
  • Kontaktné údaje, najmä: korešpondenčná adresa, telefónne číslo, email
  • Matričné údaje, najmä: dátum narodenia, dátum úmrtia, väzby na rodinných príslušníkov, údaje o sobášoch, rozvodoch a pod.), dátum vzniku statusu veriaceho resp. člena, dátum straty statusu veriaceho resp. člena
  • Údaje o participácii na programoch a aktivitách Bahájskeho spoločenstva
  • Údaje o výkone funkcie volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov

  Vyššie uvedené údaje zahŕňajú aj osobitnú kategóriu osobných údajov – osobné údaje, ktoré odhaľujú náboženské presvedčenie.

  O iných osobách, ktoré sú v pravidelnom kontakte s Bahájskym spoločenstvom v súvislosti s jeho cieľmi, t. j. napríklad, ktoré sa zúčastňujú aktivít a programov organizovaných Bahájskym spoločenstvom, pracujú pre Bahájske spoločenstvo, poskytujú Bahájskemu spoločenstvu služby a pod. sa spracúvajú bežné kategórie osobných údajov, najmä:

  • Identifikačné údaje, najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu
  • Kontaktné údaje, najmä: korešpondenčná adresa, telefónne číslo, email
  • Údaje o participácii na programoch a aktivitách Bahájskeho spoločenstva

  O týchto iných osobách spravidla nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (vrátane údajov o náboženskom a filozofickom presvedčení), pokiaľ to nevyplýva z príslušnej právnej povinnosti (napríklad o zamestnancoch sme v určitom rozsahu povinní spracúvať osobné údaje o ich zdravotnom stave na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu) alebo oprávnenia.

  Osobné údaje vyššie uvedených dotknutých osôb spracúvame na nasledujúce účely:

  • Plnenie úloh a poslania Bahájskeho spoločenstva ako cirkevnej organizácie a náboženskej spoločnosti vykonávaných vo verejnom záujme, ktorými sa realizujú ústavné práva (podľa čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky):

   • na slobodu náboženského vyznania a viery
   • na slobodné prejavovanie svojho náboženstva alebo viery sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovaním sa na jeho vyučovaní
   • cirkví a náboženských spoločností spravovať si svoje záležitosti samy, najmä zriaďovať svoje orgány, ustanovovať svojich duchovných, zabezpečovať vyučovanie náboženstva a zakladať rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

   Tieto ústavné práva a z nich vyplývajúce práva a povinnosti Bahájskeho spoločenstva ako cirkevnej organizácie a náboženskej spoločnosti sú konkretizované v zákone č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Úlohy a poslanie Bahájskeho spoločenstva sú konkretizované v základných dokumentoch Bahájskeho spoločenstva, najmä v základných článkoch viery.

   Súčasťou tohto účelu spracúvania je archivácia osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu (najmä matričné údaje) vo verejnom záujme a na štatistické účely.

   Právnym základom spracúvania je:

   • plnenie vyššie uvedených úloh Prevádzkovateľa ako cirkevnej organizácie a náboženskej spoločnosti realizovaných vo verejnom záujme
   • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na realizácii vyššie uvedených ústavných a zákonných práv
   • plnenie vyššie uvedených zákonných povinností Prevádzkovateľa.

   Na takéto spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

  • Plnenie ďalších povinností uložených príslušným právnym predpisom, napríklad predpisov o vedení účtovníctva, pracovnoprávnych predpisov, daňových predpisov, predpisov upravujúcich sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie a pod. Právnym základom spracúvania je plnenie povinností uložených právnym predpisom.

   Na takéto spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

  • Plnenie iných povinností a uplatňovanie iných práv Prevádzkovateľa ako cirkevnej organizácie a náboženskej spoločnosti voči jej veriacim resp. členom a voleným alebo menovaným predstaviteľom inštitúcií a výborov a iným osobám vyplývajúcich z vnútorných predpisov Bahájskeho spoločenstva.

   Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Bahájskeho spoločenstva na zachovávanie a dodržiavanie práv a povinností a povinností Bahájskeho spoločenstva a veriacich resp. členov a volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov a iných osôb vyplývajúcich z vnútorných predpisov Bahájskeho spoločenstva.

   Na takéto spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

  • Uzatváranie a plnenie zmlúv s poskytovateľmi služieb pre Bahájske spoločenstvo, so zamestnancami Bahájskeho spoločenstva a s inými subjektmi.

   Právnym základom spracúvania je uzatváranie a plnenie zmluvy.

   Na takéto spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

  Prevádzkovateľ získava osobné údaje spravidla od dotknutých osôb (a pri maloletých osobách od ich zákonných zástupcov). Neposkytnutie nevyhnutných údajov alebo poskytnutie nesprávnych údajov môže mať podľa okolností rôzne následky až po prípadné spôsobenie materiálnej alebo nemateriálnej škody dotknutej osobe Prevádzkovateľovi alebo tretej osobe.

  Prevádzkovateľ ďalej získava osobné údaje o dotknutých osobách z vlastnej činnosti. Napríklad môže zaznamenávať údaje o participácii osôb na programoch a aktivitách Bahájskeho spoločenstva alebo zaznamenáva v priebehu času matričné údaje.

 5. Kto má k údajom, ktoré spracúvame, prístup?

  Osobné údaje v zmysle predchádzajúceho bodu máme k dispozícii my a nami poverení zamestnanci a spolupracovníci (napríklad volení alebo menovaní predstavitelia inštitúcií a výborov), ktorí sú viazaní našimi pokynmi a povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

  K údajom môžu mať prístup tiež ďalšie subjekty, ktoré nám poskytujú rôzne druhy služieb, napríklad účtovnícke služby, právne služby, cloudové služby, webhosting a pod.

  Všetky vyššie uvedené subjekty ako tzv. sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov sú zmluvne zaviazaní spracúvať osobné údaje podľa našich pokynov, len v stanovenom rozsahu a garantujúc bezpečnosť a zákonnosť spracúvania a dôvernosť údajov.

  Nemôžeme tiež vylúčiť, že v súlade s príslušnými predpismi si od nás v rámci kontrolnej činnosti alebo vyšetrovania údaje, ktoré spracúvame, vyžiadajú súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné úrady.

  Vaše údaje nezverejňujeme.

  Vaše údaje neplánujeme, s nižšie uvedenou výnimkou, zasielať do tretích krajín mimo EÚ. Ak tak robia naši sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov (napr. poskytovateľ služieb webhostingu alebo cloudových služieb), robia tak výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi a požiadavkami.

  Prevádzkovateľ je súčasťou Medzinárodného bahájskeho spoločenstva (Bahá’í International Community) a Bahájskeho správneho poriadku. Orgány a inštitúcie Prevádzkovateľa na účel dosahovania svojich cieľov komunikujú a spolupracujú s orgánmi a inštitúciami Medzinárodného bahájskeho spoločenstva a Bahájskeho správneho poriadku a s bahájskymi spoločenstvami a súčasťami Bahájskeho správneho poriadku v jednotlivých krajinách. V rámci tejto spolupráce môže dochádzať aj k prenosu resp. spoločnému spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, vrátane prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ.

  K prenosom dochádza predovšetkým do centier Bahájskeho správneho poriadku v Izraeli a v Spojených štátoch amerických.

  V prípade Izraela existuje tzv. rozhodnutie Komisie o primeranosti, v zmysle ktorého je ochrana osobných údajov v Izraeli ekvivalentná ochrane osobných údajov v EÚ a nie je preto potrebné prijímať osobitné opatrenia a záruky.

  V prípade prenosov do Spojených štátov amerických alebo do iných tretích krajín, pre ktoré neexistuje rozhodnutie o primeranosti, Prevádzkovateľ a ostatné súčasti Bahájskeho správneho poriadku vo svete dodržiavajú tzv. Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín vydané Komisiou, ktoré sú dostupné tu.

 6. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

  Vaše údaje spracúvame najdlhšie po nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od účelu spracúvania. Potom ich zmažeme.

  Nevyhnutná doba spracúvania osobných údajov o našich veriacich (aj bývalých) resp. členoch (aj bývalých) a o volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov, ktoré spracúvame na účel plnenia poslania a úloh Bahájskeho spoločenstva ako cirkevnej organizácie a náboženskej spoločnosti vykonávaných vo verejnom záujme spravidla nie je kratšia ako 10 rokov po smrti člena resp. odkedy prestal byť členom.

  Ak sa osoba, ktorá sa chcela stať veriacim resp. členom nakoniec veriacim resp. členom nestane, osobné údaje spracúvané na tento účel zmažeme spravidla do 1 roka.

  Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (najmä matričné údaje veriacich (aj bývalých) resp. členov Bahájskeho spoločenstva) budeme na účely archivácie vo verejnom záujme a na štatistické účely spracúvať po neobmedzene dlhý čas.

  Na účel plnenia zákonných povinností spracúvame potrebné osobné údaje v zákonom stanovených lehotách (napr. v prípade účtovníctva 10 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa údaje týkajú).

  Na účel uzavretia a plnenia zmluvy a na účel uplatňovania a obrany našich zmluvných práv a obranu proti neoprávneným nárokom uplatneným voči nám spracúvame osobné údaje najmenej 10 rokov od ich získania.

  Ak pri spracúvaní niektorých osobných údajov alebo pri spracúvaní na niektoré účely nie je vopred presne známa lehota, po ktorú bude spracúvanie osobných údajov potrebné, to či je ešte potrebné spracúvanie osobných údajov vyhodnocujeme minimálne v 5-ročných intervaloch.

 7. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

  Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3 vyššie. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

  Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

  Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

  Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

  Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorí ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

  Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, na čas kým sa ich správnosť overí, ak je spracúvanie nezákonné ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania, ak namietate spracúvanie, do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

  Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

  Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk/uoou/.

  Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI KOMUNIKÁCII NA DIAĽKU

(ďalej len „Poučenie“)

 1. Koho sa Poučenie týka?

  Toto poučenie sa Vás týka, ak nás kontaktujete s Vaším dopytom prostredníctvom niektorej formy komunikácie na diaľku (email, telefón, sociálne siete a pod.).

  Ak ste návštevníkom nášho portálu www.bahai.sk, týka sa Vás aj poučenie o spracúvaní osobných údajov návštevníkov portálu.

  Ak ste naším veriacim resp. členom alebo voleným alebo menovaným predstaviteľom inštitúcií a výborov alebo osobou, ktorá je s nami v súvislosti s našou činnosťou v pravidelnom kontakte, týka sa Vás aj poučenie o spracúvaní osobných údajov veriacich resp. členov a volených alebo menovaných predstaviteľov inštitúcií a výborov a osoby, ktoré sú s nami v pravidelnom kontakte.

 2. Kto Poučenie poskytuje?

  Poučenie poskytuje Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, so sídlom: Sládkovičova 860/11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 37 929 437, registrácia: Register cirkví a náboženských spoločností, registrový úrad: Ministerstvo kultúry SR, registračné číslo: MK-1488/2007-12/6083 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Bahájske spoločenstvo“).

  Prevádzkovateľ a orgány ním zriaďované sú súčasťou Bahájskeho správneho poriadku, t. j. celosvetového systému inštitúcií, ktoré spravujú záležitosti Medzinárodného bahájskeho spoločenstva (Bahá’í International Community).

 3. Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

  So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať:

  • písomne na adrese:

   Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
   Sládkovičova 860/11
   811 06 Bratislava

  • emailom na adrese: privacy@bahai.sk
  • telefonicky na čísle: +421 951 002 853
 4. Aké osobné údaje a iné údaje o Vás zbierame a na aký účel?

  • údaje o Vašom dopyte – identifikačné údaje, ktoré ste uviedli (meno, priezvisko a pod.), kontaktné údaje (email, telefónne číslo), obsah dopytu samotného
  • údaje o vybavovaní dopytu – spôsob (formulár, e-mail a pod.) zadania dopytu, dátum dopytu, následná komunikácia súvisiaca s vybavovaním dopytu, čas vybavenia dopytu, spôsob vybavenia dopytu

  Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame na účel vybavenia Vášho dopytu (právny základ: súhlas) na základe Vášho súhlasu. Súhlas na spracovanie údajov nám dáte tým, že nás niektorým spôsobom kontaktujete a následne pokračujete v komunikácii súvisiacej s Vaším dopytom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať napríklad tým, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

  Vyššie uvedené osobné údaje môžeme tiež spracúvať na účel ochrany našich práv, právom chránených záujmov (právny základ: oprávnený záujem). Hoci sme údaje získali na základe Vášho súhlasu, môžeme ich na tento účel následne spracúvať aj bez Vášho súhlasu. Spracúvanie na tento účel ale môžete namietať.

  Vyššie uvedené osobné údaje tiež môžeme spracúvať na iné účely vymedzené v samostatných poučeniach o spracúvaní osobných údajov. Napríklad, ak na základe Vášho dopytu e-mailom vyjadríte vôľu stať sa členom Bahájskeho spoločenstva, budeme získané osobné údaje spracúvať aj na účely s tým súvisiace. Prípadné odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nebude mať na takéto následné spracúvanie osobných údajov spravidla vplyv.

  Ak nám v komunikácii ktorýmkoľvek spôsobom poskytnete nesprávne údaje, môže dôjsť k nami nezavinenej chybe alebo omeškaniu pri zodpovedaní Vášho dopytu.

 5. Kto má k údajom, ktoré spracúvame, prístup?

  Osobné údaje v zmysle predchádzajúceho bodu máme k dispozícii my a nami poverení zamestnanci a spolupracovníci (napríklad volení alebo menovaní predstavitelia inštitúcií a výborov), ktorí sú viazaní našimi pokynmi a povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

  K údajom môžu mať prístup tiež ďalšie subjekty, ktoré nám poskytujú rôzne druhy služieb, napríklad, účtovnícke služby, právne služby, cloudové služby, webhosting a pod.

  Ak nás kontaktujete prostredníctvom sociálnych sietí, ku komunikácii môže mať prístup prevádzkovateľ tejto sociálnej siete a podľa spôsobu kontaktu (napríklad komentár pod príspevkom) aj široká verejnosť.

  Všetky vyššie uvedené subjekty ako tzv. sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov sú zmluvne zaviazaní spracúvať osobné údaje podľa našich pokynov, len v stanovenom rozsahu a garantujúc bezpečnosť a zákonnosť spracúvania a dôvernosť údajov.

  Nemôžeme tiež vylúčiť, že v súlade s príslušnými predpismi si od nás v rámci kontrolnej činnosti alebo vyšetrovania údaje, ktoré spracúvame, vyžiadajú súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné úrady.

  Vaše údaje nezverejňujeme.

  Vaše údaje neplánujeme, s nižšie uvedenou výnimkou, zasielať do tretích krajín mimo EÚ. Ak tak robia naši sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov (napr. poskytovateľ služieb webhostingu alebo cloudových služieb), robia tak výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi a požiadavkami.

  Prevádzkovateľ je súčasťou Medzinárodného bahájskeho spoločenstva (Bahá’í International Community) a Bahájskeho správneho poriadku. Orgány a inštitúcie Prevádzkovateľa na účel dosahovania svojich cieľov komunikujú a spolupracujú s orgánmi a inštitúciami Medzinárodného bahájskeho spoločenstva a Bahájskeho správneho poriadku a s bahájskymi spoločenstvami a súčasťami Bahájskeho správneho poriadku v jednotlivých krajinách. V rámci tejto spolupráce môže dochádzať aj k prenosu resp. spoločnému spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, vrátane prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ.

  K prenosom dochádza predovšetkým do centier Bahájskeho správneho poriadku v Izraeli a v Spojených štátoch amerických.

  V prípade Izraela existuje tzv. rozhodnutie Komisie o primeranosti, v zmysle ktorého je ochrana osobných údajov v Izraeli ekvivalentná ochrane osobných údajov v EÚ a nie je preto potrebné prijímať osobitné opatrenia a záruky.

  V prípade prenosov do Spojených štátov amerických alebo do iných tretích krajín, pre ktoré neexistuje rozhodnutie o primeranosti, Prevádzkovateľ a ostatné súčasti Bahájskeho správneho poriadku vo svete dodržiavajú tzv. Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín vydané Komisiou, ktoré sú dostupné tu.

 6. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

  Vaše údaje, ktoré sa spracúvajú na základe získaného súhlasu spracúvame, kým neodvoláte súhlas s ich spracúvaním. Potom ich zmažeme. V prípade kontaktu cez sociálne siete môžete spravidla správu resp. komentár zmazať vy.

  Vaše údaje spracúvame tiež, kým neodpadne účel ich spracúvania. Následne ich zmažeme. Pokiaľ ide o údaje, ktorých spracúvanie je viazané na Váš súhlas, spracúvame ich najdlhšie kým tento súhlas neodvoláte. Po odvolaní súhlasu takéto údaje zmažeme.

  Účel spracúvania spravidla odpadne po vybavení dopytu. To neplatí napríklad, pokiaľ ide o dopyt, ktorý je napríklad prihláška za člena Bahájskeho spoločenstva. Rovnako to neplatí, pokiaľ by spracúvané údaje mohli slúžiť na ochranu našich práv a oprávnených záujmov (napríklad ak z informácií v dopyte vyplýva, že nám niekto spôsobil škodu alebo inú ujmu).

  V prípadoch, keď údaje spracúvame na účel ochrany našich práv a oprávnených záujmov, sa nedá presne stanoviť, kedy odpadne účel ich spracúvania. Posudzovať, či k odpadnutiu účelu spracúvania došlo budeme najdlhšie v 5 ročných intervaloch. Ak zistíme, že účel spracúvania odpadol, údaje zmažeme.

 7. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

  Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3 vyššie. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

  Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

  Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

  Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

  Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorí ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

  Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, na čas kým sa ich správnosť overí, ak je spracúvanie nezákonné ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania, ak namietate spracúvanie, do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

  Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

  Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk/uoou/.

  Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.