Aktívna účasť na živote spoločnosti

„Práve s takými myšlienkami na pamäti a podľa svojich zdrojov baháji vstupujú do spolupráce s rastúcim počtom hnutí, organizácií, skupín a jednotlivcov a vytvárajú partnerstvá, ktoré sa snažia premieňať spoločnosť, šíriť vec jednoty, zasadzovať sa za blahobyt ľudstva a prispievať k solidarite vo svete.“ Svetový dom spravodlivosti

Baháʼuʼlláh Svojim nasledovníkom radí:

„Horlivo sa zaoberajte potrebami veku, v ktorom žijete, a svoje rozpravy sústreďte na jeho požiadavky a nároky.“ Baháʼuʼlláh

Baháji na celom svete sa individuálne aj kolektívne snažia zapájať do života spoločnosti, bok po boku spolupracovať s rozličnými skupinami a prispievať k materiálnemu a duchovnému pokroku civilizácie.

Baháji sa angažujú v dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich oblastiach života spoločnosti. Jednou z nich je rozvojová činnosť, ktorá zahŕňa spektrum aktivít prebiehajúcich na miestnej úrovni. Ich cieľom je prispievať k materiálnemu a sociálnemu blahu širšieho spoločenstva. S rozvojovou činnosťou sa úzko spájajú snahy bahájov prispievať k verejnému blahu aj na intelektuálnej úrovni, a to účasťou na spoločenskej diskusii. To zväčša znamená, že baháji sa na rozličných spoločenských úrovniach delia o myšlienky inšpirované bahájskym učením. Ich snahy prispievať k diskusiám o rôznych stránkach spoločenského pokroku koordinujú národné duchovné rady. Na medzinárodnej úrovni má Medzinárodné bahájske spoločenstvo svoje zastúpenie v množstve svetových záujmových skupín, ktoré sa venujú otázkam ako rovnoprávnosť mužov a žien či udržateľný rozvoj.