Príprava na rozvojové aktivity v Aiquile, Bolívii

Rozvojová iniciatíva

Baháji sa svojimi rozvojovými iniciatívami snažia podporovať sociálne a materiálne blaho ľudí, bez ohľadu na ich vierovyznanie alebo pôvod. Naše snahy v tejto oblasti sú motivované túžbou slúžiť ľudstvu a prispievať ku konštruktívnej premene spoločnosti. Učíme sa pri tom, ako v realite spoločnosti uplatňovať Bahá’u’lláhovo učenie spolu s poznatkami získanými v rozličných oblastiach ľudského snaženia.

Problematika sociálneho a ekonomického rozvoja dokáže byť zložitá a v porovnaní s ňou sú rozvojové iniciatívy bahájov skromné. Zväčša ich uskutočňujú skupinky jednotlivcov v lokalitách, kde je veľký záujem o kurzy vzdelávacieho inštitútu. Rozvojová činnosť je výsledkom rastúceho kolektívneho povedomia. Väčšinou ide o projekty s pevne stanoveným trvaním. Keď naplnia svoje ciele, skončia sa. Týkajú sa rozličných oblastí, ako napríklad zdravia, hygieny, vzdelávania, poľnohospodárstva alebo ochrany životného prostredia. Bez ohľadu na svoju povahu majú cieľ zlepšiť niektorý aspekt života miestneho obyvateľstva. Niekedy sa dokáže rozvojová iniciatíva na miestnej úrovni rozšíriť do organickej podoby a stanú sa z nej dlhodobo udržateľné projekty s administratívnou štruktúrou.

V takýchto prípadoch môže skupina bahájov založiť mimovládne a neziskové organizácie, často v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, aby sa venovali niektorej z otázok sociálno­ekonomického rozvoja. Tieto organizácie fungujú na princípoch bahájskej viery, a preto sa bežne na ne odkazuje ako na „organizácie inšpirované bahájskou vierou“. V krajine alebo regióne dodávajú inštitúciám schopnosť zbierať, uplatňovať a šíriť poznatky ohľadom vývoja. Takáto organizácia sa zvyčajne začína jednoduchým plánom činnosti a časom dovolí svojim snahám stávať sa zložitejšími.

Pre spoločenstvá vo väčšine regiónov je jedným z prvých záujmov zabezpečiť, aby mali deti a mládež prístup ku kvalitnému vzdelaniu. V súčasnosti existuje niekoľko organizácií inšpirovaných bahájskou vierou, ktoré majú dobre navrhnuté programy, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania. Členovia miestnych spoločenstiev na celom svete môžu s pokračujúcim školením v používaní materiálov aplikovať ich metódy a prístupy. Mnohí schopní mladí ľudia, ktorí by inak boli nútení odísť zo svojich dedín a susedstiev, aby si našli zamestnanie, majú z takýchto snáh veľký osoh. K schopnostiam, ktoré si rozvinuli prostredníctvom štúdia kurzov inštitútu, sa pridávajú nové vedomosti a zručnosti. A tak sa stanú katalyzátorom pre ďalší pokrok: v rámci spoločenstva narastá, hoc i len v skromnom meradle, kapacita na kolektívnu činnosť v oblastiach, ako sú výchova a vzdelávanie, zdravotníctvo a produkcia potravín, aby sa zabránilo vplyvu deštruktívnych síl, ktoré narúšajú štruktúru spoločnosti.

V tomto prostredí slúži miestna duchovná rada ako hlas morálnej autority. Spolupracuje so sociálnymi a politickými štruktúrami v oblasti a konzultuje s nimi o práci bahájov pre rozvoj dediny alebo susedstva. Tiež sa snaží zabezpečiť, aby sa neohrozila integrita snáh malých skupín zlepšovať miestne podmienky. Baháji sa vyhýbajú príliš ambicióznym projektom, ktoré by si vyžadovali množstvo energie a nakoniec zabrzdili pokrok. Komplexnosť rozvojových aktivít sa zvyšuje v súlade s kapacitou miestneho obyvateľstva, ktoré ich podporuje. Udržateľnosť je prirodzeným dôsledkom samotného procesu.

Baháji sa venujú rozvojovým iniciatívam s presvedčením, že každá populácia by si mala dokázať raziť cestu svojho vlastného rozvoja. Spoločenská premena nie je projekt, ktorý by robila jedna skupina ľudí pre úžitok ostatných.