Aktívna účasť na spoločenskej diskusii

Jedným zo spôsobov, akým bahájske spoločenstvo už roky prispieva k napredovaniu civilizácie, je jeho účasť na spoločenskej diskusii.

Na všetkých úrovniach spoločnosti prebieha široké spektrum diskusií, ktoré sa zaoberajú rozličnými stránkami blahobytu a pokroku ľudstva, akými sú napríklad rovnoprávnosť mužov a žien, mier, vládny režim, verejné zdravie a rozvoj. Jednotliví členovia bahájskeho spoločenstva sa snažia do takýchto diskusií produktívne zapájať, či už prostredníctvom svojej zaangažovanosti v živote miestneho spoločenstva, svojimi rozvojovými iniciatívami, alebo v rámci svojho štúdia či povolania. Učia sa od ostatných i spolu s nimi a v prebiehajúcich diskusiách v spoločnosti sa delia o svoje osobné porozumenie na základe bahájskeho učenia. Inštitúcie inšpirované bahájskou vierou tiež prispievajú k diskusii súvisiacej s aspektmi sociálno­ekonomického rozvoja, ktoré sú pre ich prácu relevantné.

Medzitým sa výbory národných duchovných rád snažia rozličnými spôsobmi podporovať myšlienky prispievajúce k verejnému blahu. Medzinárodné bahájske spoločenstvo sa na medzinárodnej úrovni angažuje podobným spôsobom. Je medzinárodnou mimovládnou organizáciou so statusom konzultatívneho orgánu pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN (ECOSOC)Detskom fonde OSN (UNICEF), čím zastupuje všetky národné duchovné rady na svete. Aktívne sa zúčastňuje mnohých dôležitých konferencií a komisií OSN, často predkladá dokumenty a stanoviská k rozličným témam, akými sú práva menšín, postavenie žien, prevencia zločinov, blahobyt detí a rodiny. Prostredníctvom kancelárií v New Yorku a Ženeve sa Medzinárodné bahájske spoločenstvo denne zúčastňuje na mnohých fórach, seminároch a skupinových diskusiách, ktoré v týchto lokalitách prebiehajú. Medzinárodné bahájske spoločenstvo začína tiež zohrávať aktívnejšiu úlohu v diskusiách na regionálnej úrovni a postupne otvára svoje nové kancelárie v rôznych mestách na svete. Jedna takáto kancelária bola otvorená v roku 2012 v Bruseli, aby koordinovala snahy bahájov spolupracovať s európskymi organizáciami, vrátane Európskej únie a Rady Európy.

Bez ohľadu na to, na akej úrovni daná diskusia prebieha, baháji sa na nej nezúčastňujú v snahe presviedčať ostatných, aby prijali bahájske stanovisko na danú tému. Ich cieľom nie je ani práca s verejnosťou. Baháji sa skôr snažia zachovávať postoj učenia sa a zapájať sa do zmysluplného rozhovoru. V tomto zmysle neponúkajú konkrétne riešenia problémov ľudstva, akými sú klimatické zmeny, zdravie žien, produkcia potravín a zmiernenie chudoby. Baháji sa však v rozmanitých prostrediach vo svete nadšene delia o to, čo sa naučili, v snahe aplikovať Bahá’u’lláhovo učenie v prospech rozvoja civilizácie.

Jedným zo spôsobov, akým bahájske spoločenstvo buduje kapacitu s týmto cieľom, sú semináre pre študentov vysokých škôl. Tieto semináre na národnej a medzinárodnej úrovni usporadúva Inštitút pre štúdiá o globálnej prosperite [Institute for Studies in Global Prosperity]. Zaoberajú sa témami, ktoré sú relevantné pre študentov a mladých profesionálov. Pravidelné konferencie, ktoré usporadúvajú Asociácie pre bahájske štúdiá [Associations for Bahá’í Studies] predstavujú ďalší spôsob, akým sa v tomto smere vytvára kapacita. Takéto konferencie slúžia ako fórum pre záujemcov každého veku a z každého odboru, aby zosúladili bahájske učenie a súčasné názory.

V súvislosti so 75. výročím Organizácie Spojených národov vydalo Medzinárodné bahájske spoločenstvo vyhlásenie s názvom „Vláda prináležiaca ľudstvu a smerovanie k spravodlivému usporiadaniu sveta“ [A Governance Befitting: Humanity and the Path Towards a Just Global Order]. Vyhlásenie prináša otázky, ako je možné prehĺbiť systémy spolupráce medzi národmi, aby sa lepšie riešili súčasné výzvy.