Deti a život rodiny

Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Dáva priestor pre zdravý rozvoj detí aj všetkých jej členov. Harmónia a silné puto lásky, ktoré ich spája, umožňuje, aby rástli a rozvíjali sa, otvorení hodnotám a cnostiam. V konečnom dôsledku tak dáva základ nie len rozvoju jednotlivca, ale celej spoločnosti.

Základným zmyslom rodiny je vychovávať deti, ktoré si budú uvedomovať zodpovednosť za ich vlastný osobnostný rast ako aj rozvoj celej civilizácie.

‘Abdu’l-Bahá hovorí, že otec a matka dieťaťa majú ako povinosť

„vynaložiť všetko úsilie, aby vzdelávali a vychovávali svojich synov a dcéry.“ ‘Abdu’l-Bahá

Bahájski rodičia nesú základnú zodpovednosť za výchovu svojich detí. Ale aj keď je táto povinnosť jednou z najdôležitejších, nie sú jediní, kto sa podieľa na vzdelávaní a rozvoji detí. Rovnako dôležitú úlohu pri ich výchove nesie komunita. Bahájska komunita venuje tomuto aspektu náležitú pozornosť. Vytvára priestor na duchovný a morálny rozvoj napríklad prostredníctvom aktivít, ktoré sú zamerané priamo na prácu s deťmi a prácu s mládežou.