Vyučovanie v detskej škole

Pre bahájov sú deti najvzácnejším pokladom, aký len spoločenstvo môže mať. Sú prísľubom a zabezpečením budúcnosti. No ak má byť tento prísľub naplnený, musíme deťom poskytnúť duchovnú výživu. Vo svete, kde radosť a nevinnosť detstva môže tak ľahko prevalcovať agresívne napĺňanie materiálnych cieľov, je morálne a duchovné vzdelávanie detí životne dôležité.

Bahájske spoločenstvo si na všetkých svojich úrovniach plne uvedomuje, že sa treba postarať o duchovné ašpirácie detí. Staršia mládež je veľmi často chtivá toho, aby prevzala zodpovednosť za rozvoj tých, ktorí sú mladší. Veľakrát sú práve vzdelávacie aktivity pre deti tie, ktoré v spoločenstve spomedzi ostatných aktivít ako prvé zaznamenávajú nárast.

Vyučovanie v detskej škole

V posledných rokoch zohrávajú vzdelávacie inštitúty na celom svete stále dôležitejšiu úlohu vo vzdelávaní učiteľov, ktorí môžu viesť vyučovanie zamerané na duchovné vzdelávanie detí. Vyučovacie materiály, ktoré inštitúty vytvárajú, zdôrazňujú dôležitosť nadobúdania duchovných vlastností, z nich spomeňme napríklad pravdovravnosť, štedrosť, čistotu srdca a láskavosť, ktoré sú považované za Božie atribúty, odrážajúce sa v zrkadle ľudského srdca. V ďalších rokoch vyučovacie materiály stavajú na osvojení si týchto vlastností a pridávajú vyučovanie týkajúce sa histórie bahájskej viery a jej spisov. Cieľom je to, aby deti dosiahli úroveň, na ktorej porozumejú svojmu vlastnému duchovnému rozvoju a budú na ňom ďalej samé pracovať, aby prispievali k blahobytu spoločnosti.

„Človeka považujte sa baňu oplývajúcu drahokamami nedoceniteľnej hodnoty. Jedine výchovou a vzdelaním možno dosiahnuť, že sa jeho poklady vyjavia a umožniť tak ľudstvu, aby ich využilo.“ Bahá’u’lláh

Inštitúcie viery tiež venujú veľkú mieru pozornosti otázke vytvárania ľudských zdrojov, ktoré by mohli učiť detskú školu. V tejto súvislosti vynakladajú značné zdroje vytváraniu a udržiavaniu efektívneho systému koordinácie vzdelávania učiteľov, otvárajúc riečiská potrebné pre prúd usmerňovania, vzdelávacích materiálov a poznatkov smerom ku základni aj opačným smerom.