Vzdelávací inštitút

Na to, aby sme budovali lepší svet, potrebujeme mať k priamej dispozícii rastúce množstvo ľudí, ktorí dokážu pomáhať s množstvom úloh.

V tejto súvislosti zaviedol Svetový dom spravodlivosti v polovici deväťdesiatych rokov koncept „vzdelávacieho inštitútu“. Cieľom vzdelávacieho inštitútu je pomáhať ľuďom lepšie porozumieť bahájskemu učeniu a získavať viac duchovného chápania a praktických zručností, ktoré potrebujú pre prácu v spoločenstve.

študijné skupinky

Povahu vzdelávacieho inštitútu lepšie pochopíme, keď si predstavíme neustále prebiehajúci rozhovor medzi priateľmi v mnohých tisícoch sociálnych prostrediach – v susedstvách, v dedinách, na školách, na univerzitách a pracoviskách. Tie sa týkajú toho, ako prispieť k pokroku civilizácie pomocou aplikácie Bahá’u’lláhovho učenia. S rastúcim počtom účastníkov rozhovoru sa v každom prostredí začína rozbiehať proces zameraný na to, ako dosiahnuť kolektívne duchovné a materiálne ciele.

Prácu vzdelávacieho inštitútu si môžeme predstaviť ako udržiavajúci sa systém diaľkového vzdelávania, ktorý živí a podporuje tento rozvíjajúci sa rozhovor. K základným prvkom systému patrí „študijná skupinka“, tútor a súbor materiálov, založených na bahájskych spisoch. Materiály vyjadrujú duchovné chápanie a poznanie získané tým, ako sa Bahá’u’lláhove učenie uplatňuje v praxi. Pomáhajú jednotlivcovi zapojiť sa do diskusie o tom, čo sa bahájske spoločenstvo naučilo vďaka snahe prispievať k pokroku civilizácie. Ešte kľúčovejšie je to, že zapájajú účastníka do tohto procesu učenia sa a rozširovania dôležitých vedomostí.

Študijné skupinky vo svete

Študijnú skupinku tvorí zopár ľudí, ktorí sa stretávajú aspoň raz alebo dvakrát do týždňa na niekoľko hodín, väčšinou doma u niektorého z nich, a študujú materiály kurzov. Vítaný je každý človek starší ako pätnásť rokov, či už je baháj alebo nie je. Srdcom skupinky je tútor prepojený so vzdelávacím inštitútom. Tútori nemajú žiadne zvláštne postavenie. Jednoducho len viac pokročili v štúdiu materiálov. Každý môže potenciálne pri nejakej príležitosti slúžiť ako tútor, pričom sa môže zároveň zúčastňovať inej študijnej skupinky ako člen. Všetci zúčastnení sú vnímaní ako aktívni účastníci vlastného vzdelávania. Tútori sa snažia vytvárať atmosféru, ktorá povzbudzuje jednotlivcov, aby prevzali zodpovednosť za vzdelávací proces, ktorého sa zúčastňujú. Študijná skupinka by mala byť miestom, kde sa ľudia duchovne a morálne posilňujú.

Materiály obsahujú úryvky z bahájskych spisov týkajúce sa špecifických tém a oblastí služby. Účastníci sa spolu zamýšľajú nad tým, ako tieto úryvky aplikovať v individuálnom a kolektívnom živote. Zaoberajú sa napríklad otázkami, ako vytvárať pre ľudí prostredie, v ktorom by sa mohli spojiť s duchovnými silami prostredníctvom modlitby a uctievania, ako posilňovať putá priateľstva a vytvárať zmysluplné vzorce komunikácie medzi ľuďmi pochádzajúcimi z rozličných prostredí, ako zabezpečiť, aby sa vzdelávanie detí stalo neoddeliteľnou súčasťou života spoločenstva, ako vytvoriť prostredie, v ktorom si môžu mladí ľudia rozvíjať svoje intelektuálne a duchovné schopnosti, ako podporovať v rodine dynamiku vedúcu k materiálnej a duchovnej prosperite.

Študijné skupinky vo svete

Na základe štúdia materiálov a vďaka podpore svojich inštitúcií vykonávajú účastníci študijných skupiniek konkrétne skutky služby. Muži a ženy, mladí rovnako ako starí, začínajú chápať to, že majú vo vlastných rukách silu znovu vytvárať svet okolo seba. Tým, ako pribúdajú ľudia žijúci s predstavou individuálnej a kolektívnej transformácie, ktorú podporujú kurzy inštitútu, sa postupne v spoločenstve buduje kapacita žiť tak, aby sa ústrednou zložkou spoločenstva stala služba a uctievanie Boha.