„Základ, na ktorom je tento Svetový poriadok založený, je nemenný Boží zámer pre ľudstvo v tento deň. Zdroj, z ktorého čerpá svoju inšpiráciu, nie je nikto menší než Bahá’u’lláh Sám.“ – Shoghi Effendi

Bahájsky správny poriadok

Záležitosti bahájskeho spoločenstva spravuje systém inštitúcií, z ktorých každá má svoju oblasť pôsobenia. Tento systém, známy ako správny poriadok, pochádza zo spisov samotného Bahá’u’lláha. On zjavil zásady, ktoré riadia jeho fungovanie, ustanovil jeho inštitúcie, menoval ‘Abduʼl-­Bahu za jediného vysvetľovateľa Jeho Slova a udelil právomoci Svetovému domu spravodlivosti. Vo Svojej poslednej vôli ‘Abduʼl­-Bahá menoval Svojho vnuka Shoghiho Effendiho za strážcu bahájskej viery. Od začiatku svojho pôsobenia Shoghi Effendi vynakladal svoje sily na rozvíjanie správneho poriadku, ktorému dal zárodočnú podobu a vydláždil cestu k zvoleniu Svetového domu spravodlivosti.

Dnes je Svetový dom spravodlivosti ústredným riadiacim orgánom správneho poriadku. Volené orgány, známe ako miestne a národné duchovné rady, sa pod jeho vedením starajú o záležitosti bahájskeho spoločenstva na svojich príslušných úrovniach a uplatňujú svoje zákonodarné, výkonné a súdne právomoci. Inštitúcia menovaných jednotlivcov s preukázanými schopnosťami, inštitúcia poradcov, taktiež pracuje pod vedením Svetového domu spravodlivosti a vplýva na život bahájskeho spoločenstva od miestnej až po medzinárodnú úroveň. Členovia tejto inštitúcie povzbudzujú k činnosti, podporujú iniciatívu jednotlivcov, šíria v celom bahájskom spoločenstve skúsenosti a navyše dávajú odporúčania duchovným radám.

Inštitúcie poradcov a duchovných rád sú všetky vo svojej úlohe spoločne zodpovedné za ochranu a šírenie bahájskej viery. Ich vzájomné harmonické vzťahy zaručujú členom bahájskeho spoločenstva na celom svete neustály prísun vedenia, lásky a povzbudenia. Spoločne tak oživujú jednotlivé i kolektívne snahy prispievať k blahobytu spoločnosti.

Bahájske inštitúcie nie sú koncipované iba ako nástroje na spravovanie vnútorných aspektov života bahájskeho spoločenstva, hoci je to od ich úlohy neodmysliteľné. Najvyšším zámerom správneho poriadku je byť riečiskom, v ktorom môže plynúť duch viery, a svojím fungovaním stelesňovať také vzťahy, ktoré musia viazať a udržiavať spoločnosť v dobe, keď ľudstvo smeruje ku kolektívnej dospelosti.


„Práve štruktúra Jeho nového svetového poriadku, ktorá sa teraz hýbe v lone správnych inštitúcií, ktoré vytvoril On sám, bude slúžiť ako vzor a zároveň aj jadro svetového spoločenstva, ktoré je istým a nevyhnutným osudom kmeňov a národov zeme.“ Shoghi Effendi