„Základ, na ktorom je tento Svetový poriadok založený, je nemenný Boží zámer pre ľudstvo v tento deň. Zdroj, z ktorého čerpá svoju inšpiráciu, nie je nikto menší než Bahá’u’lláh Sám.“ – Shoghi Effendi

Inštitúcia poradcov

Inštitúciu poradcov ustanovil Svetový dom spravodlivosti v roku 1968. Jej členovia nemajú žiadnu legislatívnu, exekutívnu alebo právnickú právomoc. Ich úlohou je povzbudzovať činnosť, posilňovať iniciatívu jednotlivcov a dbať na proces učenia sa v bahájskom spoločenstve ako celku. Okrem toho ponúkajú doporučenia duchovným radám. Táto inštitúcia hrá ústrednú úlohu pri presadzovaní záujmov bahájskej viery, vyvíjaní vplyvu na život bahájskeho spoločenstva, a to úplne od základne až po medzinárodnú úroveň.

Každých päť rokov určí Svetový dom spravodlivosti 81 poradcov pre celý svet, ktorí svoju prácu vykonávajú v piatich kontinentálnych zboroch. Tieto zbory ďalej určujú členov pomocných zborov, ktorí slúžia v špecifických geografických oblastiach a teritóriách v rámci kontinentálneho regiónu. Poradcovia sa spolu s členmi pomocných zborov a ich asistentmi usilujú stimulovať rast a vitalitu bahájskeho spoločenstva a podporujú rozvoj jeho duchovného, intelektuálneho a sociálneho života.

Členovia inštitúcie poradcov sa zaoberajú zvyšovaním kapacity bahájskeho spoločenstva vytvárať systematické plány činnosti, energicky ich vykonávať a učiť sa na základe skúseností. Spoločenstvo sa tak usiluje prispievať k budovaniu svetovej civilizácie podľa predstáv Bahá’u’lláha. Poradcovia pestujú v srdciach bahájov lásku a istotu, spevňujú putá priateľstva a jednoty, presadzujú princípy a etické štandardy vyplývajúce z bahájskeho učenia a podporujú víziu členov spoločenstva, aby svoju energiu mohli vynakladať pre blahobyt ľudskej rasy.

Kontinentálne zbory poradcov pracujú pod vedením Medzinárodného centra pre učenie viery, ktoré sídli v Bahájskom svetovom centre. Je presne informované o pokroku bahájskeho spoločenstva vo všetkých častiach sveta a ostražito sleduje možnosti jeho rastu, konsolidáciu jeho inštitúcií a pokrok jeho kolektívneho úsilia. V súvislosti s tým venuje pozornosť najmä rozvoju ľudských zdrojov a pomáha celosvetovému bahájskemu spoločenstvu zvyšovať svoju kapacitu podporovať rastúci počet ľudí v tom, aby si prehlbovali duchovnú vnímavosť, poznanie, zručnosti a schopnosti potrebné pre efektívnu službu ľudstvu. Deviati členovia Medzinárodného centra pre učenie sú menovaní Svetovým domom spravodlivosti hneď po Medzinárodnom bahájskom konvente, a to na päťročné obdobie.

V rámci spolupráce medzi duchovnými radami a poradcami sa právomoc rozhodovať sústreďuje do rúk zvolených orgánov. To však neoberá systém o múdrosť a skúsenosti určitých jedincov, ktorí boli do svojich funkcií menovaní. Administratívny poriadok uznáva a potvrdzuje, že poradcovia a ich pomocné zbory jednak podporujú zásadovosť na strane jednotlivých bahájov, bahájskych inštitúcií a bahájskych spoločenstiev a jednak sú obzvlášť kompetentní radiť duchovným radám v ich úsilí.