„Základ, na ktorom je tento Svetový poriadok založený, je nemenný Boží zámer pre ľudstvo v tento deň. Zdroj, z ktorého čerpá svoju inšpiráciu, nie je nikto menší než Bahá’u’lláh Sám.“ – Shoghi Effendi

Národná duchovná rada

Záležitosti bahájskeho spoločenstva sú na národnej úrovni spravované národnou duchovnou radou. Tento deväťčlenný volený orgán je zodpovedný za vedenie, koordináciu a podporovanie aktivít miestnych duchovných rád a individuálnych členov bahájskeho spoločenstva v danej krajine.

Shoghi Effendi v liste napísanom v jeho mene prirovnáva fungovanie národnej rady k tlkotu zdravého srdca, „ktoré prečerpáva duchovnú lásku, energiu a povzbudenie“ 1 všetkým členom bahájskeho spoločenstva. Píše, že členovia duchovných rád by „vôbec nemali brať ohľad na to, čo majú a nemajú radi, úplne by mali zabudnúť na svoje osobné záujmy a inklinácie a svoje mysle sústrediť na tie opatrenia, ktoré povedú k blahobytu a šťastiu bahájskeho spoločenstva a ktoré podporia verejné blaho.“ 2 Mali by sa svojej úlohy zhostiť s „nesmiernou pokorou a snahou“ a mali by sa vyznačovať „otvorenosťou mysle, silným zmyslom pre spravodlivosť a povinnosť, nezaujatosťou, umiernenosťou a úplnou oddanosťou blahu a záujmom priateľov, veci a ľudstvu.“ 3

Národná duchovná rada spravuje finančné zdroje spoločenstva, posilňuje rast a vitalitu národného bahájskeho spoločenstva, má na starosti záležitosti spoločenstva, napríklad aktivity jeho sociálneho a ekonomického rozvoja a jeho majetok, dohliada na vzťahy s vládou, odpovedá na otázky jednotlivcov a miestnych duchovných rád, podnecuje účasť bahájskeho spoločenstva na živote spoločnosti na národnej úrovni. Národné duchovné rady vo všetkých oblastiach svojej práce ťažia z múdrosti a skúseností poradcov, ktorí im radia a pomáhajú.

Členovia národných duchovných rád sa priamo zúčastňujú volieb Svetového domu spravodlivosti, ktoré sa konajú každých päť rokov. Samotná národná duchovná rada je volená každý rok, podľa základných bahájskych volebných pravidiel: nie sú povolené žiadne nominácie, predvolebná kampaň je zakázaná, používa sa tajné hlasovanie. Voliči by pri rozhodovaní mali brať do úvahy morálny charakter a praktické schopnosti tých, ktorých idú voliť. Do duchovnej rady sú zvolení tí muži a ženy, ktorí získajú najviac hlasov. Kým miestnu duchovnú radu volia všetci dospelí členovia bahájskeho spoločenstva, národnú duchovnú radu volia delegáti, ktorí sú zvolení na miestnych konventoch. Delegáti sa každoročne stretnú na národnom konvente, kde konzultujú a delia sa o svoje názory na pokrok bahájskeho spoločenstva a hlasujú za členov národnej duchovnej rady.

V niektorých krajinách prenechávajú národné duchovné rady niektoré svoje funkcie regionálnym bahájskym radám, ktoré slúžia v určených geografických oblastiach danej krajiny. Regionálna rada napríklad vykonáva úlohy národnej duchovnej rady, má na starosti určené plány a projekty a vykonáva kroky potrebné na stimuláciu a koordináciu rastu bahájskeho spoločenstva v regióne.

  1. Shoghi Effendi, High Endeavours: Messages to Alaska, str. 35 

  2. Shoghi Effendi, Bahá’í Administration 

  3. Shoghi Effendi, Bahá’í Administration