Sídlo Svetového domu spravodlivosti na hore Karmel v Hajfe.

Svetový dom spravodlivosti

Svetový dom spravodlivosti je medzinárodný správny orgán bahájskej viery. Bahá’u’lláh nariadil vznik tejto inštitúcie v Kitáb-i-aqdas, knihe Svojich zákonov.

Svetový dom spravodlivosti je deväťčlenná inštitúcia, ktorej zloženie každých päť rokov volia všetci členovia všetkých národných duchovných rád. Bahá’u’lláh udelil Svetovému domu spravodlivosti božské poverenie pozitívne vplývať na blahobyt ľudstva, podporovať vzdelanie, mier a globálnu prosperitu a chrániť ľudskú česť a postavenie náboženstva. Jeho úlohou je aplikovať bahájske učenie na požiadavky neustále sa vyvíjajúcej spoločnosti, a preto mu bola udelená právomoc rozhodovať o záležitostiach, ktoré nie sú výslovne stanovené v posvätných textoch viery.

Svetový dom spravodlivosti od svojho prvého zvolenia v roku 1963 vedie svetové bahájske spoločenstvo v rozvoji svojej schopnosti prispievať k budovaniu prosperujúcej svetovej civilizácie. Vedenie Svetového domu spravodlivosti zaisťuje jednotu myslenia a konania bahájskeho spoločenstva, keď sa učí realizovať Bahá’u’lláhovu víziu svetového mieru.


„Keďže každý deň so sebou prináša nové otázky a na každú otázku jestvuje vhodné riešenie, s takými záležitosťami by ste sa mali obracať na členov domu spravodlivosti, aby mohli konať podľa potrieb a požiadaviek doby.“ Bahá’u’lláh