Sídlo Svetového domu spravodlivosti na hore Karmel v Hajfe.

Jedinečná inštitúcia

Svetový dom spravodlivosti je v náboženskej histórii jedinečný. Doteraz nikdy žiaden Boží Prejav explicitne nenariadil, aby bola ustanovená inštitúcia, ktorá by mala mandát udržiavať integritu a flexibilitu Jeho náboženstva, ochraňovať jednotu Jeho nasledovníkov a viesť ich činnosť a snažiť sa pozitívne vplývať na život spoločnosti.

Svetový dom spravodlivosti je na základe právomoci, ktorú mu Bahá’u’lláh udelil, hlavou administratívneho poriadku. Črty, právomoci a spôsob fungovania tohto poriadku sú jasne formulované v posvätných spisoch. Prácu inštitúcií administratívneho poriadku, ktorá sa sústreďuje na rozvoj ľudského potenciálu a na pokrok civilizácie, charakterizuje duch láskyplnej služby.

Právomoci a povinnosti

Bahájske posvätné spisy hovoria, že zvolení členovia Svetového domu spravodlivosti predstavujú „medzi Jeho služobníkmi dôverníkov Božích a úsvity právomoci v Jeho krajinách“ 1, „mužov spravodlivosti“ 2, „zástupcov Boha“ 3, „dôverníkov nadovšetko Milosrdného“ 4. Musia byť „pastiermi Jeho oviec“ 5, ktorí ochraňujú a udržujú jednotu a blahobyt Bahá’u’lláhových nasledovníkov, a tiež „prejavmi bázne Božej a úsvitmi poznania a porozumenia“ 6 a musia „stáť pevne v Božej viere a priať dobro celému ľudstvu“ 7.

Členovia Svetového domu spravodlivosti, apríl 1963.
Členovia Svetového domu spravodlivosti, apríl 1963.

Svetový dom spravodlivosti má na starosti záležitosti ľudu. Musí aplikovať bahájske učenie tak, aby mohol „vychovávať ľudí, budovať národy, ochraňovať človeka a zabezpečovať jeho česť“ 8. Vždy a za akýchkoľvek okolností musí čo najdôkladnejšie dbať o záujmy ľudí a zaisťovať ochranu a bezpečie mužov, žien a detí.

Zodpovednosťou Svetového domu spravodlivosti je podporovanie mieru, „aby sa z ľudí zeme mohlo sňať bremä prehnaných výdavkov“ 9. Jeho členovia sú okrem toho „povinní sa čo najväčšmi usilovať, aby v očiach sveta zaistili“ 10 miesto náboženstva, „podporili jeho záujmy a povzniesli jeho postavenie“. 11

Pretože „zmena je nevyhnutná vlastnosť a základný atribút tohto sveta, času a miesta“ 12, udelil Bahá’u’lláh členom Svetového domu spravodlivosti právomoc rozhodovať o záležitostiach, ktorými sa On špecificky vo Svojich vlastných Spisoch nezaoberal, a právomoc „zaviesť to, čo odsúhlasia“. 13

„Keďže každý deň so sebou prináša nové otázky a na každú otázku existuje vhodné riešenie,“ 14 napísal Bahá’u’lláh, „s takýmito záležitosťami by ste sa mali obracať na členov domu spravodlivosti, aby mohli konať podľa potrieb a požiadaviek doby.“ 15

Bahájske posvätné spisy zaručujú, že Svetový dom spravodlivosti bude prijímať rozhodnutia a stanovovať zákony vďaka pôsobeniu „inšpirácie a utvrdenia Ducha Svätého“ 16. Pre bahájov je „poslušnosť voči jeho rozhodnutiam nevyhnutnou a základnou povinnosťou a absolútnym záväzkom.“ 17

Počiatky

Zriadenie Svetového domu spravodlivosti nariadil Bahá’u’lláh vo Svojej Najsvätejšej knihe, Kitáb-i-aqdas. Jeho úlohy rozviedol aj v niekoľkých ďalších Svojich spisoch. ‘Abdu’l‑Bahá potvrdil právomoc Svetového domu spravodlivosti vo Svojej Poslednej vôli (Will and Testament of ‘Abdu’l‑Bahá) a poskytol špecifické detaily týkajúce sa jeho ustanovenia a fungovania.

‘Abdu’l‑Bahá na začiatku 20. storočia, v období, kedy bol Jeho život v mimoriadnom nebezpečí, učinil opatrenia, ktoré by viedli ku zvoleniu Svetového domu spravodlivosti v prípade, že by sa Jemu niečo stalo. Nakoniec to nebolo potrebné.

Po ‘Abdu’l‑Bahovom zosnutí považoval Shoghi Effendi, strážca bahájskej viery, za nesmierne dôležité, aby bol ustanovený Svetový dom spravodlivosti. Viac ako tri desaťročia pripravoval bahájske svetové spoločenstvo na jeho zvolenie. Veľakrát s nadšením opisoval túto budúcu sľubnú udalosť. Najskôr však bolo potrebné vytvoriť a posilniť celosvetovú sieť miestnych a národných duchovných rád, ktoré by tejto inštitúcii poskytli silnú základňu. Každá novozvolená národná duchovná rada sa stala ďalším pilierom, ktorý „spolu s ostatnými nesie váhu Svetového domu spravodlivosti a rozširuje jeho základy“. 18

Shoghi Effendi v roku 1951 menoval niekoľko bahájov do Medzinárodnej bahájskej rady, ktorá bola predchodcom Svetového domu spravodlivosti. V roku 1961 bola táto menovaná rada zmenená na orgán volený všetkými národnými a medzinárodnými radami ustanovenými v tom čase na svete.

Keď Shoghi Effendi v roku 1957 náhle zosnul, v jeho práci verne pokračovala skupina význačných bahájov, ktorých ustanovil ako ruky veci Božej. Títo ľudia zorganizovali prvé voľby Svetového domu spravodlivosti.

Svetový dom spravodlivosti bol zvolený v apríli 1963, na sté výročie verejného Bahá’u’lláhovho vyhlásenia. Zvolili ho členovia 56-tich národných duchovných rád, ktoré v tom čase na svete existovali. Zároveň so zvolením Svetového domu spravodlivosti prestala existovať Medzinárodná bahájska rada.

Vznik Svetového domu spravodlivosti bol nesmierne dôležitou udalosťou. Po viac ako storočie trvajúcom rozmachu a konsolidácii sa bahájom podarilo v demokratickom celosvetovom volebnom procese priviesť na svet stálu medzinárodnú inštitúciu, ustanovenú Bahá’u’lláhom, ktorej zámerom je viesť záležitosti bahájskeho sveta.

Od svojho vzniku sa Svetový dom spravodlivosti venuje už viac ako pol storočia budovaniu a konsolidácii bahájskeho spoločenstva, ktoré má zdroje a schopnosti na to, aby sa zúčastňovalo vytvárania globálnej civilizácie predpovedanej Bahá’u’lláhom, pomocou procesu uplatňovania Jeho učenia s cieľom zlepšovať svet.

Svetový dom spravodlivosti ďalej vytvoril niekoľko menovaných inštitúcií, aby mu napomáhali v jeho práci. Patrí sem kontinentálny zbor poradcov a Medzinárodné centrum pre učenie viery.

V súlade s Bahá’u’lláhovým nariadením sídli Svetový dom spravodlivosti na hore Karmel vo Svätej zemi, v bezprostrednej blízkosti Bábovej svätyne.

Volebný proces

Voľby do Svetového domu spravodlivosti prebiehajú v troch stupňoch.

V každom národnom spoločenstve majú všetci baháji s dobrou povesťou nárok zúčastniť sa volieb na miestnej úrovni, ktoré sa nazývajú miestny konvent. Konajú sa každoročne v celej krajine. Na tomto konvente baháji hlasujú tajným hlasovaním za delegátov, zodpovedných za zvolenie deviatich ľudí, ktorí budú počas obdobia jedného administratívneho roka slúžiť v národnej duchovnej rade. Národná duchovná rada sa volí na národnom konvente.

Delegát z Bolívie odovzdáva svoj hlas pre Svetový dom spravodlivosti, v apríli 2008.
Delegát z Bolívie odovzdáva svoj hlas pre Svetový dom spravodlivosti, v apríli 2008.

Členovia všetkých národných duchovných rád ďalej volia deviatich členov slúžiacich vo Svetovom dome spravodlivosti. Svetový dom spravodlivosti sa volí každých päť rokov na medzinárodnom bahájskom konvente. Tento konvent trvá niekoľko dní a koná sa vo Svetovom centre bahájskej viery v izraelskej Hajfe. Členovia národných duchovných rád sa na svoju povinnosť voliť môžu pripraviť tak, že pred tým navštívia svätyne. Keď odovzdávajú svoje hlasy, v prvom rade by mali mať na mysli úryvky z bahájskych spisov, ktoré opisujú ľudí, ktorých vyberú, aby slúžili v tak dôstojnom orgáne ako „pramene poznania a porozumenia“, „neochvejných v Božej viere“„priaznivcov celého ľudstva“ 19. Rovnako ako pri voľbách všetkých bahájskych inštitúcií, ani pri voľbách do Svetového domu spravodlivosti neexistujú nominácie, predvolebná kampaň, agitácia či propaganda.

Členmi Svetového domu spravodlivosti môžu byť iba muži. Hoci sa to môže zdať prekvapivé, určil to tak Sám Bahá’u’lláh. ‘Abdu’l‑Bahá povedal, že múdrosť tohto opatrenia sa jasne ukáže v budúcnosti. Bahájske spisy sú plné nesporných výrokov ohľadne rovnoprávnosti mužov a žien, preto otázka toho, že členmi Svetového domu spravodlivosti sú len muži, nemôže byť v žiadnom prípade považovaná za známku nadradenosti mužov nad ženami. ‘Abdu’l‑Bahá píše, že rovnoprávnosť mužov a žien je „preukázaná pravda“ 20. Svetový dom spravodlivosti plne presadzuje tento princíp, a to vo svojich radách určených bahájskym spoločenstvám na celom svete, pomocou zdrojov vyčlenených obzvlášť na rozvoj a vzdelávanie žien a dievčat, vo vyhláseniach, ktoré Bahájske medzinárodné spoločenstvo prezentuje na pôde Spojených národov, a účasťou bahájov na konferenciách, seminároch a podobne.

 1. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Ishráqát 

 2. Bahá’u’lláh, Najsvätejšia kniha, Kitáb-i-aqdas 

 3. Bahá’u’lláh, Najsvätejšia kniha, Kitáb-i-aqdas 

 4. Bahá’u’lláh, Najsvätejšia kniha, Kitáb-i-aqdas 

 5. Bahá’u’lláh, Najsvätejšia kniha, Kitáb-i-aqdas 

 6. ‘Abdu’l‑Bahá, The Will and Testament of ‘Abdu’l‑Bahá 

 7. ‘Abdu’l‑Bahá, The Will and Testament of ‘Abdu’l‑Bahá 

 8. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-Aqdas, Ishráqát 

 9. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Lawh-i-Dunyá 

 10. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Ishráqát 

 11. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Ishráqát 

 12. ‘Abdu’l‑Bahá, citovaný v posolstve Svetového domu spravodlivosti jednotlivému veriacemu, 27 mája 1966 

 13. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Kalimát-i-Firdawsíyyih 

 14. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Ishráqát 

 15. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Bishárát 

 16. ‘Abdu’l‑Bahá, citovaný v posolstve Svetového domu spravodlivosti jednotlivému veriacemu, 27. mája 1966 

 17. ‘Abdu’l‑Bahá, citovaný v posolstve Svetového domu spravodlivosti jednotlivému veriacemu, 27. mája 1966 

 18. Shoghi Effendi, Messages to the Bahá’í World, p. 153 

 19. ‘Abdu’l‑Bahá, The Will and Testament of `Abdu’l-Bahá 

 20. ‘Abdu’l‑Bahá, The Promulgation of Universal Peace