Vyučovanie v detskej škole, Južná Tarawa, Kiribati

Svetový mier

„Blahobyt ľudstva, jeho mier a bezpečie nemožno dosiahnuť, pokiaľ nebude pevne ustanovená jeho jednota.“ Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláhovo učenie je veľmi rozsiahle a medzi témy, ktorým sa venuje, patria podstata a cieľ Jeho zjavenia, vznešenosť človeka, rozvoj duchovných vlastností a vzťah ľudí k prírode. Bahájske spisy sú plné zmienok o svetovom mieri, „najvyššom cieli celého ľudstva“, ako aj vysvetlení spoločenských princípov, ktoré sa s týmto mierom spájajú.

Medzi tieto zásady patria: nezávislé hľadanie pravdy, jednota celého ľudského rodu, ktorá je ústredným princípom bahájskej viery, ďalej odstránenie všetkých druhov predsudkov, súlad, ktorý musí existovať medzi vedou a náboženstvom, rovnoprávnosť mužov a žien – dvoch krídel, na ktorých vtáča ľudstva dokáže vzlietnuť, dostupnosť všeobecného vzdelania pre všetkých ľudí, prijatie všeobecného pomocného jazyka, odstránenie extrémov bohatstva a chudoby, inštitúcia svetového tribunálu, ktorý bude rozhodovať o sporoch medzi národmi, a potvrdenie spravodlivosti ako princípu riadiaceho ľudské záležitosti. Pre bahájov tieto zásady nie sú len prázdne slová či hmlisté predstavy, ale chápu ich ako bezodkladné a praktické záujmy jednotlivcov, spoločenstiev i inštitúcií.

Svetový dom spravodlivosti v októbri 1985 publikoval na tému svetového mieru list s názvom „Prísľub svetového mieru“, ktorý adresoval národom sveta. Vysvetľuje v ňom dôvody, prečo je bahájske spoločenstvo presvedčené o ustanovení medzinárodného mieru ako o ďalšej etape v evolúcii spoločnosti. Píše v ňom jasne:


„Veľký mier, ku ktorému sa po stáročia upínali srdcia ľudí dobrej vôle, ktorého predstavu ospevovali nespočetné generácie básnikov a predvídali proroci a ktorého príchod od vekov sľubovali všetky sväté písma, je teraz konečne reálnou možnosťou, dosiahnuteľnou pre všetky národy sveta. Prvýkrát v histórii sa stala táto planéta so všetkými svojimi rôznymi národmi prehľadnou pre každého jednotlivca. Svetový mier je nielen možný, ale pre ďalší vývoj na tejto planéte nutný.“ Svetový dom spravodlivosti