V čo baháji veria

„Ten, kto je váš Pán, nadovšetko Milosrdný, chová v srdci túžbu uzrieť celý ľudský rod ako jednu dušu a jedno telo.“ Bahá’u’lláh

Učenie bahájskej viery inšpiruje jednotlivcov a spoločenstvá v tisíckach lokalít na celom svete v ich snahe zlepšovať vlastný život a prispievať k pokroku civilizácie. Bahájske učenie sa venuje základným témam, ako je jedinosť Boha a náboženstiev, jednota ľudstva a oslobodenie sa od predsudkov, vrodená vznešenosť človeka, postupné zjavovanie náboženskej pravdy, rozvoj duchovných vlastností, integrácia uctievania a služby, zásadná rovnocennosť oboch pohlaví, súlad medzi vedou a náboženstvom, dôležitosť spravodlivosti v každom ľudskom usilí, dôležitosť výchovy a vzdelávania a dynamika vzťahov, ktoré spájajú jednotlivcov, spoločenstvá a inštitúcie pri tom, ako ľudstvo napreduje smerom k svojej kolektívnej dospelosti.

Hlavné témy bahájskeho učenia sú tu rozdelené do niekoľkých tematických oblastí – Život ducha, Boh a Jeho stvorenie, Základné vzťahy a Svetový mier. Časť s názvom Bahá’u’lláh a Jeho zmluva v krátkosti opisuje počiatky bahájskej viery, vrátane života Bába, Bahá’u’lláha, ‘Abdu’l-Bahu a Shoghiho Effendiho. Ďalej predstavuje Svetový dom spravodlivosti, inštitúciu, ktorej vznik nariadil Bahá’u’lláh a ku ktorej sa celé bahájske spoločenstvo dnes obracia po vedenie vo svojej snahe uplatňovať v praxi bahájske učenie.

V časti Literatúra, môžete nájsť Bábove, Bahá’u’lláhove, ‘Abdu’l-Bahove spisy a modlitby preložené do slovenčiny.

„Ó vy, deti ľudí! Základným zámerom podnecujúcim vieru Boha a Jeho náboženstvo je zaštítiť záujmy ľudského rodu, podporovať jeho jednotu a posilňovať ducha lásky a družnosti medzi ľuďmi. Nedovoľte, aby sa stali zdrojom rozkolu a nezhôd, nenávisti a nepriateľstva… Zmeny a náhody sveta nikdy neoslabia nič z toho, čo je na tomto základe postavené. A jeho stavbu nenaruší ani beh nespočetných storočí.“ Bahá’u’lláh