Prejavy Božie

Duchovné, intelektuálne a morálne schopnosti ľudstva rozvíjali zakladatelia veľkých náboženstiev, medzi ktorých patria Abrahám, Krišna, Zoroaster, Buddha, Ježiš Kristus, Muhammad a v najnedávnejšej dobe Báb a Bahá’u’lláh.

Tieto Osobnosti nie sú iba obyčajnými ľuďmi, ktorí vedia viac než ostatní. Sú Prejavmi Božími, ktoré majú neporovnateľný vplyv na rozvoj ľudskej spoločnosti. Hoci všetky Prejavy Božie majú odlišnú individualitu a konkrétne poslanie, majú spoločný, božsky nariadený cieľ – „vychovávať ľudské duše a kultivovať charakter každého žijúceho človeka…“ 1

Prejav Boží je nositeľ svetla pre svet. Jeho príchod sa podobá príchodu jari. Zaplaví stvorenie novým duchom, ktorý má vplyv na celý svet. Ak sa ľudstvo dostane do obdobia „zimy“, nad obzorom sa objaví toto nové „slnko“ a „svieti na duchovný svet, myšlienkový svet a na svet sŕdc…“ Potom „nastúpi duchovná jar a nový život, zreteľne sa prejaví sila nádherného jarného obdobia a jeho úžasný úžitok je očividný.“ 2

S príchodom každého Prejavu sa uvoľnia nové sily a postupne čoraz viac prestupujú ľudskými záležitosťami. Poskytujú hlavný impulz pre ďalší rozvoj vedomia a spoločnosti.

Tento proces, počas ktorého Prejavy Božie postupne poskytujú vedenie potrebné pre spoločenský a duchovný vývoj ľudstva, sa nazýva „postupné zjavovanie“. Ak by sme Boha mohli prirovnať k nedosiahnuteľnému slnku, zdroju všetkého svetla a života v našej slnečnej sústave, potom by sme Prejavy Božie mohli prirovnať k zrkadlám, ktoré dokonale odrážajú svetlo slnka v takej podobe, ktoré ľudské bytosti dokážu pochopiť. „Tieto posvätené Zrkadlá…predstavujú na zemi všetky do jedného Zástupcov toho, kto je Stredobod vesmíru, jeho Podstata a konečný Cieľ. Ich poznanie a sila pochádza od Neho a od Neho získavajú svoju zvrchovanosť.“ 3

Keďže všetky tieto božské „zrkadlá“ majú rovnaký zámer, nemali by sa medzi nimi robiť žiadne rozdiely. „Ak budeš hľadieť všímavým zrakom, uzrieš, že všetci prebývajú v rovnakom svätostánku, vznášajú sa v rovnakom nebi, sedia na rovnakom tróne, vyslovujúc rovnaké výroky a zvestujúc tú istú vieru.“ 4

Ak sa všetky veľké náboženstvá považujú vo svojej podstate za jedno jediné, založené na tej istej skutočnosti, ako vysvetlíme rozdiely – najmä, čo sa týka spoločenského učenia rozličných Prejavov Božích? Každý Prejav môžme považovať za kvalifikovaného lekára. Dokonale rozumie telu ľudstva a dokáže predpísať vhodný liek na choroby sveta, taký, ktorý najlepše zodpovedá požiadavkám veku, v ktorom Prejav žije. Bahá’u’lláh v súvislosti so Svojím vlastným zjavením v tejto dobe napísal: „Vševediaci lekár prstom meria tep ľudstva. Vníma nemoc a v neomylnej múdrosti predpisuje liek.“ 5

  1. ‘Abdu’l-Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá 

  2. ‘Abdu’l-Bahá, Odpovědi na nekteré otázky 

  3. Bahá’u’lláh, Kitáb-i-íqán, str. 75 

  4. Bahá’u’lláh, Kitáb-i-íqán, str. 105 

  5. Bahá’u’lláh, Výber z Bahá’u’lláhových spisov, CVI