Dospievanie ľudstva

Bahá’u’lláh napísal, že „Všetci ľudia boli stvorení, aby napomáhali neustále sa rozvíjajúcej civilizácii.“ 1 Vďaka tomu, že učenie Prejavov Božích viedlo organizáciu spoločnosti na stále vyššiu úroveň jednoty, rozvíjal sa príbeh ľudstva od rodiny po kmeň, cez mestské štáty až na úroveň národov.

Táto cesta nás dnes priviedla na prah dlho očakávanej dospelosti ľudstva. Prechádzajúc postupne rôznymi štádiami sme kolektívne prešli obdobím dojčenského veku a detstva. Ľudská spoločnosť na celom svete sa pretvorila a konečný trend je jasný: sme svedkami ničoho menšieho, než vytvárania ľudskej spoločnosti na planetárnu civilizáciu, posledný a najvyšší stupeň kolektívneho života ľudstva na tejto planéte.

Ľudia počas tisícročí žili s predstavou, že jedného dňa nastane deň, keď na zemi zavládne skutočné bratstvo, keď „prekujú svoje meče na pluhy“ 2 a keď „zem bude naplnená poznaním Pána.“ 3 ‘Abdu’l-Bahá ho opísal ako „deň, kedy jednota ľudstva rozvinie svoje vlajku a medzinárodný mier zaleje svet svojím svetlom sťa pravé ráno.“

Boh neustále udáva smerovanie ľudstva. Prejavy Božie vravia o svojom konkrétnom zjavení ako len o čiastočnom odhalení pravdy, ktoré je limitované tým, ako je ľudstvo v danej dobe schopné túto pravdu prijať. Kristové slová, „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli,“ 4 ako ozvena znejú v Koráne, kde sa píše, že božská pravda je „zosielaná…v danej a stanovenej miere.“ 5 V Bhagavadgíte nachádzame nasledujúce slová: „Prichádzam a odchádzam. Keď spravodlivosť upadá, ó, Bharata!, keď hriešnosť prevláda, povstanem z času na čas, získam viditeľnú podobu a žijem medzi ľuďmi.“ 6 Nasledovníci všetkých náboženstiev po stáročia očakávali zjavenie plnšej miery Božieho vedenia pre svet. Tieto očakávania sa dnes splnili v posolstve Bahá’u’lláha.

Bahá’u’lláh, hovoriac o možnostiach tohto obdobia v histórii, tvrdí, že „Dnes je deň, v ktorý sa na ľudí rinie najznamenitejšia priazeň Božia, deň, v ktorý bola do všetkého stvoreného vnesená najmocnejšia milosť Božia.“ 7

Prvým krokom nevyhnutným pre ustanovenie mieru a pre ďalší pokrok ľudstva, je jeho zjednotenie: „Blahobyt ľudstva, jeho mier a bezpečie nemožno dosiahnuť, pokiaľ nebude pevne ustanovená jeho jednota.“ 8

Iba vďaka rodiacemu sa povedomiu, že všetci tvoríme len jeden národ, sa dokážeme odvrátiť od vzorcov konfliktov, ktoré dominovali organizácii spoločnosti v minulosti, a začneme sa učiť spolupracovať. Vyvinú sa nové spoločenské štruktúry so zámerom znížiť a úplne odstrániť konflikty. Globálne inštitúcie budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby boli zdroje rovnomerne rozdeľované, v súlade s princípom kolektívnej bezpečnosti. „Náboženstvo a veda sú dve krídla, na ktorých sa ľudská inteligencia môže vznášať do výšin, na ktorých môže ľudská duša napredovať.“ 9

V Bahá’u’lláhových spisoch sa nepíše nič, čo by nasvedčovalo ilúzii, že tieto predpovedané zmeny nastanú jednoducho. Potrvá to po mnohé generácie. A bezpochyby nastane mnoho kríz a krokov späť.

Nech už je to však akokoľvek náročné, obdobie, v ktorom sa ľudstvo nachádza, otvorí pred každým jednotlivcom, každou inštitúciou a každým spoločenstvom nepredvídané možnosti, ako môžu prispieť svojimi talentmi a schopnosťami k budovaniu sveta, ktorý predstavuje záver vývoja ľudstva na tejto planéte. „Schopnosti neodmysliteľné od postavenia človeka, plná miera jeho údelu na zemi, vrodená znamenitosť jeho podstaty, to všetko sa musí prejaviť v tento prisľúbený deň Boží.“ 10

  1. Výber z Bahá’u’lláhových spisov, CIX 

  2. Izajáš, 2:4 

  3. Izajáš, 11:9 

  4. Evanjelium podľa Jána, 16:12 

  5. Qur’an 15:21 

  6. Bhagavad-Gita 

  7. Výber z Bahá’u’lláhových spisov, IV 

  8. Výber z Bahá’u’lláhových spisov, CXXXI 

  9. ‘Abdu’l-Bahá, Pařízské rozmluvy 

  10. Výber z Bahá’u’lláhových spisov, CLXII