„Zvrchovanú potrebu ľudstva predstavuje spolupráca a vzájomná pomoc.“ – ‘Abdu’l‑Bahá

Inštitúcie

Aby mohla spoločnosť fungovať na úrovni vyššej, než len ako obyčajné zoskupenie jednotlivcov, sú potrebné inštitúcie, ktoré vytvoria štruktúru pre kolektívne úsilie. Inštitúcie podporujú jednotnú víziu a aktivitu členov spoločnosti, rovnomerne rozdeľujú zdroje a vo všeobecnosti riadia záležitosti tejto spoločnosti. Medzi mnohé inštitúcie, ktoré na celom svete hrajú dôležitú úlohu pri tvarovaní života spoločenstiev, patria parlamenty, súdy, univerzity, umelecké ustanovizne či mimovládne organizácie.

Tým, ako sa ľudstvo približuje ku svojej kolektívnej dospelosti, stále naliehavejšie vyvstáva potreba nového pochopenia vzťahov medzi jednotlivcom, spoločenstvom a inštitúciami spoločnosti. Treba uznať vzájomnú previazanosť týchto troch protagonistov pri rozvíjaní civilizácie. Staré vzorce konfliktu, kedy napríklad inštitúcie vyžadujú podriadenosť a jednotlivci sa dožadujú slobody, musíme nahradiť hlbšími koncepciami komplementárnych úloh, ktoré by mali všetci pri budovaní lepšieho sveta zastávať.

Keď si uvedomíme, že jednotlivec, spoločenstvo a inštitúcie spoločnosti sú protagonistami budovania civilizácie a budeme podľa toho konať, otvoria sa nám veľké možnosti pre ľudské šťastie. Vďaka tomu môžeme vytvoriť prostredie, v ktorom sa sila nevyužíva na ovládanie druhých, ale namiesto toho sa v ňom usiluje o uvoľnenie skutočných síl ľudského ducha, sily lásky, spravodlivosti a zjednotenej činnosti.

Bahájske spoločenstvo spravujú lokálne, národné, kontinentálne a medzinárodné inštitúcie, ktorých zmyslom je usmerňovať energiu do aktivít, ktoré podporujú zlepšovanie spoločnosti. Princíp, ktorý udáva fungovanie všetkých bahájskych inštitúcií, je služba potrebám a blahu spoločenstva. Do veľkej miery definuje ich základnú identitu. Vzťah medzi jednotlivcom a inštitúciami je recipročný. Baháji sa snažia lojálne a nadšene plniť plány inštitúcií. Na druhej strane inštitúcie za svoju úlohu považujú usmerňovanie a riadenie rozkvitajúcich talentov, schopností a kolektívnej energie v spoločenstve.